Värdefull råvara och rik natur

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier med värdefull och förnybar råvara.

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

Skogliga fakta 2019

Skogsinnehav 2,6 miljoner hektar
- varav produktiv skogsmark 2 miljoner hektar
Skogens virkesvolym 37 % gran
39 % tall,
14 % lövträd
10 % contortatall
Avverkad  volym  - egen skog 4,4 miljoner m3f
Avverkad volym  - köp från privata skogsägare 3,1 miljoner m3f
Slutavverkad areal egen skog  21 000 hektar
Gallrad areal egen skog  10 000 hektar
Skogsvårdad areal  59 045 hektar
Levererade plantor - egen skog  34,7 miljoner
Levererade plantor - privata skogsägare och andra bolag  49,9 miljoner

Nyheter om SCAs skogar

Nyheter om SCAs skogar

Samverkan och dialog i Tjäderbergets mångfaldspark

I slutet av september var det åter dags för

referensgruppmöte i SCAs mångfaldspark Tjäderberget i Västerbotten. Under mötet träffas olika intressenter som är engagerade i parken för att diskutera naturvård liksom utförda och kommande åtgärder.
0

Plantma X – framtidens skogsvårdslösning?

Plantma X kombinerar markberedning och en

mekaniserad plantering – på en och samma gång. SCA fick låna maskinen under några veckor för att se om den är lösningen för en framtida effektiv planteringsprocess.
4

Besök barnstigen i Njurundakustens mångfaldspark

SCAs mångfaldspark i Njurundakusten, söder om

Sundsvall, har fått en ny stig som passar extra bra för barn. Under promenaden kan barnen lära sig mer om skogen med hjälp av figurerna Kolle och Mila.
0

Unikt samarbete kring biologisk mångfald

Åtta stora svenska företag från fyra bra

nscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.
12

SCAs skogsinnehav i Baltikum

Under 2019 köpte SCA skogs- och marktillgångar i Estland och Lettland.

Skogsköpen i Lettland omfattar 19 600 hektar, varav 16 100 hektar är skogsmark. Merparten av skogsmarken finns i norra och nordöstra Lettland. Virkesförrådet uppgår till ca en 1,9 miljoner kubikmeter. Skogarna består till stor del av självföryngrad skog. Det betyder att det finns mer lövträd än vi normalt har i våra svenska skogar men det finns även en hel del fina granbestånd. 

Skogsköpet i Estland omfattar 10 300 hektar och finns på öarna Dagö och Ösel. Skogstillgångarna består av 8 800 hektar skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 000 kubikmeter. Skogen består främst av tall, men även en del björk. 

Trädslag i produktionen

SCAs produktionsanläggningar förbrukade 11,2 miljoner kubikmeter vedråvara under 2019. Nästan hela råvaruflödet (91 %) kom från Sverige. Resterande råvara kom från Finland, Norge och Baltikum (7 %) och (2 %) från Polen, Skottland och Spanien.

Merparten består av:
Gran (Picea abies)
Tall (Pinus sylvestris)

En mindre del består av:
Al (Alnus spp.)
Asp (Populus tremula)  

Björk (Betula spp.)
Contortatall (Pinus contorta)
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) 
Sitkagran (Picea sitchensis)
Montereytall (Pinus radiata) 

Vårt miljöarbete

Våra skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera mer högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. Målet är att ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i våra skogar i framtiden som vi har i dag. Läs mer om hur vår naturvårdsstrategi, vårt certifierade skogsbruk och ekologiska landskapsplanering. Du kan också se vårt skogsinnehav med frivilliga avsättningar i vårt kartverktyg - och hitta dina egna skogspärlor. Vi visar också exempel på vårt praktiska arbete och olika specialinsatser för att gynna hotade arter

Ansvarsfullt skogsbruk Hitta pärlorna i våra skogar Biologisk mångfald i praktiken

Ansvarsfullt skogsbruk

För skogens bästa

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsskötsel
Skogsskötsel

En ny generation skog

För varje avverkat träd planterar vi två till tre nya. Med vår plantverksamhet NorrPlant som består av Bogrundets och Wifstamons plantskola lägger vi grunden till framtidens skogar. Vi sår ca 100 miljoner frön om året som blir skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft.

Plantskolor

Norrplant
Norrplant

När skogen brinner

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.  Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla naturvårdsåtgärder som vi kan göra. Genom att bränna skapar vi livsmiljöer för arter som gynnas eller är beroende av en brandpräglad skog för att kunna överleva. 

Naturvårdsbränningar Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Om naturvårdsbränningar och skogsbränder

Välkommen ut i skogen

Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen hit!

Våra mångfaldsparker Jämtkrogens fjärilslandskap Jakt och fiske Antesbodarna Allemansrätten Våra vägar

Välkommen ut
Välkommen ut