Genom att planera vårt skogsbruk ur ett landskapsekologiskt perspektiv bidrar vi till att bevara den biologiska mångfalden som finns i våra skogar.

Ett av SCAs mål är att våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald som de är i dag. Det innebär att vi ska bidra till att alla naturligt förekommande arter ska i finnas i livskraftiga populationer i våra skogar. För att nå detta mål arbetar vi med att bevara, men även återskapa, en variation av biotoper, beståndsstrukturer och substrat för att alla arter ska ha förutsättningar att leva vidare.

Ett landskapsperspektiv

Vi kan inte bevara den biologiska mångfalden på varje kvadratmeter, på varje hektar eller i varje bestånd. Vårt mål är i stället att bevara den biologiska mångfalden på landskapsnivå, det vill säga inom större geografiska områden. I Naturvårdsverkets precisering av miljömålet Levande Skogar anges att målet är att skogens biologiska mångfald är bevarad i ett antal definierade naturgeografiska regioner. Hela Sverige delas in i 29 olika naturgeografiska regioner, där indelningen bygger på både biologiska och geologiska faktorer i landskapet liksom topografi. När vi redovisar effekterna av SCAs skogsbruk utifrån ett landskapsperspektiv utgår vi därför från de 15 naturgeografiska regioner där SCA har sin skogsmark. Se tabellen nedan.

Inom hela vårt skogsinnehav jobbar vi med att identifiera bestånd med höga naturvärden och bedöma vilken funktion de har i landskapet. Det gör att koncentrationer med höga naturvärden, till exempel värdetrakter, beaktas när vi väljer vilka skogar som ska skyddas helt eller skötas med kontinuitetsskogsbruk. Syftet med detta är att främja konnektiviteten i landskapet (även kallad för den gröna infrastrukturen), vilket handlar om möjligheten för arter att röra sig och sprida sig i landskapet. Även detta är i linje med miljömålet Levande skogar.

Naturgeografiska regioner

Här listar vi de 15 naturgeografiska regioner där SCA har sin skogsmark

För varje naturgeografisk region redovisas här:

  • Storlek på vårt egna innehav inom de naturgeografiska regionerna
  • Andel SCA-mark som är frivilligt avsatt
  • Andel SCA-mark som sköts med hyggesfria metoder (Kombinerade mål) 

Naturgeografisk region (län)

SCAs markinnehav
(hektar, produktiv skogsmark)

 Frivilliga
avsättningar (%)

Kombinerade
mål
(%)

Vågig bergkullterräng (S, T, W, X, Y, Z, AC) 955 600 6,3 4,7
Bergkullslätt (Y, Z, AC) 305 200 5,5 0,8
Nordlig boreal i inre Lappland 187 900 10,3 1,4
Vågig bergkullterräng (AC, BD) 148 200 7,7 1,4
Starkt kuperat sydlig boreal (Y, X) 99 000 4,7 1,7
Bergkullslätt (AC, BD) 77 500 7,8 1,4
Dalarnas och Härjedalens näringsfattiga områden 74 500 12,2 3
Jämtlands kambro-silurområde 67 600 6,7 2,5
Nordlig boreal barr- och fjällövskog i norra Jämtland 52 200 15 2,2
Norra Bottenvikens kustslätt (Y, AC, BD) 32 000 5,1 0,7
Rundade lågfjäll norra Jämtland - sydvästra Kiruna kommun 18 900 62,8 5,8
Fjällen i Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland 18 200 70,4 5,4
Norra Bottensvikens kustslätt (BD) 16 500 4,9 0,9
Norra barrskogs-Lappland 15 700 10,5 1,5
Nordlig boreal barr- och fjällövskog i västra Jämtland 9 500 10,8 1,8
Totalt (produktiv skogsmark) 2 078 500    

Långsiktig strategi

SCAs långsiktiga strategi är att vår produktiva skogsmarksareal till 7 procent ska bestå av frivilliga avsättningar, att 3 procent ska skötas med kontinuitetsskogsbruk, samt att ytterligare 3 procent ska skötas med någon form av förstärkt hänsyn. Resterande 87 procent av våra skogar brukas med så kallad generell hänsyn, vilket innebär att vi tar hänsyn till mark, vatten, samt natur- och kulturvärden i samband med alla våra skogsbruksåtgärder.

Målet med våra frivilliga avsättningar är att dessa skogar ska få utvecklas och bli gamla. I dagsläget är 6,6 procent av våra skogar äldre än 140 år, och dessa fördelas i dag så att mer än 2 procent av vår skog inom varje naturgeografisk region består av äldre skog. En annan mycket viktig del i vårt naturvårdsarbete består i att under kontrollerade former låta elden skapa livsmiljöer och dynamik i skogslandskapet, genom att genomföra så kallade naturvårdsbränningar. Vi eftersträvar att årligen bränna en areal motsvarande ca 500 ha enligt FSC-standardens beräkningsmodell. I vår års- och hållbarhetsedovisning redovisar vi vårt årliga utfall.

Här kan du ta del av SCAs års- och hållbarhetsrapporter.

Läs mer om våra naturvårsbränningar här

Se SCAs skogsinnehav och pärlorna i våra skogar

I vårt kartverktyg kan du se SCAs hela markinnehav i Sverige liksom pärlorna i våra skogar med våra frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder.

Via kartsidan kan du även besöka Skogsindusteriernas hemsida och se den karta som visar SCA och andra stora skogsbolags nyckelbiotoper och annan skogsmark som är undantagen från skogsbruk, både genom frivillighet och genom staten formella skyddsformer.

Till SCAs kartsida
Viktiga kartor

Vindkraft och contorta

En del av vår skogsmarksareal upplåter vi till vindkraftsproduktion. Målet är att vi till 2025 ska ha upplåtit mark till elproduktion motsvarande 11 TWh och i dagsläget (2021) har vi 823 turbiner i produktion eller under byggnation på sammanlagt 9,5 TWh på vår mark. På andra delar av vår skogsmark odlas contortatall (Pinus contorta), som ur produktionssynvinkel har betydande fördelar jämfört med den svenska tallen. Detta bidrar till att öka produktionen av förnybar virkesråvara och trädens upptag av koldioxid ur atmosfären, vilket ökar klimatnyttan från våra skogar. SCAs skogsbruksstrategi bygger på att contortatall odlas på ca 15 procent av vår produktiva skogsmark.

Både vindkraftsproduktion och odling av contortatall innebär en påverkan som inte uppstår på övriga delar inom vårt innehav. För att kompensera för denna extra påverkan arbetar vi bland annat med våra fem mångfaldsparker. En mångfaldspark är ett stort sammanhängande skogslandskap med en stor mångfald av natur- och kulturvärden och goda möjligheter till friluftsliv och upplevelser. I parkerna har vi särskilt höga naturvårdsambitioner, provar alternativa skötselmetoder och bedriver och stöttar försök och forskning kring bland annat naturvård, kulturvård och rekreation. 

Läs mer om våra mångfaldsparker här

 

 

Tjäderberget mångfaldspark