Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 00:3 00:2 00:1 0009 9909 Nettoomsättning, Mkr 16.784 16.351 15.992 49.127 49.23 4¹ Resultat efter finansiella 1.805 1.773 1.670 5.248 3.810 poster, exkl. engångsposter, Mkr Vinst per aktie, exkl. 5:40 5:05 4:79 15:24 11:75 2 engångsposter, kr Vinst per aktie, inkl. 15:02 24:86 engångsposter, kr Rörelsens kassaflöde per aktie, 9:21 6:37 3:79 19:37 20:29 2 kr 1 Innehåller nettoomsättningen i SCAs tidigare finpappersrörelse. 2 Historik omräknad med hänsyn till nyemission. Kvartalsresultatet, exklusive engångsposter, blev det bästa någonsin. Rörelsemarginalerna förbättrades inom Hygienprodukter och Förpackningar i tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet. Niomånadersresultatet efter finansnetto, exklusive engångsposter, förbättrades med 38% jämfört med motsvarande period 1999. Samtliga affärsgrupper förbättrade sina rörelseresultat. Försäljningstillväxten, exklusive finpappersverksamheten, under året var 19% jämfört med motsvarande period föregående år. Reavinsten från försäljningen av Modo Paper uppgick till 2.656 Mkr. 625 Mkr har reserverats för eventuella strukturåtgärder i avvaktan på utgången av det planerade förvärvet av Metsä Tissue. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 49.127 Mkr och var därmed oförändrad jämfört med föregående år (49.234) Mkr. Justerat för inverkan av finpappersrörelsen, som ingick i de tre första kvartalen föregående år, ökade nettoomsättningen med 19 % för koncernens övriga verksamheter. Valutakursförändringar minskade koncernens nettoomsättning med 2 %. Avyttringen av Modo Paper medförde en reavinst om 2.656 Mkr. Beträffande förvärvet av Metsä Tissue har EU-kommissionen begärt en fördjupad prövning vilken väntas vara avslutad senast under februari 2001. Det råder därför osäkerhet huruvida affären kan komma att genomföras. Samtidigt har SCA av konkurrensrättsliga skäl ej kunnat genomföra en slutgiltig förvärvskalkyl. Av försiktighetsskäl har därför ett belopp motsvarande knappt en fjärdedel av reavinsten, eller 625 Mkr, reserverats för eventuella strukturåtgärder. Därmed uppgår poster av engångskaraktär till 2.031 Mkr i koncernens rörelseresultat. Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 6.169 (4.709) Mkr, en ökning med 31 % jämfört med motsvarande period 1999. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 8.200 Mkr. Valutakursförändringar hade en marginellt negativ resultatpåverkan. Rörelseresultatet förbättrades inom samtliga affärsområden. Rörelseresultatet för Hygienprodukter uppgick till 2.044 (1.866) Mkr, en ökning med 10 %, för Förpackningar 2.123 (1.479) Mkr, en ökning med 44 %, och för Skogsindustriprodukter 1.986 (1.498) Mkr, en ökning med 33 %. I rörelseresultatet ingår också resultatandelen i Modo Paper för perioden januari-juli vilken uppgick till 644 Mkr, i fjolårets rörelseresultat ingick 355 Mkr avseende SCAs tidigare finpappersrörelse för hela perioden. Finansiella poster uppgick till -921 (-899) Mkr. Trots en lägre nettolåneskuld har räntekostnaderna stigit på grund av högre räntesatser. Koncernens resultat, efter finansiella poster exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 5.248 (3.810) Mkr, en förbättring med 38% jämfört med motsvarande period 1999. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick resultat efter finansiella poster till 7.279 Mkr. Resultatet efter skatt, exklusive poster av engångskaraktär, var 3.528 (2.470) Mkr vilket motsvarar en vinst per aktie, efter full skatt och utspädning, om 15:24 (11:75) kronor, det vill säga en förbättring med 30%. Motsvarande vinst per aktie, exklusive goodwill-avskrivningar, uppgick till 17:53 (13:72) kronor. Resultatet efter skatt, inklusive poster av engångskaraktär, var 5.759 Mkr vilket motsvarar en vinst per aktie, efter full skatt och utspädning, om 24:86 kronor. Utan hänsyn till poster av engångskaraktär uppgick avkastningen på eget kapital till 14 (11) % och avkastningen på sysselsatt kapital till 14 (12) %. Jämförelse med andra kvartalet Modo Paper avyttrades per utgången av juli månad. Under det tredje kvartalet uppgick resultatandelen till 120 Mkr, att jämföras med 306 Mkr under det andra kvartalet. Trots att resultatandelen i Modo Paper sålunda minskade med 186 Mkr, förbättrades det samlade rörelseresultatet till 2.125 (2.093) Mkr. Ökningen för övriga verksamheter uppgick därmed till 12%. Koncernens rörelseresultat inklusive poster av engångskaraktär uppgick i det tredje kvartalet till 4.156 Mkr. För både Hygienprodukter och Förpackningar ökade rörelseresultatet med 17% mellan kvartalen och uppgick till 740 respektive 787 Mkr. Resultatökningarna berodde dels på genomförandet av försäljningsprishöjningar och dels på ett gott utfall av olika effektiviseringsprogram. Resultatet för Skogsindustriprodukter uppgick till 693 (686) Mkr. Resultat efter finansiella poster exklusive poster av engångskaraktär ökade med 2% och uppgick till 1.805 (1.773) Mkr vilket är det högsta kvartalsresultatet någonsin. KASSAFLÖDE Det kassamässiga rörelseöverskottet uppgick till 8.811 (8.031) Mkr, motsvarande 18 (16) % av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet uppgick till 5.976 (5.912) Mkr. Under perioden ökade rörelsekapitalet med 1.413 (612) Mkr. Utvecklingen av rörelsekapitalet under året har påverkats av den exceptionellt låga rörelsekapitalbindningen vid årsskiftet, då den uppgick till 10,3% av nettoomsättningen. Rörelsekapitalbindningen vid utgången av kvartalet uppgick till 12,0 %, att jämföras med 11,7 %, justerat för finpappersverksamheten, vid motsvarande tidpunkt föregående år. De löpande nettoinvesteringarna uppgick till 1.427 (1.441) Mkr. Rörelsens kassaflöde, dvs kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 4.493 (4.276) Mkr eller 19:37 (20:29) kronor per aktie. Företagsförvärven under perioden uppgick till 2.278 Mkr och avsåg huvudsakligen förvärven av Metsä Corrugated och Johnson & Johnsons nordamerikanska inkontinensverksamhet. Ett par mindre avyttringar genomfördes vilka inbringade 32 Mkr. Strategiska investeringar i maskiner och anläggningar samt strukturkostnader uppgick till 1.215 Mkr och avsåg framförallt expansionsinvesteringar inom hygienrörelsen. Avyttringen av SCAs andel av Modo Paper inbringade 6.522 Mkr. Bildandet av det med Graninge gemensamt ägda skogs- och sågverksbolaget frigjorde 916 Mkr. Därmed uppnåddes ett nettoinflöde avseende strategiska investeringar, köp och försäljningar om 3.977 Mkr, att jämföras med ett utflöde om 10.167 Mkr under motsvarande period föregående år. Mkr 0009 9909 Nettoomsättning 49.127 49.234 Kassamässigt rörelseöverskott 8.811 8.031 % av nettoomsättning 18 16 Löpande investeringar, netto -1.427 -1.441 % av nettoomsättning 3 3 Förändring av rörelsekapital -1.413 -612 Övrig operativ 5 -66 kassaflödesförändring Operativt kassaflöde 5.976 5.912 1 Skattebetalning etc -800 -1.002 Fritt kassaflöde 5.176 4.910 Dito per aktie, kr 22:31 23:31 Räntebetalningar efter skatt -683 -634 Rörelsens kassaflöde 4.493 4.276 Dito per aktie, kr 19:37 20:29 Strategiska investeringar, 3.977 -10.167 netto Kassaflöde före utdelning 8.470 -5.891 1 Skatt hänförlig till rörelseresultatet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00490/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00490/bit0002.pdf Hela rapporten