SCA Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002 02:1 01:1 01:4 Vinst per aktie, kr¹ 5:89 5:68 6:26 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr¹ 6:83 6:15 15:22 Nettoomsättning, Mkr 21.015 18.522 21.509 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.967 1.963 2.112 Nettoresultat, Mkr 1.365 1.323 1.452 1 Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001 (se sid 9). Jämfört med första kvartalet 2001 · Vinst per aktie förbättrades med 4 %. · Rörelsens kassaflöde per aktie steg med 11 %. · Hygienprodukters rörelseresultat ökade med 50 % medan resultaten för Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 14 % respektive 30 %. · Rörelsemarginalen förbättrades med 2 procentenheter inom Hygienprodukter. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 · Hygienprodukters resultat i nivå med fjärde kvartalets medan Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 5 % respektive 31 %. Expansion genom företagsförvärv · Hygienförvärv i Italien och köp av nordamerikansk förpackningsrörelse stärker koncernens position och ger 5 % omsättningsökning räknat på årsbasis. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Vinst per aktie ökade med 4 % och uppgick till 5:89 (5:68) kronor, vilket motsvarar ett nettoresultat om 1.365 (1.323) Mkr. Det italienska mjukpappersföretaget CartoInvest ingår ej i första kvartalets nettoomsättning och resultat. Betalning för företaget erlades dock i slutet av mars och en preliminär förvärvsbalansräkning har därför inkluderats i koncernens balansräkning. Koncernens nettoomsättning uppgick till 21.015 (18.522) Mkr och var därmed 13 % högre än föregående år. Av ökningen är 12 procentenheter hänförliga till företagsförvärv medan högre volymer och förändrad produktmix bidrog med 2 procentenheter. Lägre priser har sänkt nettoomsättningen med 5 %. Valutakursförändringar ökade koncernens nettoomsättning med 4 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 2.220 (2.213) Mkr, och var därmed i nivå med föregående års rörelseresultat. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 1.283 (858) Mkr, en ökning med 50 %. Inom Förpackningar minskade rörelseresultatet med 14 % till 738 (858) Mkr, medan Skogsindustriprodukters rörelseresultat uppgick till 532 (760) Mkr, en minskning med 30 %. Finansiella poster uppgick till -253 (-250) Mkr. En genomsnittligt högre nettolåneskuld till följd av företagsförvärv har kompenserats av lägre räntesatser. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.967 (1.963) Mkr, och var således i nivå med föregående år. Valutaeffekter, som dämpat prisfallseffekterna i SEK inom Skogsindustriprodukter, påverkade koncernresultatet positivt med 6 %. Bruttomarginalen uppgår till 17,7 (18,7) % medan rörelsemarginalen efter goodwill-avskrivningar uppgår till 10,6 (12,0) %. Minskningen beror på lägre rörelseresultat i Förpackningar och Skogsindustriprodukter. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13 (14) % och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 13 (15) %. Jämförelse med fjärde kvartalet 2001 Koncernens vinst per aktie minskade med 6 % jämfört med föregående kvartal och uppgick till 5:89 (6:26) kr. Rörelseresultatet för Hygienprodukter ökade med 4 % medan resultaten för Förpackningar och Skogsindustriprodukter sjönk med 5 % respektive 31 %. Valutakarursförändringar hade marginell betydelse för resultatutvecklingen. Inom hygienrörelsen sjönk resultatet inom Konsumentprodukter till följd av viss råvarudriven prispress medan AFH- och inkontinensprodukter ökade sitt resultat med 13 % till följd av positiva volym- och priseffekter. Förpackningars rörelseresultat sjönk till följd av lägre priser och Skogsindustriprodukters till följd av lägre priser och volymer för tryckpapper. Förbättringen i finansiella poster, -253 (-340) Mkr, beror dels på genomslag av allt lägre räntesatser, dels på en genomsnittligt lägre nettolåneskuld till följd av ett starkt kassaflöde i slutet av förra året. RESULTATANALYS Mkr 02:1 01:1 01:4 Hygienprodukter 1.283 858 1.240 Förpackningar 738 858 777 Skogsindustriprodukter 532 760 776 Övrigt -59 -58 -60 Rörelseresultat före 2.494 2.418 2.733 goodwill-avskrivningar Goodwill-avskrivningar -274 -205 -281 Rörelseresultat 2.220 2.213 2.452 Finansiella poster -253 -250 -340 Resultat efter finansiella poster 1.967 1.963 2.112 Skatt -590 -625 -650 Minoritetens andel -12 -15 -10 Nettoresultat 1.365 1.323 1.452 Vinst per aktie, kr 5:89 5:68 6:26 KASSAFLÖDE Rörelsens kassaflöde, d v s kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning uppgick till 1.585 (1.435) Mkr eller 6:83 (6:15) kronor per aktie, en förbättring med 11 %. Det kassamässiga rörelseöverskottet ökade med 10 % och uppgick till 3.763 (3.436) Mkr, motsvarande 18 (19) % av nettoomsättningen. Under perioden har de löpande nettoinvesteringarna uppgått till 549 (498) Mkr. Rörelsekapitalet ökade med 667 (769) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 2.577 (2.095) Mkr och fritt kassaflöde till 1.838 (1.823) Mkr. Företagsförvärven uppgick totalt till 4.800 (11.238) Mkr, varav 4.400 Mkr är hänförligt till förvärvet av italienska CartoInvest och återstoden, 400 Mkr, till förvärv av nordamerikanska förpackningsföretag. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar uppgick till 407 (177) Mkr. Jämförelse med fjärde kvartalet 2001 I jämförelse med fjärde kvartalet 2001 var rörelsens kassaflöde under första kvartalet 1.949 Mkr lägre, 1.585 (3.534) Mkr. Avvikelsen beror främst på utvecklingen av rörelsekapitalet, vilket under föregående kvartal minskade med hela 1.772 Mkr och som under innevarande kvartal ökat med 667 Mkr. KASSAFLÖDESANALYS Mkr 02:1 01:1 01:4 Nettoomsättning 21.015 18.522 21.509 Kassamässigt rörelseöverskott 3.763 3.436 4.070 % av nettoomsättning 18 19 19 Löpande investeringar, netto -549 -498 -1.130 % av nettoomsättning 3 3 5 Förändring av rörelsekapital -667 -769 1.772 Övrig operativ kassaflödesförändring 30 -74 -164 Operativt kassaflöde 2.577 2.095 4.548 Skattebetalning etc¹ -739 -272 -1.042 Fritt kassaflöde 1.838 1.823 3.506 Dito per aktie, kr² 7:91 7:81 15:11 Räntebetalningar efter skatt -253 -388 28 Rörelsens kassaflöde 1.585 1.435 3.534 Dito per aktie, kr² 6:83 6:15 15:22 Strategiska investeringar, netto -5.207 -11.415 -2.524 Kassaflöde före utdelning -3.622 -9.980 1.010 ¹ Skatt hänförlig till rörelseresultatet. ² Historik omräknad med hänsyn tagen till nyemission för personaloptionsändamål om 1,8 miljoner aktier 2001(se sidan 9). FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick till 26.530 Mkr och har därmed ökat med 2.669 Mkr sedan årets början. Förändringen beror främst på förvärvet av italienska CartoInvest och andra strategiska investeringar, vilka föranledde ett utlägg om 5.207 Mkr. Nettolåneskulden påverkades positivt av rörelsens kassaflöde, 1.585 Mkr, och av valutaeffekter om 1.127 Mkr till följd av svenska kronans förstärkning. Nettolåneskulden ökade med 174 Mkr till följd av förändrad definition av nettolåneskulden 1) . Som en följd av valutaförändringar och koncernens säkringsteknik för omräkningsexponering, påverkades eget kapital under kvartalet negativt med 1.156 Mkr. Med beaktande även av periodens nettoresultat ökade dock eget kapital med 209 Mkr till 46.192 Mkr. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,57 (0,64) ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 8,8 (8,9) ggr. 1) Se sidan 7 under rubriken Övrigt, förändrad definition av nettolåneskuld. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Mkr 02:1 01:1 01:4 Nettoomsättning 10.686 8.586 10.668 Rörelseöverskott 1.859 1.270 1.863 Rörelseresultat 1.283 858 1.240 Bruttomarginal, % 17 15 17 Rörelsemarginal, % 12 10 12 Volymutveckling, % Konsumentprodukter 0,8¹ 1,92 -0,5¹ 0,4¹ AFH och inkontinensprodukter 4,6¹ 55,42 -0,6¹ 0,5¹ ¹ Jämfört med närmast föregående kvartal. ² Jämfört med motsvarande period föregående år. Se även specifikation på sid 17-19. Nettoomsättningen uppgick till 10.686 (8.586) Mkr, en ökning med 24 % jämfört med föregående år. Ökningen beror till största delen, 17 procentenheter, på de nordamerikanska förvärven, som inkluderades först efter utgången av första kvartalet 2001. Egen tillväxt, främst inom inkontinensverksamheten, ökade omsättningen med 4 %. Vissa råvarudrivna prisjusteringar inom mjukpapper minskade nettoomsättningen med 2 %. Valutakursförändringar ökade omsättningen med 5 %. Rörelseresultatet ökade med 50 % och uppgick till 1.283 (858) Mkr. Ökningen beror dels på företagsförvärv, dels på högre volymer kombinerade med lägre råvaru- och distributionskostnader. Valutakursförändringar hade endast en marginell påverkan. Samtliga produktsegment förbättrade sina rörelseresultat och för affärsområdet som helhet steg rörelsemarginalen med 2 procentenheter. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 ökade rörelseresultatet till 1.283 (1.240) Mkr. Valutakursförändringarnas påverkan var marginell. Ökningen beror på högre volymer och lägre kostnader för insatsvaror. Effekten härav har dock dämpats av ökade kostnader för produktlanseringar. Den volymmässiga återhämtningen i den nordamerikanska mjukpappersverksamheten fortsatte. Konsumentprodukter Rörelseresultatet för Konsumentprodukter ökade med 44 % till 673 (467) Mkr och därmed steg rörelsemarginalen med 4 procentenheter. Lägre råvaru- och distributionskostnader samt något högre volymer bidrar till resultatförbättringen, vilken dock dämpats av prispress inom mjukpapper samt ökade kostnader för produktlanseringar. Dessutom har effekterna av råvarukostnadssänkningen begränsats av dollarkursutvecklingen. Barnblöjor fortsätter att uppvisa ökade volymer och bättre marginaler; effekterna av genomförda omstruktureringar, teknikskifte samt satsningar på detaljhandelns egna varumärken (private label) är nu uppenbara. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 minskade resultatet till 673 (699) Mkr beroende på en säsongsmässig variation inom mjukpappersområdet. AFH- och inkontinensprodukter För AFH- och inkontinensprodukter uppgick rörelseresultatet till 610 (391) Mkr vilket var 56 % högre än motsvarande period föregående år. Resultatet höjdes, förutom av de nordamerikanska förvärven, av lägre råvarukostnader inom båda produktområdena. Volymtillväxten inom inkontinensområdet var fortsatt stark, 10 %, samtidigt som satsningar på produktlanseringar ökade. I jämförelse med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 13 % och uppgick till 610 (541) Mkr. Resultatförbättringen beror på ökade volymer för mjukpapper både i Nordamerika och Europa samt en fortsatt stark volymtillväxt för inkontinensprodukter. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Mkr 02:1 01:1 01:4 Nettoomsättning 7.340 6.887 7.400 Rörelseöverskott 1.130 1.212 1.177 Rörelseresultat 738 858 777 Bruttomarginal, %¹ 15 18 16 Rörelsemarginal, %¹ 10 13 11 Produktion Linerprodukter, kton 628 648 567 Leveranser Linerprodukter, kton 628 645 571 Wellpapp, Mm² 9882 1.0172 956² ¹ Justerat för den externa byteshandeln med liner ökar marginalerna med ca 2 procentenheter. ² I volymerna ingår inte volymer från skyddsförpackningar och andra högvärdiga segment. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7.340 (6.887) Mkr, en ökning med 7 %. Ökningen beror i huvudsak på företagsförvärv, 11 procentenheter, medan konjunkturbetingade pris- och volymeffekter sänkt nettoomsättningen med 7 %. Valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 3 %. Rörelseresultatet uppgick till 738 (858) Mkr, en minskning med 14 %. Resultatet har påverkats negativt av framförallt lägre priser samt lägre volymer för wellpappförpackningar. En motsvarande volymminskning noteras även för liner och annan wellpappråvara, där produktionen anpassats till efterfrågan. Prissänkningen och volymminskningen inklusive kostnader för produktionsbegränsningar har reducerat resultatet med 25 % respektive 10 %. Företagsförvärven bidrog positivt med 7 procentenheter och råvarkostnadssänkningarna med 10 procentenheter. Dessutom ökade valutakursförändringar resultatet med 4 %. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 sjönk rörelseresultatet med 39 Mkr och uppgick till 738 (777) Mkr. Fortsatt prispress på konverterade produkter samt ökade kostnader för energi har motverkats av effekten av en säsongsmässig volymökning. Trots en stigande linerproduktion präglades linerrörelsen även under första kvartalet av fortsatta produktionsbegränsningar. En viss volymförbättring kan skönjas i den nordamerikanska rörelsen, där orderstocken steg under mars månad. Under hösten påbörjade strukturprogram i Europa och USA löper enligt plan och förväntas ge positiva effekter successivt under året. Valuteffekterna var marginella mellan kvartalen. AFFÄRSOMRÅDE SKOGSINDUSTRIPRODUKTER Mkr 02:1 01:1 01:4 Nettoomsättning 3.317 3.382 3.621 Rörelseöverskott 786 1.033 1.068 Rörelseresultat 532 760 776 Bruttomarginal, % 24 31 29 Rörelsemarginal, % 16 22 21 Produktion Tryckpapper, kton 294 316 309 Sågade trävaror, km³ 171 154 185 Leveranser Tryckpapper, kton 284 297 318 Sågade trävaror, km³ 165 171 160 Se även specifikation på sid 17-19. Nettoomsättningen för affärsområdet Skogsindustriprodukter minskade med 2 % och uppgick till 3.317 (3.382) Mkr. Minskningen beror framförallt på lägre priser. Valutakursförändringar har ökat omsättningen med 3 %. Rörelseresultatet uppgick till 532 (760) Mkr, en minskning med 30 %. Rörelseresultatet försämrades för tryckpappersverksamheten, främst genom sänkta priser, lägre leveranser och ett lägre kapacitetsutnyttjande. Massarörelsen visade ett försämrat resultat till följd av lägre priser. Minskningen av rörelseresultatet kompenserades till viss del av valutakursförändringar som påverkade resultatet positivt med 14 %. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 minskade rörelseresultatet med 31 %, som en följd av lägre priser samt lägre volymer för tryckpapper. Valutaeffekterna var marginella mellan kvartalen. Tryckpapper Rörelseresultatet inom tryckpappersverksamheten uppgick till 277 (380) Mkr, en minskning med 27 %. Den kraftiga nedgången beror framförallt på omförhandlade priser. Dessutom har volymerna varit något lägre samtidigt som kostnaderna för kemikalier och energi var högre än under motsvarande period föregående år. Valutakursförändringar ökade resultatet med 15 %. Marknaden har varit relativt stabil för SC-papper medan den för tidningspapper, och framförallt LWC-papper, varit svag. Under perioden har produktionen inom tryckpappersrörelsen anpassats till efterfrågan. Rörelseresultatförsämringen i första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2001 uppgick till 44 %. Resultatförsämringen beror på lägre priser och lägre volymer. Massa, virke och sågade trävaror Rörelseresultatet uppgick till 255 (380) Mkr och var därmed 33 % lägre än föregående år. Nedgången beror på resultatfallet i massarörelsen medan skogs- och trävarurörelserna har förbättrat resultaten. Jämfört med fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet i första kvartalet med 10 %, beroende på ett lägre massapris och ökade kostnader för råvaror. Sågverksrörelsen fortsätter att utvecklas positivt medan skogens resultat var något sämre än under det fjärde kvartalet föregående år. GOODWILL Koncernens goodwill ökade, främst på grund av det italienska förvärvet CartoInvest, och uppgår till 17.650 (14.674) Mkr. Härav avser, enligt en preliminär förvärvsanalys, 2.000 Mkr CartoInvest, vilket belopp även inkluderar goodwill-delen av planerad avsättning för strukturåtgärder. Goodwill skrivs av under 20 år. Goodwill-avskrivningarnas fördelning mellan affärsområdena återfinns på sidorna 12 och 18. Exklusive goodwill-avskrivningar uppnådde koncernen följande resultat: Mkr 02:1 01:1 01:4 Rörelseresultat 2.494 2.418 2.733 Resultat efter finansiella poster 2.241 2.168 2.393 Nettoresultat 1.623 1.526 1.717 Vinst per aktie (kr) 7:00 6:55 7:40 PERSONAL Vid utgången av kvartalet uppgick antalet anställda till 41.618 jämfört med 38.639 vid utgången av första kvartalet 2001. Ökningen beror på genomförda företagsförvärv, inklusive CartoInvest. MARKNADSUTSIKTER Efterfrågan på koncernens konsumentnära produkter har varit fortsatt god under inledningen av 2002 även om en viss, delvis råvarudriven, prispress kan förmärkas inom mjukpapper för konsumentområdet. För de områden som är beroende av utvecklingen inom industrisektorn har volymutvecklingen varit svagare, och några avgörande tecken på en konjunkturvändning avspeglas ännu inte i försäljningen. Dock kan noteras att efterfrågan på konverterade förpackningsprodukter ändå är förhållandevis stabil samtidigt som priserna på wellpappråvara bedöms ha bottnat och den globala efterfrågan på returpapper stiger. Mer påtagliga förbättringar inom tryckpappersområdet torde behöva föregås av en allmänt förbättrad annonskonjunktur. I Nordamerika finns förväntningar i marknaden om att allmänekonomin åter tar fart under tredje kvartalet, vilket kan komma att påtagligt påverka efterfrågan på koncernens förpacknings- och mjukpappersprodukter. Den volymmässiga återhämtning som noterades i USA mot slutet av 2001 har för SCAs del fortsatt under första kvartalet och bedöms komma att fortsätta även under resten av året. ÖVRIGT SCA-koncernens delårsbokslut följer Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernen har från och med den 1 januari 2002 förändrat sin definition av nettolåneskuld till att inkludera även upplupna räntekostnader och ränteintäkter, 184 Mkr, vilka tidigare utgjorde del av sysselsatt kapital. SCA har under första kvartalet etablerat ett obligationsprogram för euromarknaden, under vilket emissioner planeras ske senare under året. Rambeloppet uppgår till 1.500 MEUR. Koncernens tvååriga personaloptionsprogram för chefer och nyckelmedarbetare, vilket godkändes av bolagsstämman 2001, fullföljs under maj/juni med andra årets optionstilldelning, cirka 930.000 optioner. AKTIEFÖRDELNING 02-03-31 Serie A Serie B Summa Registrerat antal aktier 42.795.405 189.406.150 232.201.555 Varav aktier i eget förvar - (1.800.000) (1.800.000) Ej konverterade förlagslån - 1.169.908 1.169.908 Ej utnyttjade teckningsoptioner - 1.741.206 1.741.206 Totalt efter full konvertering 42.795.405 192.317.264 235.112.669 Under första kvartalet har 2.991.722 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Vid utgången av kvartalet hade därmed andelen A- aktier sjunkit från 19,7 % till 18,4 %. Omvandlingen av aktier har skett på begäran av berörda aktieägare och med stöd av det omvandlingsförbehåll som infördes i bolagsordningen 1999. Beräknat enligt Redovisningsrådets rekommendationer motsvarar effekterna av utestående konvertibel- och optionsprogram en maximal utspädning med 0,8 %, vilket beaktats vid framräknandet av periodens vinst per aktie. Stockholm den 26 april 2002 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Jan Åström Verkställande direktör och koncernchef Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni publiceras den 30 juli 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00750/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00750/wkr0002.pdf Hela Rapporten