Certifiering är ett värdefullt verktyg för hållbarhetsarbete. Certifiering är ett mått på att vi uppfyller krav, som granskas av en oberoende part. Vi sätter också egna mål som följs upp.

Vad är SCAs syn på certifieringar som exempelvis FSC eller PEFC? På vilket sätt är dessa bra definitioner av ett hållbart skogsbruk?

Certifiering är ett värdefullt verktyg för hållbarhetsarbete och förtroende på flera sätt. Själva certifieringsprocessen är inkluderande och ger en plattform för dialog mellan olika intressenterna om vad som kännetecknar ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Den standard som utvecklas genom denna dialog ger sedan en referens och mätbara kriterier på att skogsbruket möter dessa anspråk genom en oberoende och transparent certifiering. Läs mer om skogscertifiering.

Hur säkerställs att vi lever upp till de krav som ställs på FSC-certifierad skog?

SCA har ambitionen att bedriva ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Certifiering är ett mått på att vi uppfyller denna ambition, men vi sätter också egna mål och följer upp dessa. Exempel på områden där vi sätter mål och följer upp är hänsyn till vatten och undvikande av markskador, hänsyn till fornminnen, föryngringskvalitet och villkor och ersättning för skogsvårdspersonal.

Vi erbjuder privata skogsägare certifiering inom SCAs försorg och för de skogsägare som av olika orsaker inte vill bli certifierade, erbjuder vi naturhänsyn enligt SCAs standard och betalar för detta en premie till skogsägaren.

EU-reglering

Vad innebär Disclosure-förordningen?

Den 10 mars 2021 trädde EU:s Disclosure-förordning (SFDR) i kraft. Den reglerar hur finansmarknadsaktörer måste informera och kommunicera om hållbarhet.

Kommentarer till indikatorer i disclosure-förordningen som berör SCAs verksamhet

Mätvärden Påverkan 2020 Påverkan 2019
Scope 1 GHG utsläpp 0,25 miljoner ton CO2ekv 0,28 miljoner ton CO2ekv
Scope 2 GHG utsläpp 0,05 miljoner ton CO2ekv 0,06 miljoner ton CO2ekv
Från 1 januari 2023, Scope 3 GHG utsläpp 0,56 miljoner ton CO2ekv 0,57 miljoner ton CO2ekv
Totalt GHG utsläpp 0,86 miljoner ton CO2ekv 0,91 miljoner ton CO2ekv

SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri. Ett delmål är att reducera värde­kedjans fossila utsläpp med 50 procent från år 2019 till år 2030, vilket är i linje med att nå Parisavtalets 1,5 graders mål. Genom systematiskt arbete, effektiviseringar och över­gång till biobränslen har utsläppen från de egna industrierna halverats sedan år 2010 och industriprocesserna är idag 95 procent fossilfria. Utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan minskade under året med 5 procent och uppgick till 0,86 (0,91) miljoner ton CO2 ekvivalenter.

Kolspårsavtryck och GHG intensitet

Mätvärden Påverkan 2020 Påverkan 2019
Kolspår Positiv klimatpåverkan på 9,6 miljoner ton CO2 Positiv klimatpåverkan på 10,5 miljoner ton CO2

SCA vill bidra till att begränsa den globala uppvärmningen och arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan. Det sker på olika sätt; dels genom att minska de fossila ut­släppen i värdekedjan, dels genom att öka skogens upptag av CO2 från atmosfären, samt genom bolagets produkter som är förnybara och ersätter fossila alternativ. SCA bidrar också till andras omställning till fossilfrihet genom att möjliggöra tillgång till förnybar energi i olika former.

SCAs mål är att öka klimatnyttan från 10 till 15 miljoner ton CO2 från år 2019 till år 2030. Det ska ske genom nettotillväxt i SCAs egna skogar som binder CO2 och genom att minska de fossila utsläppen i värdekedjan med 50 procent till år 2030 samt genom att öka volymen förnybara produkter och att genom innovation utveckla produkter med större klimatnytta.
 
Bolagets totala klimatnytta beräknas enligt den modell som SCA publicerade år 2019 och omfattar tre komponenter:

  • Den egna skogens upptag, där 1 m3sk i nettotillväxt motsvarar ett upptag om 1 375 ton/m3sk CO2 från atmosfären och är samma faktor som används för Sveriges nationella rapportering
  • De fossila utsläppen i värdekedjan, det vill säga från skogsbruket till kundens grind. Utsläppen beräknas enligt GHG-protokollet och omfattar Scope 1, 2 och 3
  • Den klimatnytta som uppstår då SCAs produkter ersätter fossila material och motsvarande mängd fossilt kol kan stanna kvar under jord, benämns substitutions­effekt

SCAs klimatnytta

Klimatmodellen har varit föremål för granskning och har även använts av andra svenska skogsföretag, och tillämpats på hela branschen i Sverige och Europa.