Delårsrapport 1 januari-30 september 2004

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari-30 september 2004 2004:3 2004:2 2004:1 0409 0309 Vinst per aktie, kr 4:09 4:32 4:34 12:75 15:77 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 9:59 2:27 3:48 15:34 23:71 Nettoomsättning, Mkr 22.812 22.340 21.687 66.839 64.185 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.377 1.502 1.472 4.351 5.181 Nettoresultat, Mkr 955 1.009 1.014 2.978 3.656 Jämfört med första nio månaderna 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 66.839 (64.185) Mkr. · Resultat efter skatt (nettoresultat) uppgick till 2.978 (3.656) Mkr[1]. · Vinst per aktie uppgick till 12:75 (15:77) kr. Justerat för valutaeffekter och jämförelsestörande poster blev nedgången 9 %. Jämfört med andra kvartalet 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 22.812 (22.340) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till 4:09 kr (4:32) kr. Övrigt · Den förväntade prisåterhämtningen i Europa under innevarande år har försenats. Ytterligare kostnadssänkande åtgärder kommer att påskyndas. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070- 575 2906. ------------------------------------------------------------------------ [1]Årets resultat har påverkats av kostnader för personalreduktion samt aktieförsäljning och under 2003 påverkades resultatet i första kvartalet av aktieförsäljning, se vidare sidan 13. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/26/20041026BIT20110/wkr0010.pdf Hela rapporten