Vår i skogen

Vår skog

Våra skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera mer värdefull råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag.

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier med värdefull och förnybar råvara.

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

SCAs världsunika eltimmerbil från Scania i drift

Nu är SCAs och Scanias världsunika eltimmerbil i drift. Bilen ska köras mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk utanför Umeå.
​​​​​​​– Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Läs mer och se filmer med bilen
SCA förstärker den hållbara värdekedjan

Centipede

SCA och sju andra skogsbolag har gått samman med Komatsu forest och utvecklat en ny maskin för ett mer skonsamt skogsbruk. Konceptmaskinen, som kallas Centipede, har med sin innovativa teknik tre viktiga fördelar: Lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Den reducerar risken för markskador, ökar transporthastigheten samt minskar helkroppsvibrationerna. 

 

Läs mer om Centipede
En konceptmaskin för ett mer skonsamt skogbruk

Skogliga fakta 2021

Skogsinnehav 2,6 miljoner hektar
- varav produktiv skogsmark 2 miljoner hektar
Skogens virkesvolym 37 % gran
39 % tall,
14 % lövträd
10 % contortatall
Avverkad  volym  - egen skog 4,3 miljoner m3f
Avverkad volym  - köp från privata skogsägare 3 miljoner m3f
Slutavverkad areal egen skog  20 000 hektar
Gallrad areal egen skog  12 000 hektar
Skogsvårdad areal  69 620 hektar
Levererade plantor   112 miljoner

Nyheter om SCAs skogar

Nyheter om SCAs skogar

Möte i Märlingsberget med fokus på naturvård och contorta

I slutet av augusti var det dags för refere

nsgruppmöte i SCAs mångfaldspark Märlingsberget i Jämtland. Under mötet träffades olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera utförda och kommande åtgärder. I år blev det extra fokus på naturvård och contortatallens närvaro i parken.
0

SCA och Medelpads botaniska förening samarbetar

SCA och Medelpads botaniska förening har teck

nat ett treårigt samarbetsavtal. Föreningen ska inventera förändringar i artsammansättningen av kärlväxter efter en naturvårdsavverkning som SCA har gjort i västra Medelpad.
74

Naturskyddsföreningen i Vindeln besökte SCAs mångfaldspark

Innan sommaren gjorde Naturskyddsföreningen i

Vindeln ett studiebesök i Tjäderbergets mångfaldspark. Föreningen har länge varit representerad i parkens referensgrupp och en trogen deltagare på de årliga träffar som SCA anordnar. Syftet med studiebesöket var att sprida information om parken till fler medlemmar i föreningen.
26

Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark

Det finns häckande vitryggig hackspett på

SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.
65

SCAs skogsinnehav i Baltikum

SCA äger ca 60 000 hektar marktillgångar i Estland, Lettland och Litauen, varav drygt 50 000 är produktiv skogsmark.

Skogsinnehavet i Lettland omfattar ca 38 000 hektar, varav ca 29 000 hektar är skogsmark. Merparten av skogsmarken finns i norra och nordöstra Lettland. Virkesförrådet uppgår till ca 3,7 miljoner kubikmeter. Skogarna består till stor del av självföryngrad skog. Det betyder att det finns mer lövträd än vi normalt har i våra svenska skogar men det finns även en hel del fina granbestånd. 

Skogsinnehavet i Estland omfattar ca 10 300 hektar och finns på öarna Dagö och Ösel. Skogstillgångarna består av 8 800 hektar skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 000 kubikmeter. Skogen består främst av tall, men även en del björk. 

Skogsinnehavet i Litauen. som förvärvades i april 2022, består av drygt 5 100 hektar mark, varav merparten är skogsmark med tall som främsta trädslag. Fastigheterna är utspridda över hela Litauen, med en tyngdpunkt i landets sydostliga delar och relativt nära huvudstaden Vilnius.

Estland, Lettland och Litauen

Trädslag i produktionen

SCAs produktionsanläggningar förbrukade 11,3 miljoner kubikmeter vedråvara under 2020. Nästan hela råvaruflödet (96 %) kom från Sverige. Resterande råvara kom från Finland, Norge och Baltikum (3 %) och (1%) från Polen, Skottland och Spanien.

Merparten består av:
Gran (Picea abies)
Tall (Pinus sylvestris)

En mindre del består av:
Al (Alnus spp.)
Asp (Populus tremula)  

Björk (Betula spp.)
Contortatall (Pinus contorta)
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) 
Sitkagran (Picea sitchensis)
Montereytall (Pinus radiata) 

Vårt miljöarbete

Våra skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag. Läs mer om hur vår naturvårdsstrategi, vårt certifierade skogsbruk och ekologiska landskapsplanering. Du kan också se vårt skogsinnehav med frivilliga avsättningar i vårt kartverktyg - och hitta dina egna skogspärlor. Vi visar också exempel på vårt praktiska arbete och olika specialinsatser för att gynna hotade arter

Ansvarsfullt skogsbruk Hitta pärlorna i våra skogar Biologisk mångfald i praktiken

Ansvarsfullt skogsbruk

För skogens bästa

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsskötsel
Skogsskötsel

En ny generation skog

För varje avverkat träd planterar vi två till tre nya. Med vår plantverksamhet NorrPlant som består av Bogrundets och Wifstamons plantskola lägger vi grunden till framtidens skogar. Vi sår ca 100 miljoner frön om året som blir skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft.

Plantskolor

Norrplant
Norrplant

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder

Välkommen ut i skogen

Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen hit!

Våra mångfaldsparker Jämtkrogens fjärilslandskap Jakt och fiske Antesbodarna Allemansrätten Våra vägar

Välkommen ut
Välkommen ut

Lämna synpunkter och klagomål

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter och klagomål när det gäller vår skogliga verksamhet. Du kan också lämna synpunkter och klagomål på vårt certifieringsarbete.

Lämna synpunkter och klagomål på vårt skogsbruk

Hjälp oss att bli bättre