Viltvård ingår som en naturlig del i skötseln av viltstammen och inom ramen för en god faunavård.

Problemen med älgbetesskador i ungskog kan i någon mån minskas ge­nom ökad tillgång på alternativt älgbete.

Åtgärder som bidrar till detta kan vara:

  • att i samråd med kraftbolagen utnyttja kraftledningsgator för betesproduktion ge­nom toppning av bland annat sly och ungtall. Detta kan kombineras med gödsling.

  • att toppa björksly i kantområden som inte kommer att ingå i framtida bestånd.

  • att röja gammalt vide så att nytillväxt stimuleras.

  • att plantera sälg- och videsticklingar i fuktiga områden.

Utsättning av saltsten en till två gånger per år har ett värde för både älg, rådjur, hjort och hare. Fällning av asp under vinter är en annan viltvårdsåtgärd som gynnar dessa arter. Detta får dock endast ske i asprika områden.

OBS! Skogsansvarig personal ska kontaktas före fällning. Vinterutfodring av rådjur kan ha sitt berättigande under stränga vintrar.

Kontakta närmaste skogsförvaltning om du är intresserad av att genomföra åtgärder.