Lär dig mer om skog och klövvilt. Webbutbildningen Skog och klövvilt vänder sig främst till dig som jagar på våra marker.

Vi arbetar ständigt med att komma tillrätta med de omfattande betesskador som drabbar vår ungskog och att höja kvaliteten på älgstammen. Det är därför viktigt med mer kunskap om hur älgarnas betestryck påverkar t ex skogsbruk och biologisk mångfald.

Webbutbildningen Skog och Klövvilt är ett samarbete mellan flera skogsföretag, skogsägareföreningar och LRF. Den är i första hand tänkt för dem som jagar på våra marker, både de som jagar själva och de som upplåter sin jaktmark till andra.

För dem som jagar älg på SCAs marker är utbildningen obligatorisk.

Utbildningen kan även användas som ett internt utbildningsmaterial och i andra undervisningssammanhang eftersom den är tillgänglig för allmänheten.

>> Till hemsidan för Skog- och Klövviltutbildningen