Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2007 (jämfört med motsvarande period föregående år)

• Nettoomsättningen uppgick till 51 743 (50 694) MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 3 876 (3 277) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 3 004 (2 490) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 4,26 (3,53) SEK, en förbättring med 21%.
• Rörelsens kassaflöde uppgick till 919 (712) MSEK.


KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”SCAs verksamheter har utvecklats väl under andra kvartalet. Periodens resultat förbättrades med 21% jämfört med föregående år och med 9% jämfört med föregående kvartal. Vi har haft en god pris- och volymutveckling inom merparten av våra verksamheter. Detta tillsammans med det intensiva arbete som pågår med att stärka våra kunderbjudanden och utveckla en ännu bättre kund- och produktmix har lett till intäktsförbättringar som mer än väl överstiger de ökade råvarukostnaderna.

Jag bedömer att vi kommer att ha en fortsatt stabil utveckling under hösten med god efterfrågan. Samtidigt kommer råvarukostnadsökningarna att fortsätta.”

Jan Åström
Verkställande Direktör och Koncernchef

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jan Åström VD, 08-788 51 00
Lennart Persson vVD CFO, 08-788 51 00
Bodil Eriksson, Corporate Communications, 08-788 52 34
Johan Andersson, Investor Relations, 08-788 52 82
Pär Altan, Media Relations, 08-788 52 37


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli kl 12.00.