Integritetsskydd - GDPR

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners som vi använder oss av.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och dess koncernbolag, samlar in och använder personuppgifter i sin verksamhet. Vi värnar om våra anställdas, kunders och andra affärskontakters integritet och är måna om att följa gällande dataskyddsregler, däribland Dataskyddsförordningen (GDPR), i samtliga länder där SCA bedriver verksamhet. 

SCA vidtar löpande nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och god sed på marknaden.

Syftet med denna allmänna integritetsskyddsinformation, se fil nedan, är att på ett översiktligt sätt beskriva hur SCA arbetar med GDPR. Särskilda dokument med närmare integritetsskyddsinformation, som kan vara aktuell för dig beroende på i vilken roll och i vilket sammanhang du kommer i kontakt med SCA, finns publicerade på SCAs externa hemsida och på SCAs intranät. 

Som utgångspunkt är respektive bolag inom SCA-koncernen personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Beroende på vilken verksamhet som en personuppgiftsbehandling är hänförlig till kan personuppgiftsansvaret alltså ligga hos olika bolag inom SCA-koncernen. 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

En förfrågan från datasubjekt gällande personuppgifter skickas till dataskyddsansvarig och förvaltningsgruppen för dataskydd via formuläret nedan.

Du har också rätt att alltid vända dig till tillsynsmyndigheten, se nedan, om du vill framföra klagomål avseende personuppgiftsbehandling;

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

imy@imy.se

Förfrågan gällande personuppgifter

Använd formuläret om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter. Meddelandet skickas till dataskyddsansvarig och förvaltningsgruppen för dataskydd.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Ändringar av denna information

SCA kan komma att ändra och uppdatera denna information. Vid materiella ändringar eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges här, kommer SCA informera om detta genom publicering på denna hemsida samt på SCAs intranät.

Senaste gällande version kommer alltid att finnas tillgänglig på denna hemsida samt på SCAs intranät.