SCA fokuserar på kassaflöde och stärkta hygienpositioner

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Lågkonjunkturen och den finansiella osäkerheten i världen gör att SCA anpassar sina kortsiktiga planer till den rådande situationen. Det viktigaste blir att vända koncernens kassaflödesutveckling samt att fortsätta att stärka koncernens framgångsrika hygienpositioner i världen. Inte minst gäller detta hemmamarknaden Europa, som står för totalt 80% av koncernens försäljning och 85% av rörelseresultatet.

VD Jan Johansson presenterade vid en kapitalmarknadsdag idag i Stockholm sin och ledningens syn på bolagets utveckling för 2009 och 2010. Tre områden präglar SCA:s planer för de närmaste åren: 1) Sänkta kostnader och ökat kassaflöde, 2) Kapital-effektivitet samt 3) Innovation.

– Vår handlingsplan för de närmaste åren adresserar lägre tillväxt och sämre tider. Delar av vår verksamhet är konjunkturkänsliga och kommer att fortsätta att påverkas negativt.
I dessa verksamheter koncentrerar vi arbetet för att förbättra kassaflöde och för att öka effektiviteten i våra anläggningar, säger Jan Johansson.

– Samtidigt har vi goda förutsättningar att genom fortsatta satsningar på innovation och produktutveckling stärka våra viktiga positioner inom hygiendelen som påverkas mindre av konjunkturförändringar. Europamarknaden är viktigast för oss och vi kommer att prioritera hårdare bland våra tillväxtmarknader, fortsätter Jan Johansson.

Det rådande finansiella och ekonomiska läget kan också skapa nya möjligheter för strukturaffärer konstaterar SCA som ser fortsatt behov av konsolidering inom förpackningsverksamheten.

Ambitionen att stärka kassaflödet inom koncernen medför att SCA de närmaste åren avvaktar vidare expansion på marknader där man inte redan har en etablerad marknadsposition. Inkontinensskydd har dock fortsatt global prioritet.

SCA presenterade vid kapitalmarknadsdagen mål för avkastning på sysselsatt kapital som övergripande mål för koncernen och dess delar.

– Vårt mål är att koncernen ska ha en avkastning på sysselsatt kapital om 13%. Detta ska vi nå inom en 3-4-årsperiod förutsatt att konjunkturen återhämtar sig mot slutet av 2010, kommenterar Jan Johansson.

Trots den negativa påverkan som lågkonjunkturen innebär, arbetar ledningen med att förbättra kassaflödet med ett par miljarder kronor de närmaste två åren.

Stockholm den 10 december 2008

För ytterligare information, kontakta gärna


Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.