SCA rustar för tillväxt och högre marginaler

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA rustar för tillväxt och högre marginaler SCA ser goda möjligheter till tillväxt och marginalförbättringar för de kommande åren. Det gäller SCAs samtliga verksamhetsområden – skogsindustriprodukter, mjukpapper, personliga hygienprodukter och förpackningar. Vid SCAs kapitalmarknadsdag i Stockholm den 4 september presenterar företagsledningen de finansiella nivåer där koncernen är värdeskapande samt konkretiserar möjligheter till tillväxt samt marginalförbättringar genom egna åtgärder som effektiviseringsprogram och produktinnovationer. ”Genom strategiska investeringar, selektiva förvärv samt avyttringar inom ramen för våra verksamhetsområden kan vi väsentligt stärka våra marknadspositioner. Inom tre regioner utanför våra traditionella huvudmarknader ser vi också särskilt stora möjligheter till tillväxt. Detta blir en viktig del av ledningens agenda de närmaste åren”, säger VD Jan Åström. SCAs krav för att koncernen ska vara värdeskapande, givet den aktuella kapitalbasen och kapitalkostnaden, ligger för 2006 på en rörelseöverskottsmarginal om 15%. Effekterna av interna program har bidragit till att SCAs rörelseöverskottsmarginal förbättrats de senaste 12 månaderna och ligger nu över 14%. SCA ser en förbättringspotential de närmaste åren om 2-3 procentenheter från nuvarande nivå, huvudsakligen baserat på egna åtgärder inklusive annonserade prishöjningar. Konjunkturella marknadsförbättringar är dock inte inbegripna, inte heller kostnader utanför SCAs kontroll, såsom energi eller råmaterial. ”Den förbättringspotential vi nu redovisar är relativt konservativ. Vi har exempelvis inte inkluderat kompensation för de dramatiskt stigande energipriserna de senaste åren. Med det sagt finns det en uppsida i en fortsatt förbättring av marknadsläget”, säger VD Jan Åström. Verksamhetsområdet Skogsindustriprodukter är idag värdeskapande med 22% rörelseöverskottsmarginal, 1 procentenhet över kravnivån 21%. Marginalförbättringen de närmaste åren beräknas till 2-3 procentenheter, drivet av fortsatt satsning på produktivitet och fokusering på högkvalitativa magasinspapper. För verksamhetsområdet Mjukpapper är den värdeskapande nivån 14%. Dagens nivå är 12%, en konsekvens av de senaste årens omstrukturering inom vår kundbas, handeln, samt ökade energikostnader. Första prioritet är att nå den värdeskapande nivån. Förbättringspotentialen beräknas till 3-4 procentenheter, drivet ur positiva effekter av effektiviseringsarbetet samt ökat fokus på produktutveckling. Personliga hygienprodukters värdeskapande nivå är 12%. Dagens nivå är 18%. Utmaningen för Personliga hygienprodukter är att fortsätta utveckla och växa produktsegmenten, primärt den världsledande inkontinensverksamheten, med bibehållen marginal. Verksamhetsområdet Förpackningars värdeskapande nivå är 13%. Dagens nivå är 11% en konsekvens av tillverkningsindustrins utflyttning med påföljande överkapacitet till följd. Förbättringspotentialen uppskattas till 2-4 procentenheter, drivet av det pågående effektiviseringsprogrammet samt fokusering på segment med högre värdeinnehåll. [Removed Graphics] Tillväxt utanför hemmamarknaden Europa Europa är den största marknaden för SCA. Men försäljningen utanför Europa har ökat väsentligt och SCA ser en fortsatt stor potential där under de närmaste åren. ”För koncernen räknar vi med en årlig organisk tillväxt på 3-4 % vilken bl a drivs av den höga tillväxten inom Personliga hygienprodukter. SCA ser också stark tillväxt inom geografiska regioner som Östeuropa inklusive Ryssland, Latinamerika samt Kina”, säger Jan Åström vid kapitalmarknadsdagen. I Asien har SCA en förpackningsrörelse som växer snabbt. Den kinesiska marknaden är mycket dynamisk och attraktiv. SCA ser med tillförsikt på möjligheterna att fortsätta växa i Kina och söker också möjligheter att expandera hygienverksamheten, bland annat genom förvärv. Bolagets mål är att kraftigt öka den organiska tillväxten i StillahavsAsien från dagens cirka 850 MUSD till 1300MUSD år 2010. En annan av SCAs prioriterade tillväxtregioner är Östeuropa inklusive Ryssland. Av de 330 miljoner människor som bor i regionen, återfinns cirka 140 miljoner i Ryssland. SCA har här redan betydande positioner inom exempelvis mjukpapper och personliga hygienprodukter. För att möta efterfrågan på mjukpapper i den expansiva Moskvaregionen, har SCA för avsikt att starta en anläggning för tillverkning och konvertering av mjukpapper. Investeringen beräknas uppgå till cirka 500 MSEK. Förutsatt att erforderliga tillstånd ges, kan produktionen påbörjas i början av 2008. Latinamerika är en tredje region av framtida strategisk betydelse för SCA. Här har bolaget betydande positioner inom mjukpapper och personliga hygienprodukter på marknader som Mexiko, Colombia och Chile. SCAs ambitioner är att växa organiskt med mer än 50% de närmaste 5 åren, från dagens 570 MUSD till 870 MUSD år 2010. Investeringar, förvärv samt avyttringar Under de kommande åren kommer de löpande investeringarna att liksom tidigare uppgå till cirka 5% av försäljningen. Expansionsinvesteringar (strategiska investeringar) för att stödja den organiska tillväxten framför allt i de tre tillväxtregionerna, bedöms ligga kvar på minst 2% av försäljningen. VD Jan Åström ser också utbyggnad av mjukpapperskapacitet inom affärsgruppen Americas som ett intressant investeringsområde. Ortviken pekas ut som en önskad industriplats för fortsatt satsning på magasinspapper. Den icke-fungerande svenska energipolitiken gör dock att SCAs styrelse idag inte ser någon möjlighet att fatta beslut om en sådan investering. De senaste två åren har SCA drivit omfattande effektiviseringsprogram med nedläggning av kapacitet och kraftiga minskningar av personal för att stärka konkurrenskraften. Förvärv har under denna period haft en lägre prioritet. Vid kapitalmarknadsdagen öppnar VD Jan Åström för att SCA nu åter vill växa också genom selektiva förvärv. ”Vi har en samstärkande produktportfölj inom koncernen med våra fyra verksamhetsområden som vi ser betydande fördelar i. De närmaste åren är ambitionen att stärka våra positioner ytterligare. Det ska vi göra genom att vara aktiva både vad gäller möjligheten att förvärva bolag, inkluderat eventuella strukturaffärer, men också genom avyttringar av delverksamheter som ej bedöms vara utvecklingsbara inom ramen för våra verksamhetsområden. Sammantaget skapar detta förutsättningar för lönsam tillväxt”, säger VD Jan Åström. Inom den löpande verksamheten betonar Jan Åström också de stora satsningar som görs inom produktutveckling och varumärkesbyggande. Flera av SCAs världsledande positioner bygger på ett kontinuerligt försprång i förmågan att utveckla nya produkter som möter kund- och konsumentbehov. ”SCA, vars försäljning till mer än 60% utgörs av konsumentnära produkter, har haft några tuffa år, bland annat genom de förändringar som handeln genomgått. Vi har svarat med kostnadsbesparingar och med att trimma organisationen. Vi har också arbetat med produktutveckling och innovation, som nu bär frukt. Vi ser klara tecken till återhämtning och förbättring inom våra huvudsegment,” säger Jan Åström, SCAs koncernchef. Stockholm den 4 september 2006 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations Frågor på pressmeddelandet besvaras under kapitalmarknadsdagens frågestund för anmälda deltagare samt för media vid den presskonferens som hålls i direkt anslutning till kapitalmarknadsdagen. Presskonferensen äger rum den 4 september 2006 kl. 18.00 på Moderna Museet.