Organisationsförändringar inom SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Organisationsförändringar inom SCA Jan Åström (44) har utsetts till vVD och koncernchefens ställföreträdare. Han tillträder den 1 november 2000. Åström kommer närmast från Modo Paper, där han varit VD. Dessförinnan har han haft olika chefsbefattningar i SCA sedan år 1993. Åströms huvuduppgifter blir att aktivt arbeta med de strategiskt centrala frågorna för koncernens expansion och lönsamhetsuppbyggnad. Åström övertar även det centrala ansvaret för utvecklings- och investeringsfrågor som koncernens vVD, Alf de Ruvo, för närvarande har. de Ruvo (62) träder i pension vid utgången av år 2000. Han kommer dock att under ett antal år ägna viss tid åt specifika forsknings- och miljöfrågor inom koncernen. Vid kommande årsskifte lämnar även Åke Rietz (55) sin befattning som vVD och CFO för att under ett antal år helt ägna sin tid åt koncernens expansionsplaner i Nord- och Latinamerika. Hans arbetsuppgifter innefattar såväl kontakter med de finansiella marknaderna i regionen som olika förvärvs- och investeringsprojekt och uppföljning av pågående affärsverksamhet. Som centralt ansvarig för koncernens ekonomifunktioner inom redovisning och kontroll har utsetts Lennart Persson, f n chef för koncernredovisningen. Persson har utnämnts till koncernens Ekonomidirektör. Finansfunktionen under ledning av Carl-Axel Olson förblir oförändrad. Till chef för koncernens juridiska stab har utsetts Anders Nyberg, f n biträdande chefsjurist i bolaget. Koncernens juridiska stab kommer att rapportera till vVD Michael Bertorp, som också är styrelsens sekreterare. Till Bertorps ansvarsområde hör förvärvs- och avyttringsfrågor samt koncernens centrala resurser för affärsutveckling och strategisk planering. Koncernstab Information och Investor Relations med Sten Lindholm som chef kommer även att rapportera till Michael Bertorp. Ekonomi-, finans- och personalstaberna rapporterar direkt till koncernchefen. Stockholm den 1 september 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/01/20000901BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/01/20000901BIT00210/bit0002.pdf