Undersökning i nio länder visar stora skillnader i uppfattningar om hygien

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA presenterar idag en internationell rapport om hygien och sanitet. Bland slutsatserna märks till exempel att hälften av svenskarna oroar sig för att bli sjuka på grund av dålig hygien, medan det är hela tre av fyra internationellt.

Undersökningen har genomförts i nio länder och tar sin utgångspunkt i människors uppfattningar om hygien. Hur man förhåller sig till hygienfrågor, var man ser hälsorisker i vardagen och vilka tabun som finns kring hygienfrågor. Ambitionen har varit att både samla in kunskap och att belysa frågorna genom kulturella jämförelser.

– I vissa fall är beteendeskillnader nationaliteter emellan mest en kuriositet. I andra fall är det betydligt allvarligare, då vi ser att beteenden bidrar till ökad risk för sjukdomar, säger Jan Johansson, VD och koncernchef för SCA.

Snarare än att direkt lösa problemen i sig syftar undersökningen till att sätta frågorna i fokus och inspirera till diskussion. Rapporten understryker också att det finns mycket kunskap samlad om dessa frågor.

– Ett väldigt tydligt socialt tabu, både i Sverige och internationellt, är inkontinens, berättar Jan Johansson. Som världsledande inom inkontinensskydd med varumärket Tena, tar SCA ett stort ansvar för att avdramatisera frågan och ta udden av den stigmatisering som inkontinens innebär. Bara i Sverige finns idag omkring 670 000 personer som lider av inkontinens i någon form.

När det gäller mer direkta hälsofrågor kopplade till hygien eller sanitet är problemen förvisso vanligare i utvecklingsländer, men även i Sverige finns mycket att göra. Bara i den svenska sjukvården beräknar socialstyrelsen att omkring 600 dödsfall årligen går att härleda till hygienrelaterade orsaker. Alltså långt fler än antalet döda i trafiken.

Att sprida basal kunskap om hygien kan innebära stora besparingar i form av förbättrad hälsa. En större medvetenhet om betydelsen av ordentlig handtvätt eller kunskap om varmluftstork respektive pappershanddukar ur ett hygienperspektiv, får konkret betydelse till och med i ett land som Sverige.


Om undersökningen
Undersökningen har gjorts på uppdrag av SCA och utförts av omvärldsanalysföretaget United Minds och undersökningsföretaget Cint.

Undersökningen har genomförts i nio länder: Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Kina, Australien, USA och Mexiko. Svaren har samlats in genom en webbpanel och totalt har 4842 personer deltagit, fördelat på omkring 500 personer i varje land. Nationellt har en representativ fördelning mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper säkerställts.

– Det behövs röster som både vill diskutera hygien och som har den bakomliggande kunskapen. Hygien och sanitet är på många sätt ödesfrågor för utvecklingen de kommande åren, det handlar delvis om sanitära förhållanden och tillgång till hygienprodukter, men lika mycket om att sprida kunskap och bryta tabun, konstaterar Jan Johansson.


Utdrag ur undersökningen
Inkontinens är det ämne som flest känner obehag inför att diskutera med andra. 76 procent av de tillfrågade svenskarna skulle absolut inte diskutera det. Tendensen är densamma internationellt.

Svenskar känner sällan oro för att bli smittade på grund av dålig hygien, men desto mer oro att bli smittade av andra människor. I undersökningen sticker svenskarna ut som de som är sämst på att tvätta händerna i samband med måltider.

På frågan ”Vad associerar du främst med god hygien?” svarade 37 procent av kvinnorna att de ser ett rent hem som en av de viktigaste hygienfrågorna. Svenskarna lägger dock mer fokus på den personliga hygienen, mer än någon annan grupp i undersökningen, och ser inte ett rent hem som en viktig hygienfråga. 42 procent uppgav av de städar högst varannan vecka.


För bildmaterial, grafik och rapporten i dess helhet, besök: http://www.sca.com/sv/Press/Publikationer/


Stockholm den 17 september 2008


För ytterligare information, kontakta gärna
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62