SCA fortsätter avveckla innehavet i AB Industrivärden

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA fortsätter avveckla innehavet i AB Industrivärden Genom försäljning av cirka 1,9 milj aktier till två pensionsstiftelser för tryggande av SCA- anställdas pensioner har bolaget idag reducerat sitt innehav av A-aktier i AB Industrivärden till 5.188.656 aktier, motsvarande 3 % av kapitalet (2,7 % efter utspädning) och 4 % av röstetalet (3,7 % efter utspädning). Försäljningen av aktier har resulterat i en realisationsvinst uppgående till cirka 120 Mkr, vilket belopp tills vidare kommer att reserveras i avvaktan på aviserad harmonisering av svenska och internationella redovisningsregler på pensionsområdet. Svenska redovisnings-regler ger nämligen för närvarande utrymme för upptagande av vinst medan detta icke är fallet enligt internationella regler (IAS). Härutöver innehar SCA även 7.320.000 A-aktier i AB Industrivärden, vilka aktier avsatts för konvertering av de s k exchangeables som SCA emitterade 1997. Den stiftelse som skapats till tryggande av koncernens ITP- pensionsskuld har på marknaden förvärvat exchangeables motsvarande ett nominellt belopp om cirka 540 Mkr. Stockholm den 23 december 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel 08-788 51 51. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/23/19991223BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/23/19991223BIT00150/bit0002.pdf