Vi upplåter jakt för tusentals jägare varje år. För oss är jakten en integrerad del i skötseln av våra skogar.

Älgtjur i skogen, moose bull in the forest

Såväl jakt på älg som småviltjakt på hare, ripa och tjäder bjuder på fina naturupplevelser. Samtidigt är jakt på älg och annat klövvilt nödvändig, för att vi ska kunna undvika att få allt för stora djurstammar.

En allt för stor älgstam leder till allvarliga betesskador på våra tallungskogar och kan även vara ett naturvårdsproblem. Rönn och sälg kan i vissa områden betas så hårt av älgen att de riskerar att försvinna och det i sin tur hotar arter som är beroende av dessa träd.

Jakten på SCAs marker:

  • är en integrerad del i skötseln av skogarna

  • skall bedrivas i överensstämmelse med de långsiktiga skogsvårds- och naturvårdsmålen genom att utveckla och beskatta viltstammar i balans med fodertillgång för bevarande av biologisk mångfald och värdefull skogsproduktion

  • skall bedrivas av välutbildade jägare enligt gällande jaktlagstiftning, SCAs jaktregler och god jaktetik

  • är en betydande rekreationskälla för många människor

  • skall bygga på förtroendefull och långsiktig samverkan med jägarna och deras organisationer

Vem får jaga

Vår ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Det finns dock en gräns för vad markerna kan bära. Allt för många jägare inom ett område kan innebära att kvaliteten på jakten sjunker.

Tillgång till jakt och fiske ingår som en del i anställningen för de årsanställda inom SCA Skog. Med detta följer en skyldighet för all personal att vid utövande av jakt och fiske, och i samband med tjänst, bevaka SCAs marker och vatten mot intrång och kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs.

Turordning

Följande turordning gäller när efterfrågan på jakt överstiger tillgången:

1. Tillsvidareanställda inom SCA Skog samt pensionärer som tidigare varit anställda inom företaget.

2. Företag, personer och organisationer som SCA Skog har affärs- eller andra relationer med.

3. Övriga anställda inom SCA-koncernen.

4. Utomstående.

Ungdomsplatser

Samtliga kortjaktlag på våra marker ska verka för och vara beredda att ta emot intresserade ungdomar för att ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för jakt och natur.

Detta är mycket viktigt för att vi på sikt ska kunna rekrytera nya jägare lokalt till samtliga jaktlag som är organiserade på företagets mark. Ungdomar, liksom kvinnor, är en prioriterad grupp vid tillsättande av nya jägare i SCAs jaktlag.

Avgiftsbefrielse för jaktkort gäller för ungdomar t o m 25 års ålder.

Moose hunters. Älgjägare Älgjakt

Inkluderande jakt på SCAs marker – en självklarhet

För SCA är det en självklarhet att alla jagar på samma villkor på vår mark. Vi verkar för en inkluderande jaktmiljö där alla som löser en möjlighet till jakt på SCAs marker ska hanteras på ett jämlikt och likvärdigt sätt i våra jaktlag – avsett kön, ålder, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Ingen ska känna sig utanför och bli utsatt för kränkande behandlingar och en machokultur.

Jakt har en viktig roll i skötseln av SCAs skogar och för att få viltstammar i balans med tillgången på foder behöver vi öka jakten på våra marker. Då behövs fler som vill jaga på våra marker och vi välkomnar alla i våra jaktlag.

De senaste åren har skogsnäringen startat flera initiativ för att skapa en bransch där alla känner sig välkomna och delaktiga och vi välkomnar forskning som kan göra branschen och jakten mer inkluderande. Det finns mycket kvar att göra, men vi på SCA tror på förändringens kraft där vi tillsammans bidrar till en mångfald i skogen.

1. Kortjakt

Jaktkortet ger personlig nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Skilda kort utfärdas för älg respektive småvilt. För älgjakt gäller kortet under en säsong, och är en grundavgift för att få jaga älg. Sedan tillkommer fällavgifter per älg både till länsstyrelsen och till SCA.

Former för jaktupplåtelse

2. Fast pris för upplåtelser

Upplåtelsen gäller nyttjanderätt till jakt inom ett visst område. Nyttjanderätten kan gälla för älg, björn och småvilt sammantaget eller var för sig, kombinerat med kortjakt. Avgiften baseras på avskjutningsmål för älg och övrigt vilt, eventuella mervärden samt tillgänglighet. Upplåtelseavtalet är skriftligt och gäller högst 11 månader. I upplåtelsen kan det ingå tidsbegränsning enligt avtal. SCA förbehåller sig även rätten att tillsätta jägare ur den egna personalen.

Avtalet kan tecknas med jaktlag, med en eller flera personer eller med en jakt­klubb.

Former för jaktupplåtelse

3. Mark inom viltvårdsområden

Där SCA redan ingår i Viltvårdsområden (VVO) med små och splittrade skiften kan det vara en bra lösning för älgförvaltningen att fortsätta ingå i dessa. En förutsättning är att VVOna verkar för att avskjutningsmålen nås. Upplåtelseformen innebär att SCA ingår som medlem i viltvårdsområdet. Inriktningen ska vara att SCA upplåter jakträtten via avtal med fast pris till viltvårdsområdets styrelse som förmedlar jakträtten inom om­rådet.

Däremot ska inte större områden SCA-mark, där jakt och faunavård kan bedrivas på ett bra sätt, upplåtas till VVO-föreningar eller till andra sammanslutningar annat än om det finns särskilda skäl. Tidigare gjorda upplåtelser bör prövas mot denna princip i samband med ombildningar av redan etablerade områden. Om det inte är möjligt att utträda ur viltvårdsområdet ska en egen sektion efter­strävas i de fall SCA-arealen är sammanhängande och av tillräcklig omfattning.

Former för jaktupplåtelse

4. Representationsjakt

Vissa områden är undantagna för representationsändamål inom SCA. Där gäller särskilda bestämmelser.

Former för jaktupplåtelse

Allmänna jaktregler

Jakten ska bedrivas efter de lagar och anvisningar som gäller i jaktlagstiftningen. All jakt ska präglas av en god etik.

Jakten ska bedrivas av välutbildade jägare med gott omdöme och bygga på samverkan mellan jaktlag, övriga markägare och jägarorganisationer för att uppnå de mål som ställs upp.Jägare är skyldig att hindra olaga och olovlig jakt.

Jägare som upptäcker eller misstänker olaga och olovlig jakt är också skyldig att rapportera till närmast ansvarige SCA-tjänsteman eller polis.

Varje jägare ska ha giltig vapenlicens för det vapen som används. Innan jakten påbörjas ska statligt jakt­kort samt avgift för jakträtt på SCAs marker erläggas för den tid som upp­låtelsen omfattar.

>>> Läs SCAs kompletta jaktregler

Köp småviltsjakt- och fiskekort online i vår webbshop

Till webbshopen