Halvårsrapport Q2 2009

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI–30 JUNI 2009 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 56 242 (54 852) MSEK • Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 3 525 (3 649) MSEK • Omstruktureringskostnader inom Förpackningar uppgick till 439 (0) MSEK • Periodens resultat, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 2 608 (2 919) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 3,24 (4,14) SEK • Rörelsens kassaflöde uppgick till 4 687 (695) MSEK (Tabell återfinns i bifogad pdf) KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 56 242 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick under första halvåret till 4 504 (4 670) MSEK. Jämfört med första kvartalet förbättrades rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader med 11 procent, och uppgick till 2 368 MSEK. Valutapåverkan i andra kvartalet var marginell jämfört med första kvartalet. Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 2 014 MSEK, en förbättring med 33 procent jämfört med första kvartalet. Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick under första halvåret till 8 procent. Vårt fokus på att stärka koncernens kassaflöde, bland annat genom lägre rörelsekapitalbindning, ger fortsatt gott utfall. Rörelsens kassaflöde under första halvåret var 4 687 MSEK, en förbättring med 3 992 MSEK jämfört med föregående år. Personliga hygienprodukter ökade försäljningen under andra kvartalet med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Efter en relativt svag inledning på året ökade försäljningen med 3 procent jämfört med första kvartalet, medan rörelseresultatet förbättrades med 16 procent. Bakom förbättringen ligger en stark försäljningsutveckling i Europa, fortsatt god utveckling på våra tillväxtmarknader och lägre råvarukostnader. Rörelsemarginalen stärktes jämfört med första kvartalet och uppgick under det andra kvartalet till 12,3 procent. Mjukpappersverksamheten förbättrade nettoomsättningen under andra kvartalet med 14 procent jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet förbättrades med 76 procent. Den positiva trenden från årets första kvartal kvarstår och rörelseresultatet ökade med 17 procent under andra kvartalet. Ökningen kan härledas till en stark utveckling inom vår amerikanska AFH-verksamhet, fortsatt stark utveckling på den europeiska marknaden, förbättrad lönsamhet i Mexiko och Centralamerika samt lägre kostnader för råvaror och energi. Utvecklingen är särskilt glädjande då prispressen ökat och förväntas bestå under andra halvåret. Förpackningsverksamheten i Europa försvagades ytterligare under andra kvartalet, med fortsatt svag efterfrågan och prispress på såväl wellpapp som wellpappråvara. Rörelseresultatet blev 11 MSEK före omstruktureringskostnader. Producentlagren av liner har sjunkit påtagligt efter att marknadens aktörer minskat produktion och stängt anläggningar. Dock behövs ytterligare åtgärder innan utbud och efterfrågan är i balans. Inom Skogsindustriprodukter ökade nettoomsättningen under andra kvartalet med 2 procent jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet förbättrades med 16 procent. Trots en utmanande tryckpappersmarknad fortsatte den positiva resultatutvecklingen från årets första kvartal och rörelseresultatet ökade med 10 procent under det andra kvartalet. Förbättringen är primärt hänförlig till lägre energi- och råvarukostnader. Inom sågade trävaror ser vi nu stigande priser som en följd av förbättrad marknadsbalans. Vi kommer att möta fortsatt svåra marknadsförutsättningar inom förpackningsverksamheten under andra halvåret. Vi ser därför en risk för resultatförsämring inom denna verksamhet. Skogsindustriverksamheten påverkas av prispress inom tryckpapper, medan det finns förutsättningar för prishöjningar inom sågade trävaror. Konjunkturläget påverkar också hygiendelen, framförallt genom ökat prisfokus. Vi bedömer dock att effekterna av detta, om några, kommer att bli begränsade. Jan Johansson, vd och koncernchef