SCA har fått ersättning från Skogens miljövärden. Det är ett stöd till skogsägare som vill utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen.

Syftet med Skogens miljövärden är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna ska göras på skogsmark som har skötselkrävande natur- eller kulturmiljövärden.

 

Projektet finansieras inom ramen för EUs landsbygdsprogram.

Åtgärder

Stödet kan betalas ut för följande åtgärder:

  • Naturvårdsbränning.

  • Gallra fram ädellöv eller lövrik skog.

  • Rensa kulturmiljöer.

  • Skapa våtmark i skog.

  • Sköta natur- och kulturmiljöer.

  • Röja och rensa stenmur.

SCAs projekt

SCAs ersättningar omfattar flera projekt inom våra fem skogsförvaltningar i Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.