Naturvårdande åtgärder i fokus på Sörgraninge referensmöte

  • Nyhet

Det händer en hel del i Sörgraninge mångfaldspark. Det var tydligt när det åter var dags för referensgruppmöte i parken. Tillsammans diskuterade man utförda åtgärder och tittade närmare på en plockhuggning som gynnar lövträd och en restaurerad torvtäkt.

SCAs mångfaldspark Sörgraninge i Ångermanland omfattar över 3 000 hektar och bjuder på en stor variation av olika naturtyper. Här har SCA testat en rad olika åtgärder sedan parken invigdes 2014 och man har även gjort några löpande inventeringar för att följa utvecklingen av naturvärden.

Årets möte var det tionde i ordningen och ägde rum i slutet av oktober med nio deltagare från Länsstyrelsen Västernorrland, Sollefteå kommun, Ångermanlands ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen och SCA.

Många åtgärder

Som vanligt började träffen med en genomgång av de åtgärder som gjorts under 2023 och det var en imponerande lista som Mikael Berg, naturvårdsspecialist och som arbetar mycket med parken, presenterade.

– Vi har naturvårdsbränt en 12 hektar stor skärm av tallar på sandmarker vid Bastusjön med bra resultat. Just dessa sandtallmarker vill vi gärna bränna eftersom det är marker som är präglade av tidigare bränder och här kan vi göra en värdefull insats för många brandberoende arter. Vi har även utfört ängsslåtter på två ställen som ska gynna olika växter och därmed även pollinerande insekter. Dessutom har vi satt upp några informationsskyltar och inventerat både fåglar och marksvampar.

Mikael berättade även om årets inventering av marksvampar i Pimtjärnsmon, som naturvårdsbrändes 2017. årets resultat var det bästa sedan bränningen. Under årets inventering hittades 24 naturvårdarter, varav tre var helt nya för området.

Plockhuggning i granskog

Gynna solälskare och skuggdyrkare

Därefter gav sig gruppen i väg till Middagskullen för att titta närmare på mötets första besökspunkt. Områdets besöktes under referensgruppmötet 2022 då man diskuterade vad som skulle kunna göras. Området består av 100-årig lövrik granskog som präglas av en hög andel asp, och där det också bitvis finns gott om död ved. Vintern 2023 utförde SCA en plockhuggning av gran från anvisade körvägar.

– Vi har alltså friställt aspar längs körvägarna vilket släpper in ljus som gynnar lövträden, medan vi har sparat breda zoner mellan körvägarna där granarna står kvar. Syftet med åtgärden var att pröva en modell där vi kan gynna ljusälskande arter som är knutna till framför allt asp utan att missgynna arter som knutna till död ved och skuggig miljö, förklarade Mikael.

De flesta i gruppen verkade anse att detta var en användbar metod för området. Skogsstyrelsen tyckte att det var ett intressant grepp att försöka gynna både solälskande och skuggföredragande arter i samma område.

Återvätad torvtäkt

Därefter åkte gruppen till Per-Ola-myren, som ligger precis utanför parkområdet. Myren är drygt 60 hektar, varav 37 hektar är en torvtäkt som lades ner i början av 1960-talet och återplanterades med tall. Nu håller SCA tillsammans med länsstyrelsen och Sollefteå kommun på att restaurera torvtäktsdelen för att återväta den. Åtgärderna utförs med stöd från bl a LONA, som är Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning för kommuner och ideella föreningar.

återvätad torvtäkt

– Vi avverkade skogen i vintras och under årets barmarkssäsong hann vi åtgärda 30 hektar. Vi har dämt igen två huvudutlopp och delat upp täktområdet med sex vallar för att bättre fördela vattnet över ytan på den långsmala myren. Mellan vallarna har det nu bildats många stora vattenspeglar. Våtmarker är värdefulla för både biologisk mångfald, klimat och vattenkvaliteten i landskapet berättade Mikael Berg tillsammans med Mikael Eliasson som utförde grävningsarbetet.

Sammanlagt har SCA lagt igen 5 000 meter avvattningsdiken på torvtäkten, byggt 300 meter vallar och två fördämningsvallar på vardera 100 meter.

– Vi kommer att åtgärda resterande sju hektar nästa år. Årets åtgärder har dessutom redan märkbart höjt grundvattnet inom den angränsande opåverkade delen av myren, vilket är roligt, säger Mikael Berg.

Troligtvis kommer fler myrar längs Malmåns vattensystem att bli föremål för restaurering framöver.

Uppskattade synpunkter

Gruppen hann även diskutera åtgärder som bör göras under 2024.

– Vi behöver förbättra strandskoningen, alltså standkanten, vid omlöpet intill Höån vid Lillspångsjöns utlopp som gjordes 2022 och även sätta dit ett bänkbord. Dessutom hoppas vi kunna röja stigar och förbättra stigarnas märkning och eventuellt sätta upp rovfågelholkar, sa Mikael och summerade dagen:

– Det var som alltid en trevlig och givande dag i skogen. Det är mycket uppskattat att få in synpunkter från våra deltagare som hjälper oss att utveckla parken och prova nya metoder som gynnar skogen och den biologiska mångfalden.

Foto: Anna Cabrajic och Mikael Berg