SCA expanderar i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA expanderar i USA genom förvärv av tissuerörelse från Georgia-Pacific samt lägger bud på ett förpackningsföretag SCA gör en viktig inbrytning på den nordamerikanska marknaden genom förvärv inom hygienprodukter och förpackningar. Förvärven görs inom tillväxtområdena tissue (mjukpapper) för storförbrukare samt inom s.k. protective packaging (skyddande förpackningar) för främst den högteknologiska industrin. Båda områdena erbjuder intressanta utvecklingsmöjligheter och är ett naturligt steg i SCAs strategi att selektivt expandera inom områden med stark tillväxt och goda förutsättningar för lönsamhet. Tissueförvärvet SCA har för USD 850 miljoner på skuldfri bas förvärvat delar av Georgia- Pacific Corporations (GP) tillgångar inom Away From Home tissue (AFH) i USA. Den rörelse som förvärvats utgör ett prioriterat produktsegment för SCA och betjänar storförbrukare av olika kategorier (restauranger, kontor, industrier, skolor, sjukhus etc.). Rörelsens försäljning uppgår till cirka USD 640 miljoner och sysselsätter cirka 2.200 personer. SCA bedriver idag dels en begränsad specialverksamhet inom AFH, dels en snabbt expanderande verksamhet inom inkontinensprodukter på den nordamerikanska marknaden. Dessa verksamheter omsätter tillhopa cirka USD 200 miljoner. Förvärvet innebär att SCA uppnår en nationell marknadstäckning i USA med en andel på 17 % inom AFH-segmentet. Detta ger SCA en stark position som nummer tre efter det sammanslagna GP/Fort James och Kimberly-Clark. Dessa tre företags sammanlagda marknadsandel uppgår till cirka 85 % av AFH- segmentet. Motsvarande siffra för de tre största företagen i Europa är 42 %. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 1,3, d.v.s. överstiga SCAs vägda kapitalkostnad med cirka 30 %. Verksamheten förväntas bidra till SCAs nettovinst för de första 12 månaderna med cirka SEK 0,85 per aktie. SCA-koncernens totala uthålliga kassaflöde från rörelsen bedöms öka med 12 %, vilket motsvarar SEK 2,50 per aktie (baserat på 0,7 i skuldsättningsgrad). Detta baseras på en rörelseöverskottsmarginal (EBITDA) på 17 %, vilken på sikt förväntas förbättras påtagligt. Köpeskillingen understiger bokvärdet på de förvärvade tillgångarna med SEK 1,3 miljarder. I den förvärvade balansräkningen ingår goodwill med SEK 2,6 miljarder, vilket innebär att SCAs goodwill endast ökar med SEK 1,3 miljarder. Förvärvet ökar SCAs nettolåneskuld med SEK 7,9 miljarder. I tabellen nedan visas rörelseöverskottsmultiplar (EBITDA) där hänsyn också tagits till den skatteeffekt som uppstår i och med att transaktionen i realiteten är ett s.k. inkråmsförvärv, vilket höjer skattebasen och möjliggör effektiva skatteavdrag. Nuvärdet av denna skatteeffekt uppgår till cirka USD 150 miljoner jämfört med ett förvärv av aktier. Vidare återspeglar åren 1998 och utsikterna för 2001 normalår medan 1999 och 2000 påverkats av omstruktureringar till följd av 1999 års sammanslagning av Wisconsin Tissue (Chesapeake) med GPs tissueverksamhet. [REMOVED GRAPHICS] Produktionen av konverterade tissueprodukter uppgick till 435.000 short ton föregående år. Den maximala kapaciteten uppgår dock till 550.000 short ton per år. Konvertering sker i fem högmoderna anläggningar med god geografisk spridning. Tillverkningen av moderrullar sker i fyra olika pappersbruk med en total produktionskapacitet om cirka 370.000 short ton per år, där bruket i Menasha, Wisconsin, ett av de större tissuebruken i USA, har en kapacitet på 220.000 short ton per år. Medelkapaciteten i tissuemaskinerna överstiger genomsnittet i USA. Vidare har GP garanterat SCA en långsiktig försörjning av moderrullar på cirka 100.000 short ton per år. I förvärvet ingår rättigheterna till bl.a. AFH-varumärkena Coronet, Mainstreet, Second Nature och Park Avenue. Vidare övertar SCA från GP en säljstyrka som betjänar hela USA-marknaden, ett mycket välutvecklat kundservicecenter i Neenah, Wisconsin, samt en komplett ledningsorganisation för verksamheten. SCA avser att stärka den nya verksamheten i Nordamerika genom att tillföra sin kompetens inom produktutveckling, teknologi och marknadsföring samt integrera den existerande verksamheten i Nordamerika. Transaktionen är villkorad av slutligt godkännande av amerikanska konkurrensmyndigheter, vilket beräknas ske inom de närmaste veckorna. Förpackningsförvärvet SCA har vidare träffat avtal med förpackningsföretaget Tuscarora Inc. och vissa aktieägare om att förvärva aktierna i företaget för USD 230 miljoner. Företaget är USAs ledande leverantör av förpackningslösningar för skydd av elektronik- och industriprodukter och sedan 1988 noterat på Nasdaq-börsen. Försäljningen för kalenderåret 2000 uppgick till cirka USD 285 miljoner och antalet anställda är cirka 2.200 personer. Köpeskillingen motsvarar ett pris på USD 21,50 per aktie. Nettolåneskulden uppgår till USD 54 miljoner efter genomfört förvärv. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 1,6, d.v.s. överstiga SCAs vägda kapitalkostnad med cirka 60 %. Verksamheten förväntas bidra till SCAs nettovinst för de första 12 månaderna med cirka SEK 0,35 per aktie. SCA-koncernens totala uthålliga kassaflöde från rörelsen bedöms öka med 5 %, vilket motsvarar SEK 1 per aktie (baserat på 0,7 i skuldsättningsgrad). Förvärvet ökar SCAs nettolåneskuld med SEK 2,6 miljarder och goodwill med SEK 1,2 miljarder. Beräknat på de senaste 12 månaderna motsvarar köpesumman 6,2 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA). Styrelsen i Tuscarora har rekommenderat aktieägarna att acceptera SCAs bud. SCA Packaging har vuxit snabbt samtidigt som lönsamheten stadigt förbättrats. Sedan 1996 har omsättningen ökat med cirka 80 % och rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA marginal) har ökat från cirka 12 % till cirka 17 %. Fokusering har skett på högförädlade segment såsom förpackningar med kvalitetstryck, förpackningar för tungt gods (heavy duty), kompletta förpackningslösningar samt skyddande förpackningar (protective packaging). SCA fullföljer med förvärvet av Tuscarora sin strategi för vidareförädling och tillväxt genom en ytterligare satsning inom området skyddande förpackningar. Företag inom högteknologisektorer efterfrågar högkvalitativa och allt mer kompletta förpackningslösningar för att skydda de ofta dyrbara och känsliga produkterna. I USA omsätter detta segment av förpackningsmarknaden cirka USD 1,25 miljarder årligen. Marknaderna i Europa och Asien befinner sig fortfarande i ett senare utvecklingsskede än den nordamerikanska. Tuscarora har dragit nytta av denna marknadstrend och har under de senaste sex åren haft en genomsnittlig tillväxt på 15 % per år med en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) på omkring 17 %. Tuscarora erbjuder förpackningslösningar oberoende av material, där den fiberbaserade delen uppgår till cirka 20 %. Den ökande globaliseringen av tillverkning inom den högteknologiska sektorn ställer nya krav på Tuscarora att kunna erbjuda förpackningslösningar även utanför USA. Under de senaste åren har företaget därför etablerat verksamhet i Mexiko, Storbritannien och Irland. År 1999 slöt Tuscarora ett samarbetsavtal med SCAs intressebolag, det Singaporebaserade företaget Central Package Group. För att bättre utnyttja de synergier som finns mellan Tuscaroras och SCA Packagings europeiska verksamhet kommer en global division för skyddsförpackningar under ledning av Tuscarora att bildas. Denna verksamhet förväntas ha en omsättning på cirka USD 450 miljoner. Affären är villkorad av ett godkännande av Tuscaroras aktieägare och nödvändiga myndighetstillstånd. Organisation SCAs förvärv i USA kommer att utgöra plattformen för vidare expansion i Nordamerika inom såväl hygien- som förpackningsområdena. Till chef för den samlade nordamerikanska rörelsen har Colin Williams utsetts, f.n. VD för SCAs förpackningsrörelse. Colin Williams kommer under detta uppbyggnadsskede att rapportera till SCAs koncernchef i avvaktan på att verksamheterna senare kan integreras med koncernens divisioner inom hygien- och förpackningsområdena. Till finanschef i det nybildade amerikanska holdingbolaget har Åke Rietz utsetts. Jan Åström kommer, jämte sin funktion som ställföreträdande koncernchef och ordförande för SCA Hygiene Products, att inträda som tillförordnad VD för SCA Packaging. För att tillvarata synergier och koordinera strategiska frågor inom SCAs globaliserade hygiensektor kommer Stefan Angwald, VD för SCA Hygiene Products, att svara för nödvändig samordning och resursallokering. Colin Williams kommer att handlägga motsvarande frågor inom förpackningsområdet. Samtidigt kommer Colin Williams att tills vidare behålla ansvaret för SCA Packagings verksamhet i Asien och Centralamerika. Stockholm den 22 januari 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel. 08-788 51 51 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Tel. 08-788 52 34 Colin J. Williams, VD SCA Packaging. Tel. +32 2 718 37 30 Stefan Angwald, VD SCA Hygiene Products. Tel. +49 8035 80200 Presskonferens idag kl. 13.30 En presskonferens hålls på Biblioteksgatan 29 Konferenser AB, Stockholm Telefonkonferens idag kl. 16.00 Instruktion för att delta i telefonkonferensen: 1. Ring 08-598 00 160 några minuter innan konferensen startar. 2. Vänta tills konferensen startar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00140/bit0002.pdf