Värdefull råvara och rik natur

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier med värdefull och förnybar råvara.

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

Skogliga fakta 2018

Skogsinnehav 2,6 miljoner hektar
- varav produktiv skogsmark 2 miljoner hektar
Skogens virkesvolym 36 % gran
30 % tall,
15 % lövträd
9 % contortatall
Avverkad  volym  - egen skog 4,3 miljoner m3f
Avverkad volym  - köp från privata skogsägare  2,6 miljoner m3f
Slutavverkad areal egen skog  19 000 hektar
Gallrad areal egen skog  10 000 hektar
Skogsvårdad areal  55 486 hektar
Levererade plantor - egen skog  36,2 miljoner
Levererade plantor - privata skogsägare och andra bolag 45,4 miljoner
Swedish forest, SCA Skog, SCA Forest Products

SCAs skog i Baltikum

Under våren och sommaren 2019  har SCA köpt skogs.- och marktillångar i Baltikum.

Skogsköpet i Lettland omfattar 10 400 hektar, varav 7 600 hektar är produktiv skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark och 800 hektar är övrig mark. Merparten av skogsmarken finns i norra och nordöstra Lettland. Virkesförrådet uppgår till ca en miljon kubikmeter. Skogarna består till stor del av självföryngrad skog. Det betyder att det finns mer lövträd än vi normalt har i våra svenska skogar men det finns även en hel del fina granbestånd. 

Skogsköpet i Estland omfattar 10 300 hektar och finns på öarna Dagö och Ösel. Skogstillgångarna består av 8 800 hektar skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 000 kubikmeter. Skogen består främst av tall, men även en del björk. 

Trädslag i produktionen

Tallstammar i skogen, Pine stems in the forest

SCAs produktionsanläggningar förbrukade 9,6 miljoner kubikmeter vedråvara under 2018. Nästan hela råvaruflödet (över 93 %) kom från Sverige. Resterande råvara kom från Finland, Norge och Baltikum (6 %) och (1 %) från Polen, Skottland och Spanien.

Merparten består av:
Gran (Picea abies)
Tall (Pinus sylvestris)

En mindre del består av:
Al (Alnus spp.)
Asp (Populus tremula)  

Björk (Betula spp.)
Contortatall (Pinus contorta)
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) 
Sitkagran (Picea sitchensis)
Montereytall (Pinus radiata) 

Skog med tjärn, forest with small lake

Vårt miljöarbete

Läs mer om hur vi jobbar med miljöhänsyn i skogen med naturvårdsstrategi, certifierat skogsbruk, ekologisk landskapsplanering, naturvårdsbränningar och Skogens miljövärden. Du kan också se vårt skogsinnehav med frivilliga avsättningar i vårt kartverktyg - och hitta dina egna skogspärlor.

Ansvarsfullt skogsbruk Hitta pärlorna i våra skogar

Ansvarsfullt skogsbruk

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder
Pojke och flicka vid trädstam i skogen. Boy and girl standing by tree in the forest

Välkommen ut i skogen

Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen hit!

Våra mångfaldsparker Jämtkrogens fjärilslandskap Jakt och fiske Antesbodarna Allemansrätten Våra vägar

Välkommen ut
Välkommen ut

För skogens bästa

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsskötsel
Skogsskötsel
Planta planterard på hygget, seedlings in the forest

En ny generation skog

För varje avverkat träd planterar vi två till tre nya. Med vår plantverksamhet NorrPlant som består av Bogrundets och Wifstamons plantskola lägger vi grunden till framtidens skogar. Vi sår ca 100 miljoner frön om året som blir skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft.

Plantskolor

Norrplant
Norrplant