SCA Bokslutsrapport 2000

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 2000 00:4 00:3 00:2 00:1 0012 9912 Nettoomsättning, Mkr 18.030 16.784 16.35 15.992 67.157 64.896¹ 1 Resultat efter finansiella 2.048 3.836 1.773 1.670 9.327 5.521 poster, Mkr - exkl. engångsposter, Mkr 1.805 7.296 Vinst per aktie, kr 6:00 15:02 5:05 4:79 30:86 16:85 - exkl. engångsposter, kr 5:40 21:24 Rörelsens kassaflöde per 9:32 9:21 6:37 3:79 28:69 31:45 aktie, kr 2 Utdelning, kr/aktie 7:75 6:80 1Innehåller nettoomsättningen i SCAs tidigare finpappersrörelse. 2Styrelsens förslag. * Resultatet för år 2000 och för det fjärde kvartalet, de högsta någonsin. * Företagsförvärv och organisk tillväxt ökade koncernens nettoomsättning med 12 %. Ökningen för Förpackningar var 16 % och för Hygienprodukter 11 %. * Marginalförbättringar för Hygienprodukter och Skogsindustriprodukter under det fjärde kvartalet. * Styrelsen föreslår en utdelning om 7:75 kr/aktie, en höjning med 14 %. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 67.157 (64.896) Mkr och var därmed 3 % högre än föregående år. Justerat för inverkan av finpappersrörelsen, som ingick i de tre första kvartalen föregående år, ökade nettoomsättningen med 20 % för koncernens övriga verksamheter. Expansion genom företagsförvärv och organisk tillväxt medförde en omsättningsökning med 12 % medan resterande ökning berodde på försäljningsprishöjningar. Valutakursförändringar minskade koncernens nettoomsättning med 2 %. Koncernens rörelseresultat uppgick till 10.534 (6.733) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär, 2.031 Mkr, uppgick rörelseresultatet till 8.503 Mkr, en ökning med 26 % jämfört med 1999. Valutakursförändringar hade en marginellt negativ resultatpåverkan. Rörelseresultatet förbättrades inom samtliga affärsområden. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 2.909 (2.613) Mkr, en ökning med 11 %, för Förpackningar 2.977 (2.216) Mkr, en ökning med 34 %, och för Skogsindustriprodukter 2.720 (2.123) Mkr, en ökning med 28 %. I rörelseresultatet ingår också resultatandelen i Modo Paper för perioden januari-juli, vilken uppgick till 644 Mkr. I 1999 års rörelseresultat ingick 491 Mkr avseende SCAs tidigare finpappersrörelse och resultatandel i Modo Paper. I rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ingår även vinsten från en leasingtransaktion rörande massabruket i Östrand om cirka 140 Mkr. Beloppet har redovisats inom finansrörelsen. Finansiella poster uppgick till -1.207 (-1.212) Mkr. Högre räntesatser har under perioden tagit ut effekten av en genomsnittligt lägre nettolåneskuld. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 9.327 (5.521) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick resultat efter finansiella poster till 7.296 Mkr, en förbättring med 32 % jämfört med 1999. Resultatet efter skatt blev 7.148 (3.602) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie, efter full skatt och utspädning, om 30:86 (16:85) kronor. Resultat efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 37% till 4.917 Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie efter full skatt och utspädning om 21:24, d.v.s. en förbättring med 26%. Motsvarande vinst per aktie, exklusive goodwill-avskrivningar, uppgick till 24:38 (19:66) kronor. Avkastningen på eget kapital uppgick till 20 (12) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 18 (12) %. Utan hänsyn till poster av engångskaraktär uppgick avkastningen på eget kapital till 14 (12) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 15 (12) %. Jämförelse med tredje kvartalet Rörelseresultatförbättringar för Hygienprodukter, 17 %, Förpackningar, 9 %, och Skogsindustriprodukter, 6 %, medförde att koncernens rörelseresultat, exklusive poster av engångskaraktär, ökade med 10 % till 2.334 Mkr. Resultatförbättringen i Hygienprodukter och Förpackningar berodde främst på att tidigare genomförda prishöjningar fick fullt genomslag medan resultatförbättringen för Skogsindustriprodukter främst berodde på höga utleveranser under kvartalet. Resultat efter finansiella poster ökade med 13 % och uppgick till 2.048 (1.805) Mkr vilket, exklusive poster av engångskaraktär, var det högsta kvartalsresultatet någonsin. KASSAFLÖDE Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 12.383 (11.101) Mkr, motsvarande 18 (17) % av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet uppgick till 9.005 (8.707) Mkr. Under året ökade rörelsekapitalet med 1.109 (226) Mkr. Utvecklingen av rörelsekapitalet under året har påverkats av den exceptionellt låga rörelsekapitalbindningen vid föregående årsskifte, då den uppgick till 10,3 % av nettoomsättningen. Rörelsekapitalbindningen vid utgången av kvartalet uppgick till 11,3 %. De löpande nettoinvesteringarna uppgick till 2.245 (2.046) Mkr. Rörelsens kassaflöde, d.v.s kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 6.652 (6.740) Mkr eller 28:68 (31:45) kronor per aktie. Företagsförvärven under perioden uppgick till 2.349 Mkr och avsåg huvudsakligen förvärven av Metsä Corrugated och Johnson & Johnsons nordamerikanska inkontinensverksamhet. Avyttringar, däribland SCAs andel av Modo Paper, inbringade 7.758 Mkr. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar samt strukturkostnader uppgick till 1.452 Mkr och avsåg framförallt expansionsinvesteringar inom hygienrörelsen. Därmed uppnåddes ett nettoinflöde från strategiska investeringar, företagsköp och - försäljningar om 3.957 Mkr, att jämföras med ett utflöde om 10.500 Mkr under föregående år. Mkr 0012 9912 Nettoomsättning 67.157 64.896 Kassamässigt rörelseöverskott 12.383 11.101 % av nettoomsättning 18 17 Löpande investeringar, netto -2.245 -2.046 % av nettoomsättning 3 3 Förändring av rörelsekapital -1.109 -226 Övrig operativ -24 -122 kassaflödesförändring Operativt kassaflöde 9.005 8.707 1 Skattebetalning etc -1.391 -1.351 Fritt kassaflöde 7.614 7.356 Dito per aktie, kr 32:83 34:33 Räntebetalningar efter skatt -962 -616 Rörelsens kassaflöde 6.652 6.740 Dito per aktie, kr 28:68 31:45 Strategiska investeringar, 3.957 -10.500 netto Kassaflöde före utdelning 10.609 -3.760 1Skatt hänförlig till rörelseresultatet. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick vid årets slut till 15.880 Mkr, vilket var 8.193 Mkr lägre än vid årets början. Förändringen var ett netto av ett kassaflöde från rörelsen på 6.652 Mkr, nettoinflöde av strategiska investeringar och avyttringar m.m. uppgående till 3.957 Mkr, utdelning på 1.585 Mkr samt negativa effekter av valutakursförändringar m.m. om 831 Mkr. Den svenska kronans försvagning ökade det egna kapitalet med cirka 800 Mkr. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,39 (0,69) ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 7,0 (5,6) ggr, beräknad exklusive poster av engångskaraktär. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Nettoomsättningen uppgick till 31.040 (27.327) Mkr, en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Förvärv och egen tillväxt ökade omsättningen med 11 %. Försäljningsprishöjningar och bättre produktmix ökade omsättningen med 5 % medan valutakursförändringar påverkade den negativt med 2 %. Rörelseresultatet förbättrades med 11 % och uppgick till 2.909 (2.613) Mkr. Förbättringen härrör i första hand från företagsförvärv och expansion på utomeuropeiska marknader. Genomförda prishöjningar, produktivitetsökningar och volymtillväxt har kompenserat för kraftiga ökningar av kostnaderna för råvaror och energi samt de ökade avskrivningar som följer av expansionsinvesteringarna. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 865 Mkr, en ökning med 17 % jämfört med det tredje, samtidigt som marginalen förbättrades. Detta berodde på full effekt av prishöjningar tidigare under året. Konsumentprodukter För konsumentprodukter ökade resultatet med 26 % till 1.394 (1.108) Mkr. Förbättringen härrör huvudsakligen från förvärv men även från effektivitetsvinster samt organisk tillväxt inom fluffområdet. Jämfört med tredje kvartalet ökade resultatet under fjärde kvartalet med 26 %, från 361 Mkr till 455 Mkr, framför allt beroende på genomslag av prishöjningar och vissa kostnadsreduktioner. Rörelsemarginalen förbättrades från 8 % till 9 %. AFH- och inkontinensprodukter För AFH- och inkontinensprodukter var rörelseresultatet i nivå med föregående år, 1.515 (1.505) Mkr. Volymutvecklingen var god för inkontinensverksamheten medan mjukpappersverksamhetens volymer var i stort sett oförändrade. Fjärde kvartalets rörelseresultat om 410 (379) Mkr var 8 % bättre jämfört med det tredje kvartalet på grund av ökade försäljningsvolymer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00510/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00510/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén