1 JANUARI - 31 DECEMBER 2008 (jämfört med samma period föregående år)

  • Regulatoriskt pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 110 449 (105 913) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 6 237 (8 237) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 5 598 (7 161) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 7,94 (10,16) SEK
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 3 810 (4 508) MSEK
• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (4,40) SEK per aktie

[Tabell återfinns i bifogad pdf]

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 1 838 (föregående år 2 591 exklusive jämförelsestörande poster) MSEK och blev för helåret 8 554 (föregående år 9 847 exklusive jämförelsestörande poster) MSEK. Resultat före skatt uppgick för fjärde kvartalet till 1 150 (exklusive jämförelsestörande poster 2 042) MSEK och för helåret till 6 237 (exklusive jämförelsestörande poster 7 937) MSEK.

SCAs hygienverksamhet visar god tillväxt jämfört med föregående år och står emot konjunkturförsämringen väl. Inom framförallt förpackningsverksamheten har däremot resultatet försämrats och den negativa utvecklingen accentuerades i slutet av fjärde kvartalet. Skogsindustriverksamheten visade ett sämre resultat än föregående år primärt som en följd av den svaga utvecklingen inom sågade trävaror, men förbättrade resultatet något i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Inom hygienverksamheten förbättrade Mjukpapper kraftigt omsättning och rörelseresultat jämfört med föregående år, drivet av förvärv samt prishöjningar. SCAs positioner inom konsumentmjukpapper har utvecklats väl. Storförbrukarsegmentet är fortsatt stabilt. Utvecklingen inom Personliga hygienprodukter är god med en tillväxt på 6 procent. Vårt viktigaste segment, inkontinensskydd med världsledande varumärket Tena, växte med 7 procent under året och 11 procent under fjärde kvartalet. Marginalerna har pressats under året på grund av teknikomläggningen inom barnblöjor samt råvarukostnadsökningar.

Inom förpackningsverksamheten såg vi alltmer effekterna av lågkonjunkturen under senare delen av fjärde kvartalet. Branschen brottas med en allt sämre efterfrågebild och höga producentlager. Prispressen på såväl wellpappråvara (liner) som wellpapp har därför ökat. Resultatet försämrades väsentligt jämfört med föregående år och kvartal. SCA har, för att möta problemen, dels effektiviserat produktionen, dels minskat linerproduktionen under året med totalt 149 000 ton, varav 92 000 under fjärde kvartalet.

Övergripande prioriteringar under 2009 kommer att vara att förbättra kassaflödet dels genom lägre investeringar, dels reducerade kostnader och genom att minska rörelsekapitalet.

För 2009 bedömer vi att hygienverksamheten kommer att uppvisa en fortsatt gynnsam utveckling. Om den negativa efterfrågebalansen består för förpackningsverksamheten ser vi en risk att resultatet kommer att försämras. Skogsindustriverksamheten förväntas uppvisa en stabil utveckling under 2009.

Mot bakgrund av ovanstående och den stora osäkerheten inför konjunkturutvecklingen samt inom de finansiella systemen i kombination med ett lägre resultat föreslår styrelsen en utdelning för 2008 om 3,50 SEK/aktie.


Jan Johansson, vd och koncernchef


För ytterligare information, kontakta gärna:

Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Karlsson, Investor Relations, 08-788 51 30
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.