Bokslutsrapport 1998

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutsrapport 1998 SCA i korthet 1998 1997 Nettoomsättning, Mkr 61.273 58.595 Resultat efter finansiella poster, Mkr 5.169 4.457 Skuldsättningsgrad, ggr 0,72 0,73 Vinst per aktie efter skatt, kr 17:07 13:98 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 21:56 24:54 Utdelning, kr 6:50* 5:75 *Styrelsens förslag *Fortsatt stabil resultatutveckling under fjärde kvartalet, trots betydande produktions-bortfall inom linerområdet till följd av ombyggnadsstopp. *Vinsten per aktie för 1998 ökade med 22 % jämfört med 1997. *Årets kassaflödesmål infriades. *Styrelsen föreslår en utdelning för 1998 av 6:50 (5:75) kronor per aktie. Detta innebär att utdelningstillväxten för de senaste 5 åren är 14 % per år. *Koncernens strategiska investeringar uppgick under året till 5.041 Mkr, där 3.154 Mkr hänför sig till Hygienprodukter och 1.393 Mkr till Förpackningar. *Utvecklingen för 1999 är svårbedömd, men den relativa stabiliteten i den ekonomiska tillväxten i Europa och USA ger viss tillförsikt. Bilagt denna bokslutsrapport återfinns "Koncernchefens kommentar" (utdrag ur huvudinnehållet i koncernchefens kommentar i SCAs årsredovisning för 1998) NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 61.273 (58.595) Mkr, en ökning med 5 % jämfört med 1997. Justerat för avyttringar uppgick ökningen till 8 %. Detta beror på en positiv priseffekt på 1 % och en nettovolymökning på 4 % samt positiva valutaeffekter på 3 %. I jämförelse med tredje kvartalet 1998 ökade nettoomsättningen för fjärde kvartalet med 4 %, som en följd av omsättnings- ökningar i samtliga affärsområden. Koncernens rörelseresultat förbättrades med 15 % och uppgick till 6.428 (5.568) Mkr. I rörelseresultatet ingår reavinster med 400 (425) Mkr. Finansiella poster uppgick till -1.259 (-1.111) Mkr. Förändringen beror främst på en högre nettolåneskuld. Koncernens resultat efter finansiella poster förbättrades med 16 % och uppgick till 5.169 (4.457) Mkr. Exklusive poster av engångskaraktär var ökningen 18 %. Förändrade valutakurser påverkade resultatet positivt med ca 270 Mkr, hänförliga till Grafiska Pappers exportintäkter från Sverige. Resultatet efter skatt blev 3.379 (2.759) Mkr. Vinsten per aktie, efter full skatt och full utspädning förbättrades med 22 % och uppgick till 17:07 (13:98) kronor. Avkastningen på eget kapital uppgick till 13 (12) %. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14 (12) %. KASSAFLÖDE Mkr 9812 9712 Nettoomsättning 61.273 58.595 Rörelseöverskott 10.320 9.344 % av nettoomsättning 17 16 Löpande investeringar -2.058 -2.207 % av nettoomsättning 3 4 Förändring av rörelsekapital -932 -533 Övrigoperativ kassaflödesförändring -360 -91 Operativt kassaflöde 6.970 6.513 Skattebetalning etc¹ -1.694 -1.064 Fritt kassaflöde 5.276 5.449 Dito per aktie, kr 26:61 27:57 Räntebetalningar efter skatt -1.001 -599 Rörelsens kassaflöde 4.275 4.850 Dito per aktie, kr 21:57 24:54 Strategiska investeringar, netto -3.930 -4.368 Dito per aktie, kr -19:82 -22:10 Kassaflöde före utdelning 345 482 Dito per aktie, kr 1:74 2:44 ¹ Skatt hänförlig till rörelseresultatet Rörelseöverskottet förbättrades och uppgår till 10.320 (9.344) Mkr, motsvarande 17 (16) % av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet uppgick till 6.970 (6.513) Mkr. Kapitalbindningen i rörelsekapital ökade, vilket påverkade kassaflödet med -932 (-533) Mkr. Ökningen beror främst på den starka volymtillväxten. De löpande investeringarna uppgick till 2.058 (2.207) Mkr. Rörelsens kassaflöde, dvs kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 4.275 (4.850) Mkr eller 21:57 (24:54) kronor per aktie. Utfallet överträffar med god marginal det långsiktiga målet för 1998, uppgående till 3.200 Mkr. Det kortsiktiga målet för året, exklusive ökningar av rörelsekapitalet, uppgår till 4.900 Mkr, vilket därmed också överträffades. Strategiska investeringar, dvs expansionsinvesteringar och företagsförvärv, uppgick till 5.041 (4.414) Mkr. Bland företagsförvärven, 2.793 (3.431) Mkr, ingår ytterligare köp av aktier i PWA (96 % vid årsskiftet), inlösen av minoriteter i Laakirchen, köpet av det spanska tissue-företaget Marpo och en minoritetspost (25 %) i det spanska förpackningsföretaget Lantero, förvärv av ett tissue-företag på Filippinerna, förvärv av det ryska bolaget Svetogorsk Tissue, utökning av ägarandelen till 50 % i det colombianska företaget Productos Familia, förvärv av 33 % av aktierna i det tjeckiska förpackningsföretaget Obalex samt utestående andelar i det schweiziska förpackningsföretaget Widmer-Walty Group. De tidigare annonserade planerna att förvärva en aktiepost i det brasilianska tissue-företaget Melhoramentos har ännu inte kunnat slutföras till följd av den finansiella kris som råder i landet. De strategiska investeringarna i maskiner och anläggningar uppgick till 2.248 Mkr, där Hygienprodukter svarar för 1.617 Mkr och Förpackningar för 512 Mkr. Bland projekten inom Hygienprodukter ingår den nya produktionslinjen för tissue i Mannheim, utökad konverteringskapacitet för tissue, ny kapacitet inom inkontinensområdet och införandet av ny produktionsteknik för barnblöjor. Inom förpackningsområdet ingår om- och tillbyggnationer i Obbola och Witzenhausen samt ny konverteringsteknologi för wellpapp vid flera produktionsanläggningar. Avyttringar, som uppgick till 1.111 (46) Mkr, består i huvudsak av försäljningen av Mölnlyckes division Clinical Products. NETTOLÅNESKULD OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD Nettolåneskulden uppgick vid årets slut till 21.370 Mkr, vilket är 2.352 Mkr högre än vid årets början. Av ökningen utgör effekter av svenska kronans försvagning 1.227 Mkr. Det egna kapitalet har till följd av den svenska kronans försvagning ökat med ca 1.400 Mkr. SCAs policy för säkring av koncernens tillgångar i utlandet bygger på principen att skuldsättningsgraden ska vara opåverkad av valutakursförändringar. Skuldsättningsgraden uppgår till 0,72 (0,73) ggr. Räntetäckningsgraden uppgår till 5,1 (5,0) ggr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 1998 OCH INLEDNINGEN AV 1999 Affärsområde Hygienprodukter har utökat sin ägarandel i det colombianska företaget Productos Familia till 50 %, som i sin tur förvärvat samtliga aktier i tissue-företaget Tecnopapel i Ecuador. Affärsområde Förpackningar förvärvade utestående andelar i det schweiziska företaget Widmer-Walty Group. I slutet av året förvärvades det brittiska företaget Rexams wellpappverksamhet för 195 miljoner GBP. SCAs marknadsandel i Storbritannien ökar därmed från 13 % till 21 %. Förvärvet är godkänt av en extra bolagsstämma i Rexam, och beslut från EUs konkurrensmyndighet förväntas i februari 1999. UTDELNING Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning av 6:50 (5:75) kronor per aktie, en ökning med 13%, vilket medför att utdelningen uppgår till 4,9 % av bokfört eget kapital. Utdelningstillväxten under de senaste fem åren uppgår därmed till 14 % per år. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Mkr 98:4 98:3 98:2 98:1 9812 9712 Nettoomsättning 6.951 6.490 6.395 6.328 26.164 24.018 Rörelseresultat 583 600 605 616 2.404 2.567 Volymutveckling, % Tissueprodukter 9* 2* 0* 15** Fluffprodukter 1* 4* 5* 8** *) Jämfört med närmast föregående kvartal **) Jämfört med 9712 Nettoomsättningen 1998 uppgick till 26.164 (24.018) Mkr, en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Denna ökning är en nettoeffekt av en 11-procentig volymtillväxt, sänkta priser och förändrad produktmix. Effekterna av förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om drygt 3 %. Rörelseresultatet uppgick till 2.404 (2.567) Mkr. Resultatnedgången från föregående år är relaterad till fallande produktpriser, ökade kostnader för produktlanseringar samt forskning och utveckling. Resultatet har däremot påverkats positivt av den starka volymutvecklingen. Resultatnedgången har skett inom tissue och inkontinens, medan produktområdena barnblöjor och menstruationsprodukter förbättrat sina resultat. Valutakursförändringar har inte påverkat rörelseresultatet. I jämförelse med tredje kvartalet har resultatet i det fjärde minskat marginellt till följd av ett något svagare resultat inom det institutionella tissue-segmentet samt på grund av vissa omställningskostnader i samband med pågående investeringar och strukturförändringar. Övriga produktsegment uppvisar oförändrade eller bättre resultat. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Mkr 98:4 98:3 98:2 98:1 9812 9712 Nettoomsättning 3.832 3.725 3.650 3.828 15.035 14.282 Rörelseresultat 316 396 395 373 1.480 1.196 2 Leveranser, Mm Wellpapp 704 703 724 728 2.859 2.784 Produktion och leveranser, linerprodukter, se tabell "Volymer" sid 14. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 15.035 (14.282) Mkr och ökade därmed med drygt 5 %, vilket till hälften beror på prisökningar och volymförbättringar i lika delar, och till hälften av valutaeffekter. Rörelseresultatet uppgick till 1.480 (1.196) Mkr. Resultatförbättringen beror på prisökningar, lägre råvarukostnader och produktivitetsförbättringar. Valutaeffekter har marginellt påverkat resultatet i negativ riktning. Resultatnedgången i fjärde kvartalet jämfört med det tredje sammanhänger huvudsakligen med ombyggnadsstoppen i Obbola och Witzenhausen. Vidare har kraftlinerpriserna fortsatt att falla samtidigt som viss prispress råder på wellpapprodukterna. AFFÄRSOMRÅDE GRAFISKA PAPPER Mkr 98:4 98:3 98:2 98:1 9812 9712 Nettoomsättning 4.959 4.779 4.491 4.67318.90216.562 Rörelseresultat 469 492 425 465 1.851 884 Trähaltiga tryckpapper 380 358 317 279 1.334 458 Finpapper, 89 134 108 186 517 426 grossiströrelse och massa Produktion och leveranser, se tabell "Volymer" sid 14. Nettoomsättningen för 1998 uppgick till 18.902 (16.562) Mkr, en ökning med 14 %. Ökningen beror på ökade leveransvolymer, prisökningar samt valutaeffekter till ungefär lika stora delar. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1.851 (884) Mkr. Resultatförbättringen inom trähaltiga tryckpapper beror framför allt på högre priser, men även på ökade leveranser, lägre råvarukostnader, gynnsamma valutakursförändringar och produktivitetsförbättringar. Resultatförbättringen inom finpapper och massa hänför sig till prisökningar och produktivitetsförbättringar. Leveranserna av finpapper var i nivå med föregående år. Jämfört med tredje kvartalet 1998 har främst högre leveranser bidragit till den resultatförbättring inom trähaltiga tryckpapper som varit i det fjärde kvartalet. Jämfört med tredje kvartalet har finpapperspriserna för det fjärde kvartalet sjunkit, samtidigt som leveranserna varit något lägre. Tack vare lägre massapriser blev resultatnedgången begränsad. Massarörelsen däremot uppvisar en påtaglig resultatförsämring i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. SKOG OCH TRÄ Mkr 98:4 98:3 98:2 98:1 9812 9712 Nettoomsättning 998 901 1.033 1.053 3.985 4.158 Rörelseresultat 206 140 188 188 722 812 Resultatet för 1998 är 11 % lägre än 1997. Reavinster från försäljningar av skogsmark ingår i resultatet med 32 (8) Mkr. Sågverksrörelsen redovisar ett kraftigt försämrat resultat i jämförelse med föregående år, främst på grund av lägre produktpriser och högre råvarukostnader. I jämförelse med föregående kvartal är rörelseresultatet oförändrat i sågverksrörelsen, medan skogsrörelsens resultat förbättrats markant. PERSONAL Vid utgången av 1998 var antalet anställda 32.211 (33.404). MARKNADSUTSIKTER Utvecklingen för 1999 är svårbedömd, men den relativa stabiliteten i den ekonomiska tillväxten i Europa och USA ger dock viss tillförsikt. Volymutvecklingen för SCAs produkter har under 1998 varit stark medan prispress förekommit på i stort sett samtliga områden. Detta gäller såväl råvaror som färdiga produkter. Råvaruområdet har därvid påverkats av de utbudsöverskott som kriserna i Asien och Latinamerika förorsakat, medan prispressen på färdiga produkter sammanhängt med låg inflation och konkurrens i Europa. Priserna för hygienprodukter är vid utgången av 1998 ca 3 % lägre än genomsnittet för året. Samtidigt har massapriserna fallit, vilket till större delen kompenserat effekterna av fallande priser på färdiga produkter i fjärde kvartalet. De interna programmen för produktivitetsförbättringar kommer att intensifieras under 1999 och förväntas förbättra marginalen successivt inom en 2-års period med 2 procentenheter. Efterfrågan förväntas vara fortsatt god samtidigt som ökade ansträngningar kommer att läggas på att uppnå en återhämtning av prisnivån. Förpackningsområdet uppvisar en fortsatt god efterfrågan. Priserna på wellpapp är förhållandevis stabila, medan priset på såväl kraftliner som testliner har fallit under slutet av året och låg vid ingången av 1999 ca 5 % under genomsnittet för 1998. En höjning av priset på kraftliner med 15 % har annonserats av Nordamerikanska producenter. Förutsättningar för en höjning i Europa under andra kvartalet bedöms som goda. Inom Grafiska Papper bedöms prisbilden för tidningspapper och SC-papper förbli fortsatt stabil. Priset för LWC var vid ingången av 1999 ca 3 % under genomsnittet för 1998. Efterfrågan på bestrukna finpapper i ark är god, dock låg priserna vid ingången av 1999 ca 5 % under genomsnittet för 1998. Massapriset förefaller ha nått botten. AKTIEFÖRDELNING 981231 Serie A Serie B Summa Registrerat antal 62.145.880 135.254.055197.399.93 aktier 5 Ej konverterade - 1.313.151 1.313.151 förlagslån Ej utnyttjade - 1.643.544 1.643.544 teckningsoptioner Totalt efter full 62.145.880 138.210.750200.356.63 konvertering 0 Beräknat enligt Finansanalytikernas rekommendationer motsvarar effekterna av utestående konvertibel- och optionsprogram en maximal utspädning med 0,7 %, vilken effekt beaktats vid framräknandet av periodens vinst per aktie. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma äger rum den 24 mars 1999 i Stockholm. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 29 mars. Utbetalning genom VPC beräknas ske den 7 april. Delårsrapporter lämnas den 28 april, 29 juli och 28 oktober 1999. Årsredovisningen för 1998 beräknas utkomma i början av mars 1999. Stockholm den 29 januari 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Sverker Martin-Löf Verkställande direktör Rapporten har ej varit föremål för revisorernas slutliga granskning. Resultaträkning 1 januari - 31 december 1998 1997 Mkr MECU Mkr MECU Nettoomsättning 61.273 6.858 58.595 6.794 Rörelsens kostnader -50.953 -5.703 -49.251 -5.710 Rörelseöverskott 10.320 1.155 9.344 1.084 Avskrivningar enligt plan -4.013 -449 -3.843 -446 Resultatandelar i intresseföretag 121 13 67 8 Rörelseresultat 6.428 719 5.568 646 Finansiella poster -1.259 -141 -1.111 -129 Resultat efter finansiella poster 5.169 578 4.457 517 Skatter -1.680 -188 -1.337 -155 Minoritetens andel -110 -12 -361 -42 Resultat efter skatt 3.379 378 2.759 320 Rörelsemarginal 11 % 10 % Avkastning på eget kapital 13 % 12 % Avkastning på sysselsatt kapital 14 % 12 % Affärsområden Nettoomsättning 1 januari - 31 december Mkr 1998 1997 Hygienprodukter 26.164 24.018 Förpackningar 15.035 14.282 Grafiska Papper 18.902 16.562 Trähaltiga tryckpapper 7.478 6.390 Finpapper, grossiströrelse, 11.424 10.172 massa Skog och Trä 3.985 4.158 Övrigt 1.647 1.862 Avyttrade enheter 144 1.804 Internleveranser -4.604 -4.091 Summa nettoomsättning 61.273 58.595 Resultat 1 januari - 31 december Mkr 1998 1997 Hygienprodukter 2.404 2.567 Förpackningar 1.480 1.196 Grafiska Papper 1.851 884 Trähaltiga tryckpapper 1.334 458 Finpapper, grossiströrelse, 517 426 massa Skog och Trä 722 812 Övrigt 285 384 Avyttrade enheter 3 29 Goodwill-avskrivningar -317 -304 Summa rörelseresultat 6.428 5.568 Finansiella poster -1.259 -1.111 Resultat efter finansiella poster 5.169 4.457 Balansräkning 1998-12-31 1997-12-31 Mkr MECU Mkr MECU Tillgångar Anläggningstillgångar 55.147 5.823 50.351 5.787 Rörelsefordringar och varulager 18.790 1.984 16.726 1.923 Finansiella fordringar 2.617 276 2.046 235 och placeringar Kassa och bank 1.819 192 1.582 181 Summa tillgångar 78.373 8.275 70.705 8.126 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 28.404 2.999 24.653 2.833 Minoritetsintressen 1.386 146 1.496 172 Avsättningar 10.906 1.152 10.452 1.201 Låneskulder, räntebärande 25.806 2.725 22.647 2.603 Rörelseskulder och övriga 11.871 1.253 11.457 1.317 ej räntebärande skulder umma eget kapital, 78.373 8.275 70.705 8.126 vsättningar och skulder Skuldsättningsgrad 0,72 ggr 0,73 ggr Synlig soliditet 38 % 37 % Kassaflödesanalys 1 januari - 31 december Mkr 1998 1997 Rörelseöverskott 10.320 9.344 Förändring av rörelsekapital -932 -533 Löpande investeringar -2.058 -2.207 Övrig operativ kassaflödesförändring -360 -91 Operativt kassaflöde 6.970 6.513 Finansiella poster -1.259 -1.111 Skattebetalning -1.279 -731 Övrigt -157 179 Rörelsens kassaflöde 4.275 4.850 Expansionsinvesteringar, anläggningar -2.248 -983 Företagsförvärv -2.793 -3.431 Avyttringar 1.111 46 Kassaflöde före utdelning 345 482 Utdelning -1.145 -1.092 Nettokassaflöde -800 -610 Nettolåneskuld vid periodens början -19.018 -17.462 Nettokassaflöde -800 -610 Förvärvade nettolåneskulder -325 - Valutaeffekter -1.227 -946 Nettolåneskuld vid periodens slut -21.370 -19.018 Skuldbetalningsförmåga 37 % 39 % Skuldbetalningsförmåga Skuldbetalningsförmåga uttrycks som kassamässigt resultat i förhållande till nettolåneskulden. Kassamässigt resultat Kassamässigt resultat beräknas som resultat före skatt med återläggning av avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar, intäkter från andelar i intressebolag, poster av engångskaraktär och med avdrag för skattebetalning. Kvartalsdata Koncernen 1998 1997 Mkr IV III II I IV III II I Nettoomsättning 15.918 15.234 14.857 15.26415.003 14.26215.11 14.21 4 6 Rörelseöverskott 2.476 2.506 2.427 2.911 2.381 2.244 2.645 2.074 Avskrivningar enligt -1.043 -1.006 -966 -998 -924 -958 - -952 plan 1.009 Resultatandelar i 27 32 41 21 45 8 7 7 intresseföretag Rörelseresultat 1.460 1.532 1.502 1.934 1.502 1.294 1.643 1.129 Finansiella poster -343 -338 -298 -280 -307 -285 -284 -235 Resultat efter 1.117 1.194 1.204 1.654 1.195 1.009 1.359 894 finansiella poster varav poster av - - - 400 - - 300 125 engångskaraktär Skatter -356 -426 -376 -522 -391 -351 -300 -295 Minoritetens andel -30 -19 -29 -32 -120 -88 -71 -82 Resultat efter skatt 731 749 799 1.100 684 570 988 517 Vinst per aktie 3:68 3:77 4:05 5:57 3:47 2:89 5:00 2:62 Kvartalsdata Affärsområden - Nettoomsättning 1998 1997 Mkr IV III II I IV III II I Hygienprodukter 6.951 6.490 6.395 6.3286.0905.922 6.015 5.99 1 Förpackningar 3.832 3.725 3.650 3.8283.5193.465 3.975 3.32 3 Grafiska Papper 4.959 4.779 4.491 4.6734.3414.108 4.174 3.93 9 Trähaltiga 1.979 1.900 1.761 1.8381.8561.540 1.655 1.33 tryckpapper 9 Finpapper, 2.980 2.879 2.730 2.8352.4852.568 2.519 2.60 grossiströrelse, 0 massa Skog och Trä 998 901 1.033 1.0531.118 903 1.081 1.05 6 Övrigt 365 467 404 411 463 427 511 461 Avyttrade enheter 3 1 -1 141 466 427 466 445 Internleveranser -1.190 -1.129 -1.115 -1.170 -994 -990 -1.108 -999 Summa nettoomsättning 15.918 15.234 14.857 15.26415.0014.26 15.114 14.2 3 2 16 Affärsområden - Resultat 1998 1997 Mkr IV III II I IV III II I Hygienprodukter 583 600 605 616 595 645 647 680 Förpackningar 316 396 395 373 336 291 376 193 Grafiska Papper 469 492 425 465 436 210 173 65 Trähaltiga tryckpapper 380 358 317 279 193 102 128 35 Finpapper, 89 134 108 186 243 108 45 30 grossiströrelse, massa Skog och Trä 206 140 188 188 221 208 230 153 Övrigt -30 -16 -34 365 -13 7 283 107 Avyttrade enheter -1 -1 - 5 3 9 11 6 Goodwill-avskrivningar -83 -79 -77 -78 -76 -76 -77 -75 Summa rörelseresultat 1.4601.5321.5021.9341.5021.2941.6431.129 Finansiella poster -343 -338 -298 -280 -307 -285 -284 -235 Resultatefter finansiella 1.1171.1941.2041.6541.1951.0091.359 894 poster varavposterav - - - 400 - - 300 125 engångskaraktär Resultatefter finansiella posterexkl poster av 1.1171.1941.2041.2541.1951.0091.059 769 engångskaraktär Kvartalsdata Affärsområden - Marginaler 1998 1997 Procent IV III II I IV III II I Hygienprodukter 8 9 9 10 10 11 11 11 Förpackningar 8 11 11 10 10 8 9 6 Grafiska Papper 9 10 9 10 10 5 4 2 Trähaltiga tryckpapper 19 19 18 15 10 7 8 3 Finpapper, 3 5 4 7 10 4 2 1 grossiströrelse, massa Skog och Trä 21 16 18 18 20 23 21 14 Koncernen Rörelsemarginal 9,2 10,1 10,1 12,7 10,0 9,1 10,9 7,9 Finansnettomarginal -2,2 -2,2 -2,0 -1,8 -2,0 -2,0 -1,9 -1,7 Vinstmarginal 7,0 7,9 8,1 10,9 8,0 7,1 9,0 6,2 Femårsöversikt Helår 1998 1997 1996 1995 1994 Resultat efter finansnetto, 5.169 4.457 3.573 5.731 1.060 Mkr Vinst per aktie efter skatt, 17:07 13:98 10:71 17:55 2:94 kr Skuldsättningsgrad, ggr 0,72 0,73 0,67 0,69 0,52 Avkastning på sysselsatt 14 12 11 16 6 kapital, % Avkastning på eget kapital, 13 12 10 17 3 % Volymer Kton 98:4 98:3 98:2 98:1 9812 9712Förändring % Linerprodukter Produktion 497 562 555 554 2.168 2.241 -3 Externa 173 183 173 186 715 704 2 leveranser Trähaltiga tryckpapper Produktion 295 301 303 301 1.200 1.127 6 Externa 311 300 300 288 1.199 1.135 6 leveranser Finpapper Produktion 179 190 183 184 736 715 3 Externa 182 193 164 181 720 718 0 leveranser Koncernchefens kommentar (Utdrag ur huvudinnehållet i koncernchefens kommentar i SCAs årsredovisning för 1998) ÖKAD LÖNSAMHET OCH EXPANSION 1998 har för SCA varit ett år av både konsolidering och expansion av verksamheten. Årets sammanslagning av koncernens hygienverksamheter till ett affärsområde och lönsamhets-förbättrande åtgärder inom wellpapprörelsen är väsentliga steg mot bättre konkurrenskraft. Vi har också haft en hög expansionstakt inom hygien- och förpackningsområdet med både förvärv och direktinvesteringar. Samtidigt fortsatte effektiviseringarna inom den grafiska och skogsindustriella rörelsen. Produktutveckling har fått en alltmer framskjuten roll inom samtliga delar av verksamheten, vilket bidragit till att stärka koncernens marknadspositioner. Den internationella tillväxten dämpades av de finansiella kriserna. Men påverkan på SCAs verksamhet har ännu så länge varit begränsad. Vår produktportfölj utgör ett verksamt skydd mot de svängningar som främst uppstått i råvarumarknaden. Koncernens nettoomsättning för 1998 uppgick till 61.273 Mkr och resultatet efter finansiella poster blev 5.169 Mkr. Resultatutvecklingen var klart positiv inom Förpackningar samt Grafiska Papper - och då särskilt tryckpapper. Hygienprodukter klarade uppställda avkastningsmål trots prispress på de europeiska marknaderna. Volymtillväxten för koncernen uppgick till 8 procent. Hygienrörelsens tillväxt var hela 11 procent. Koncernens rörelseöverskott ökade med 10 procent och överträffade därmed målet om 16 procents marginal. Rörelsens kassaflöde blev 4.275 Mkr, det vill säga klart över det långsiktiga målet 3.200 Mkr. Expansionsinvesteringarna uppgick till 5.041 Mkr. SCA-aktien SCA-aktien utvecklades väsentligt bättre än Stockholmsbörsens skogsindex under 1998. Den långsiktiga utvecklingen framgår av diagrammet, där den årliga effektivavkastningen (mätt på årets snittkurs) visas när investeringen skett i SCA-aktien vid olika årtal sedan 1980. Som framgår är avkastningen 15 procent mellan åren 1997 och 1998. Medelvärdet för hela perioden är 15 procent och för den senaste femårsperioden 17 procent. Detta innebär att SCA varit värdeskapande för sina aktieägare väl i den omfattning som våra uppsatta mål förutsätter. Ökad lönsamhet och expansion Vår strategi för affärsområdena Hygienprodukter och Förpackningar är dels att öka lönsamheten inom den befintliga verksamheten, dels att expandera genom förvärv. Högsta prioritet har därför ett aktivt deltagande i den fortgående konsolideringen av vår bransch i Europa, men även expansion på nya marknader som Central- och Östeuropa, Asien och Latinamerika. Inom hygienrörelsen skapades en ny och integrerad verksamhet genom en sammanslagning mellan SCA Hygiene Paper och SCA Mölnlycke. Den nya organisationen ger oss bättre möjligheter att möta konkurrensen i Europa genom att vi bättre kan tillvarata synergieffekter inom produktion, distribution, produktutveckling och marknadsföring. Ett viktigt projekt på produktionsområdet är det nätverk av strategiska anläggningar som byggs upp i Europa, där varje enskilt bruk koncentrerar sin produktion till vissa produkter och därmed kan effektiviteten förbättras väsentligt. I Mannheim inledde vi under året anläggandet av en helt ny produktionslinje för högkvalitativt mjukpapper till bland annat detaljhandelns försäljning under egna varumärken. Uppstart beräknas ske sommaren 1999. Inkontinensverksamheten visar en fortsatt stark volymtillväxt. Bland annat stärktes positionerna i Frankrike och Finland genom förvärv. I Europa lanserades byxblöjor för inkontinensområdet. Produkter för lättare inkontinens introducerades på marknaderna i Italien och Spanien. Vi inledde även försäljning av inkontinensprodukter under vårt varumärke Tena i Mexiko och en rad andra latinamerikanska länder. I Ryssland förvärvades tissue-bruket Svetogorsk och ägarandelen i det colombianska tissue-företaget Productos Familia ökade till 50 procent. Den finansiella oro som drabbat dessa regioner innebär en tempoförlust i det korta perspektivet, men få bedömare ifrågasätter den starka potentiella konsumtionstillväxt som finns på lite längre sikt. Vår verksamhet i regionerna är fortfarande begränsad. 3 procent av den totala omsättningen och 2 procent av vårt kapital finns inom marknaderna i Ryssland, Asien och Latinamerika. SCAs förpackningsrörelse har arbetat aktivt med ett åtgärdsprogram för att öka lönsamheten i den befintliga verksamheten. Programmet går i korthet ut på att hela affärsområdet strävar efter att maximera försäljningsmarginalerna genom att söka marknadssegment med mer kvalificerade förpackningsbehov, snarare än att försöka maximera volymerna. I Tyskland, som är SCAs största förpackningsmarknad, genomförs åtgärdsprogrammet samtidigt som kostnaderna sänks kraftigt, bland annat genom reduktion av personal. Samtidigt har förpackningsrörelsen stärkt sin ställning i såväl Väst- som Centraleuropa genom förvärv som ökade omsättningen för affärsområdet med 900 Mkr (motsvarande 6 procent). Strax före årsskiftet träffades en överenskommelse med Rexam Plc att förvärva dess förpackningsrörelse inom wellpappområdet. Detta stärker SCAs redan ledande ställning i Storbritannien från en marknadsandel på 13 till 21 procent samtidigt som intressanta nya marknadssegment öppnas. Förvärvet ligger helt i linje med den fastlagda strategin att aktivt delta i branschens konsolidering och höja koncernens nuvarande marknadsandel i Europa till totalt 20 procent. Inom SCAs skogsindustriella del med Grafiska Papper och Skog och Trä, har arbetet inriktats på fortsatta trimningsåtgärder. Med mycket begränsade kapitalinsatser genomförs förbättrings- och effektiviseringsprogram som bland annat givit ett avsevärt resultatlyft inom finpappersrörelsen, en återtagen position som kvalitetsledande producent av SC-papper, fortsatt trimning av produktionen av LWC-papper liksom kraftiga rationaliseringar av våra sågverk i Munksund, Tunadal och Lugnvik. Råvarans betydelse Närheten till högkvalitativ skogsråvara, det vill säga vårt eget skogsbestånd, är en avgörande faktor för samtliga verksamheter inom SCA. Affärsområdena Hygienprodukter, Förpackningar och Grafiska Papper är ytterst beroende av en kostnadseffektiv produktion av både massa och pappersprodukter. Den närliggande skogsråvaran är vital för vårt kostnadsläge och vår kvalitetsinriktning. Av diagrammet framgår att det resultat som genereras i den svenska skogsindustriella delen har en stor betydelse för koncernens vinstnivå. Jämnheten i skogsresultatet är påfallande medan resultatet i pappers- och massaverksamheten varierar kraftigt mellan åren. Dessa halvfabrikat förädlas dock vidare inom koncernens hygien- och förpackningsverksamheter. SCAs medarbetare - nyckeln till framgång SCAs strategiska inriktning ställer höga krav på kunniga och engagerade medarbetare i koncernens alla verksamheter. Värdetillväxten i bolaget skapas ytterst av alla anställda som även bör få del av tillväxten. Under 1998 erbjöds alla medarbetare i tio länder att teckna konvertibler med tillhörande optionsrätter för att kunna bli delägare i SCA. 42 procent eller 12.000 personer tecknade sig. Jag anser det vara ett högt deltagande i ett företag som SCA. Vi tillförs kontinuerligt via förvärv ett stort antal personer som initialt ofta inte känner till bolaget så väl. Ett nytt bonussystem, som är kopplat till SCAs kassaflödeskrav och värdetillväxt, erbjöds ett 60-tal ledande befattningshavare inom koncernen. Systemet bygger på SCA-aktiens långsiktiga utveckling i förhållande till jämförbara företag samt SCAs interna kassaflödesmål. Vi planerar att utveckla denna typ av värdebaserade bonussystem för samtliga medarbetare på alla nivåer, vilket jag tror är stimulerande för oss alla i det dagliga arbetet. SCA - en del av Europa Sverige och svenskt näringsliv är i behov av en svensk anslutning till EMU. Det är en viktig förutsättning för våra fortsatta investeringar i vårt hemland. För SCAs del finns huvuddelen av verksamheten och de anställda inom EMU- länderna. Som ett nästan heltäckande europeiskt bolag, men med säte i Sverige, är ett svenskt medlemskap starkt önskvärt för att underlätta handeln i vår aktie och skapa så lika villkor som möjligt för investerare från olika länder. Miljö Miljöarbetet är en prioriterad och helt integrerad del i SCAs operativa verksamhet. Detta hänger samman med att vår affärsidé är starkt kopplad till kretsloppstänkandet, vilket faller sig naturligt då företagets produkter till mer än 90 procent utgörs av förnyelsebara och återvinningsbara material. I samtliga beslut som rör utveckling av nya produkter eller produktionsprocesser involveras miljöaspekterna alltid på ett tidigt stadium. SCA arbetar aktivt med miljöcertifiering av koncernens verksamheter. Den skogliga verksamheten certifierades via FSC - Forest Stewardship Council och ISO 14001. Före utgången av år 2000 kommer samtliga massa- och pappersbruk att vara miljöcertifierade enligt europeiska och internationella miljöledningssystem, ISO 14001 och EMAS. År 2000 Att säkra våra datasystem inför år 2000 har varit en angelägen fråga i koncernen under längre tid. Produktionsanläggningarna är mycket moderna och rymmer därför, utöver ADB-system, en rad datasystem som styr processerna. Med systematiska metoder och kontrollprogram samt extern revision, åtgärdas samtliga system med syfte att bli säkrade inför milleniumskiftet. Kassaflöde och utdelningstillväxt Vi arbetar hela tiden enligt målsättningen att ge våra aktieägare en konkurrenskraftig avkastning. Strategin för värdetillväxt baseras på att kassaflödet från rörelsen dels kan användas till utdelningar, dels till lönsamma strategiska investeringar. Dessa investeringar skapar i sin tur ett växande kassaflöde som förstärker basen för en uthållig utdelningstillväxt. I anslutning till styrelsens strategigenomgång av koncernen, har styrelsen gjort bedömningen, att den nuvarande koncernstrukturen och intjäningsförmågan ger anledning till en något högre utdelningsnivå för 1998 i relation till bokfört eget kapital. För 1998 har styrelsen föreslagit en höjning av utdelningen med 13 procent. SCAs utdelning har kontinuerligt höjts eller bibehållits oförändrad sedan börsintroduktionen 1950. Under den senaste femårsperioden har utdelningstillväxten varit 14 procent, inberäknat den föreslagna utdelningen 1998. Utdelningen idag motsvarar 4,9 procent av bokfört eget kapital. Stockholm den 29 januari 1999 Sverker Martin-Löf VD och koncernchef (Removed Graphics) Diagrammet visar den årliga effektivavkastningen, till och med 1998, beroende på tidpunkten för förvärvet av SCA-aktien. Exempel: Om köpet av SCA-aktier gjordes 1996, har effektivavkastningen till och med 1998 uppgått till 25 procent. Med effektivavkastning menas aktiens värdestegring samt att den årliga utdelningen återinvesteras i SCA-aktier. De horisontella linjerna visar att genomsnittet uppgår till 15 procent för hela perioden och 17 procent för de senaste fem åren. (Removed Graphics) Den skogliga verksamheten har stor betydelse för SCAs kostnadsläge och kvalitetsinriktning. Skogsverksamhetens jämna resultatnivå över tiden utgör även en motvikt till den svenska industrins varierande resultat inom främst Förpackningar och Grafiska Papper. INFORMATION SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00. Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/29/19990129BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/29/19990129BIT00020/bit0002.pdf