SCA genomför hygieninvesteringar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför hygieninvesteringar SCA stärker mjukpappersverksamheten i USA För att säkerställa den framtida konkurrenskraften inom SCAs mjukpappersverksamhet i USA kommer ett investeringsprojekt att genomföras i Florence, Alabama. Projektet syftar till att befästa SCAs position i södra USA, sänka produktionskostnaderna, öka effektiviteten i konverteringsledet och förbättra egen försörjning av bas-tissue (moderrullar) genom att investera i en ny mjukpappersmaskin. USAs mjukpappersmarknad omfattar närmare sju miljoner ton, varav 4,5 miljoner ton avser konsumentprodukter och 2,5 miljoner ton avser mjukpapper för storkonsumenter (AFH-tissue). Den nordamerikanska AFH- marknaden visar en trendmässig årlig tillväxt på 2-3%. Konsolideringsgraden är hög inom AFH med de tre största producenterna som kontrollerar 82% av marknaden, där SCAs marknadsandel utgör 21%. Kapacitetsutbyggnaden på den nordamerikanska AFH-marknaden har under de senaste åren motsvarat tillväxten på marknaden, vilket har bidragit till ett jämnt och högt kapacitetsutnyttjande (90-97%). SCAs försäljning av AFH-tissue sker till samtliga regioner i USA och i varierande omfattning förfogar också SCA över konverteringsanläggningar i varje region. Kapaciteten för konvertering är emellertid begränsad i söder, vilket innebär att konverterade produkter idag transporteras från konverteringsanläggningarna i mellersta och nordöstra delen av landet till södra delen. Vidare är produktionen av bas-tissue ojämnt fördelad i förhållande till försäljningen av konverterade produkter, där SCAs verksamhet i USAs södra region utmärks av avsaknad av egen kapacitet inom bas-tissue. I samband med köpet av Georgia-Pacifics tillgångar inom AFH-tissue kom SCA att kontrollera 450.000 ton konverterade produkter, men endast 370.000 ton bas-tissue. För att säkerställa tillgången på bas- tissue inkluderades därför i köpeavtalet att Georgia-Pacific skulle svara för försörjningen av upp till 120.000 ton under en period av sex år. Den nya mjukpappersmaskinen minskar den externa försörjningsgraden avsevärt, vilket ger upphov till betydande besparingar. Konverteringen av mjukpapper kommer att ske dels på nya konverteringslinjer och dels på ett antal äldre linjer som flyttas från tre konverteringsenheter (Brattleboro, Vermont, och Atlanta och LaGrange, Georgia) i nordöstra och södra USA som kommer att läggas ned i anslutning till projektet. I projektet ingår gamla och nya konverteringslinjer, en mjukpappersmaskin med kapaciteten 110.000 ton och en returfiberanläggning. Vidare omfattar projektet uppförande av varulager och en distributionscentral. Projektet medför betydande besparingar, främst hänförliga till konsolideringen av konverteringsverksamheten (tre anläggningar blir en), integrationen av bas-tissue och konvertering (transportkostnader för moderrullar bortfaller), den geografiska belägenheten (konvertering sker i regionen där slutprodukterna säljs) och till uppförandet av en modern och kostnadseffektiv tissue-maskin (ersätter köp av moderrullar från Georgia-Pacific eller på den öppna marknaden). Investeringen förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 700 miljoner kronor räknat på rörelseöverskottsnivå (EBITDA). Totalt uppgår investeringsutlägget för projektet till cirka 240 miljoner USD, motsvarande närmare 2,2 miljarder kronor. Nuvärdet av framtida, fria kassaflöden bedöms komma att överstiga investeringskostnaden med cirka 90%, vilket ger ett CVA-index på 1,9. Investeringar inom inkontinens Som ett led i den kontinuerliga utbyggnaden av kapacitet för koncernens inkontinensprodukter har SCA också beslutat att tillföra ny maskinkapacitet till anläggningarna i Europa och Nordamerika. Sammantagna uppgår investeringsutläggen i denna del till cirka 240 miljoner kronor. Stockholm den 30 oktober 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00660/wkr0002.pdf