Värdefull råvara och rik natur

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier med värdefull och förnybar råvara.

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

Skogliga fakta 2018

Skogsinnehav 2,6 miljoner hektar
- varav produktiv skogsmark 2 miljoner hektar
Skogens virkesvolym 36 % gran
30 % tall,
15 % lövträd
9 % contortatall
Avverkad  volym  - egen skog 4,3 miljoner m3f
Avverkad volym  - köp från privata skogsägare  2,6 miljoner m3f
Slutavverkad areal egen skog  19 000 hektar
Gallrad areal egen skog  10 000 hektar
Skogsvårdad areal  55 486 hektar
Levererade plantor - egen skog  36,2 miljoner
Levererade plantor - privata skogsägare och andra bolag 45,4 miljoner
Skog med snötäckta träd på vintern, Forest with trees covered in snow during winter. Vi har rättigheter tom 20191231
Skog på vintern, forest during winter

Nyheter om SCAs skogar

Nyheter om SCAs skogar

Öppnad bäckfåra ger mer liv i vattendrag

SCA har genomfört grävarbeten i Toskbäcken i

Lycksele för att öppna en igenpluggad bäckfåra. Genom att återställa bäckens naturliga dragning gynnas det biologiska livet och skapar livsmiljöer för olika arter.
16

Outnyttjade marker kan ge nytt liv i skogen

Tallskogar på impediment, det vill säga

marker där det växer mycket långsamt och som därför inte brukas, kan bli en fristad för missgynnade skogsarter. Det tror SLU-forskaren Mats Dynesius, som med SCAs hjälp återskapar livsmiljöer med döda och skadade tallar och studerar vilken nytta det gör för olika skalbaggar. – Det finns en outnyttjad naturvårdsmöjlighet i impediment, säger Mats.
3

SCA återskapar tjäderspelplats

SCA har gjort en specialavverkning för att å

terskapa en av Ångermanlands finaste tjäderspelplatser. Stora granar har tagits bort medan gamla tallar, små granar och buskar har lämnats kvar för att gynna både vuxna tjädrar och tjäderkycklingar.
7

Smart beslutsstöd för avverkning bra för miljön och ekonomin

SCAs nya beslutsstöd för skotaroptimering

hjälper SCAs traktplanerare få fram smarta förslag som hjälper till att forsla ut virket ur skogen på det mest effektivaste sättet. Det är bra för miljön eftersom man kan undvika markskador och sparar dessutom pengar.
2

Naturvård över bolagsgränserna

SCA och Holmen samarbetar för att göra en

skogsstig om natur- och kulturvård i ett skogsområde med gott om fina skogar och höga naturvärden. Stigen ingår i Holmens kunskapsskog och SCAs frivilliga avsättning i Kunnådalen i Ångermanland.
6

SCAs skogsinnehav i Baltikum

Under 2019 har SCA köpt skogs- och marktillgångar i Estland och Lettland.

Skogsköpen i Lettland omfattar 19 600 hektar, varav 16 100 hektar är skogsmark. Merparten av skogsmarken finns i norra och nordöstra Lettland. Virkesförrådet uppgår till ca en 1,9 miljoner kubikmeter. Skogarna består till stor del av självföryngrad skog. Det betyder att det finns mer lövträd än vi normalt har i våra svenska skogar men det finns även en hel del fina granbestånd. 

Skogsköpet i Estland omfattar 10 300 hektar och finns på öarna Dagö och Ösel. Skogstillgångarna består av 8 800 hektar skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 000 kubikmeter. Skogen består främst av tall, men även en del björk. 

Trädslag i produktionen

Vinter i skogen

SCAs produktionsanläggningar förbrukade 9,6 miljoner kubikmeter vedråvara under 2018. Nästan hela råvaruflödet (över 93 %) kom från Sverige. Resterande råvara kom från Finland, Norge och Baltikum (6 %) och (1 %) från Polen, Skottland och Spanien.

Merparten består av:
Gran (Picea abies)
Tall (Pinus sylvestris)

En mindre del består av:
Al (Alnus spp.)
Asp (Populus tremula)  

Björk (Betula spp.)
Contortatall (Pinus contorta)
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) 
Sitkagran (Picea sitchensis)
Montereytall (Pinus radiata) 

Skog med tjärn, forest with small lake

Vårt miljöarbete

Våra skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag. Läs mer om hur vår naturvårdsstrategi, vårt certifierade skogsbruk och ekologiska landskapsplanering. Du kan också se vårt skogsinnehav med frivilliga avsättningar i vårt kartverktyg - och hitta dina egna skogspärlor. Vi visar också exempel på vårt praktiska arbete och olika specialinsatser för att gynna hotade arter

Ansvarsfullt skogsbruk Hitta pärlorna i våra skogar Biologisk mångfald i praktiken

Ansvarsfullt skogsbruk

För skogens bästa

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsskötsel
Skogsskötsel
Mamma och barn med plantor från NorrPlantMother and child with seedlings from NorrPlant

En ny generation skog

För varje avverkat träd planterar vi två till tre nya. Med vår plantverksamhet NorrPlant som består av Bogrundets och Wifstamons plantskola lägger vi grunden till framtidens skogar. Vi sår ca 100 miljoner frön om året som blir skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft.

Plantskolor

Norrplant
Norrplant

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder
Pojke och flicka vid trädstam i skogen. Boy and girl standing by tree in the forest

Välkommen ut i skogen

Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen hit!

Våra mångfaldsparker Jämtkrogens fjärilslandskap Jakt och fiske Antesbodarna Allemansrätten Våra vägar

Välkommen ut
Välkommen ut