Miljöhänsyn är en självklar del i all vår skogliga verksamhet. Vi gör också åtgärder som krävs för att förena ett produktivt och lönsamt skogsbruk med en god naturvård som bevarar den biologiska mångfalden.

På vilket sätt bidrar SCAs skogsbruk till biologisk mångfald?

Att bevara biologisk mångfald är ett av våra viktigaste hållbarhetsmål. Vi arbetar för att nå detta mål i alla delar av vårt skogsbruk. Vi har inventerat hela vårt skogsinnehav för att identifiera områden med höga naturvärden, men även för att identifiera livsmiljöer som blivit mer sällsynta i våra brukade skogar, till exempel brandpräglade skogar eller skogar som domineras av lövträd. Områden där orördhet är en viktig förutsättning för natur­värden, till exempel vissa sumpskogar, undantas från skogsbruk. I andra fall krävs aktiva insatser för att naturvärden ska bevaras i landskapet och då kan de bli föremål för skötsel med alternativa metoder.

Skog som brukas med normal naturhänsyn planeras omsorgsfullt. Områden med särskilda naturvärden identifieras inför skogsbruksåtgärder och hanteras utifrån de värden som är aktuella. Slutligen är våra skogsmaskinförare välutbildade i naturvård och naturhänsyn och väljer till exempel vilka träd som ska lämnas som hänsyn i samband med avverkning.

Hur planerar SCA att arbeta framöver för att gynna den biologiska mångfalden ytterligare?

Vi har ett pågående arbete med att öka precisionen i vår naturhänsyn. Vi har analyserat vilka djur- och växtarter som finns i bolagets skogar och hur dessa påverkas av skogs­bruk. Det stora flertalet arter finner gott om livsrum i skogar som brukas med normal naturhänsyn. Cirka 200 arter missgynnas av skogsbruk med normal hänsyn. De behöver antingen mer orörda miljöer – till exempel skugga, fukt och död ved i olika nedbrytnings­stadier – eller så behöver de en större eller annorlunda påverkan än den som skogsbruk med normal hänsyn ger, till exempel brand.

Med stöd av denna analys ska vi öka effektiviteten i vårt naturvårdsarbete. Vi kommer också noggrant att följa upp effekten av de åtgärder vi vidtar.

SCAs initiativ till biologisk mångfald

Har SCA gjort någon analys av fysiska klimatrisker som skogsbeståndet är utsatt för?

Vi har gjort en sådan analys. De risker som våra skogar utsätts för är brand, vind, torka och bättre förhållanden för skadegörare som insekter, svampar och klövvilt. Skogsbruket utsätts också för risker i kortare perioder av tjäle, med de restriktioner det kan inne­bära, och torka, vilket kan påverka förutsättningar för markberedning och plantering. Förändrat klimat innebär också sannolikt fördelar som en förlängd vegetationssäsong och därmed ökad tillväxt.

Många av riskerna motverkas med aktivt skogsbruk. En vital och växtlig skog motstår risker som vind, svamp och insekter bättre. Brand kan förebyggas med god planering, spaning och beredskap för snabba och tidiga släckningsinsatser.

Hur stor andel av ert skogsbestånd avsätter ni för miljövård?

Åtta procent av SCAs produktiva skogsmarksareal är undantagen från skogsbruk i våra ekologiska landskapsplaner. Ytterligare fem procent av den produktiva skogsmarks­arealen sköts med alternativa metoder i syfte att skapa livsmiljöer för känsliga djur- och växtarter. 13-14 procent av den avverkade arealen undantas från skogsbruk i form av hänsyn av olika slag – trädgrupper, kantzoner med mera.

Har ni gjort någon inventering över antal rödlistade arter på era marker?

Vi har gjort en analys av den biologiska mångfalden i våra skogar och funnit att ungefär 200 arter missgynnas av skogsbruk med normal naturhänsyn. Det rör sig framför allt om insekter, vedsvampar, mossor och lavar. Vi har identifierat de krav på livsmiljöer som dessa arter har och planerar nu vårt skogsbruk för att säkerställa att dessa livsmiljöer ska vara tillgängliga i skogslandskapet även i framtiden. Det handlar då både om att skog med vissa naturvärden ska undantas från skogsbruk, men också om att aktiva insatser behövs för arter som t ex behöver bränd ved eller gamla, döende lövträd. Mer information om vårt initiativ för att värna om biologisk mångfald i skogen finns här.

Vilken hänsyn tar SCA till nyckelbiotoper?

Med hänsyn till våra egna hållbarhetsmål, men också med hänsyn till de svenska standarderna för FSC- och PEFC-certifiering har vi åtagit oss att skydda nyckelbiotoper på egen mark, men även att avstå från att köpa virke från skog med höga naturvärden. Mark med nyckelbiotopskvaliteter ingår i de 8 procent av SCAs produktiva skogsmarksareal som vi undantagit i våra ekologiska landskapsplaner. Nu kallar vi det för landskapsekologisk planering.

Som stor skogsägare är SCA föremål för omsorgsfull granskning, inte minst av naturvårdsorganisationer. SCA har anmälts för brott mot certifieringsstandarden och Skogsstyrelsen har anmälts för att inte i tillräcklig utsträckning ha krävt hänsyn till rödlistade arter vid hantering av SCAs avverkningsanmälningar. Bolaget har omsorgsfulla rutiner för att identifiera och på lämpligt sätt hantera naturvärden på SCAs marker. Vid de tillfällen bolaget uppmärksammas av naturvårdsorganisationer på naturvärden på våra marker, så analyseras dessa uppgifter och justeringar kan göras i bolagets planer med analysen som grund. Bolaget kan också komma fram till att fullgod hänsyn tagits till de naturvärden som finns på den planerade avverkningstrakten.

Hur arbetar SCA med miljö och naturhänsyn?

 • Miljöhänsyn är en självklar del i vår verksamhet. Den omfattar naturhänsyn, kulturhänsyn, hänsyn till rekreation och friluftsliv samt hänsyn till renskötsel.
  Läs mer om miljöhänsyn här

 • Biologisk mångfald är det viktigaste miljömålet för vårt skogsbruk. Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som idag.

 • Vi arbetar varje dag med en ansvarsfull skötsel av våra skogar, det skapar många olika värden för människor och miljö.
  Läs mer här.

 • Vi arbetar främst med naturhänsyn och biologisk mångfald på fyra sätt: Frivilliga avsättningar, hänsyn vid avverkning och andra åtgärder, områden med alternativa brukningsmetoder och riktade insatser för att bevara eller förstärka biologisk mångfald.
  Läs mer om vårt arbete med miljöhänsyn här.

 • Arbetet med naturhänsyn utförs av utbildad personal och sker med olika tidshorisont. Från ett perspektiv på 100 år i våra ekologiska landskapsplaner till inventeringar på plats i skogen innan avverkning och andra åtgärder.
  Läs mer om vårt arbete med ekologiska landskapsplaner här.

 • De värden som finns i naturen påverkar hur vi brukar skogen. Skogarna med högst naturvärden undantas för avverkning i våra frivilliga avsättningar. Sedan har vi skogar där naturvärden kan förstärkas genom att alternativa brukningsformer identifieras och resterande skogar brukas för virkesproduktion på ett ansvarsfullt sätt. På bilden kan du se hur fördelningen ser ut i vår skog.

 • Vi har skapat fem mångfaldsparker i norra Sverige för att öka tillgängligheten för alla att få ta del av våra fina skogar. Vi gör många olika åtgärder och använder olika skötselmetoder för att förstärka värden som redan finns men också för att skapa nya. Förutom naturvärden, lyfter vi även fram kulturhistoriska och rekreativa värden.
  Läs mer här.

 • Med vårt kartverktyg kan du enkelt hitta ut i skogen till våra frivilliga avsättningar och till våra mångfaldsparker.
  Läs mer här.

Utsläpp

Andel av icke-förnybar energiförbrukning och produktion

Genom systematiskt arbete, effektiviseringar och övergång till biobränslen har utsläppen från de egna industrierna halverats sedan 2010 och industriprocesserna är i dag 95 procent fossilfria. Utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan minskade under året med 5 procent och uppgick till 0,86 (0,91) miljoner ton CO2.

Utsläpp till vatten och farligt avfall

SCA arbetar för att minska användningen av färskvatten och förekomsten av miljöpåverkande ämnen i processvatten samt att förbättra reningen av det vatten som släpps tillbaka till naturen. SCAs anläggningar ligger i områden med god tillgång till vatten och försörjs nästan uteslutande, 99 procent, med vatten i form av ytvatten. Resterande vatten kommer från kommunala ledningsnät. SCA följer förbrukningen, har kontrollprogram och styrning för att följa och förbättra avloppsvattnets kvalitet. Närmare 100 procent av allt förbrukat vatten återgår till recipient. Största delen, 66 procent, används som kylvatten och har aldrig haft kontakt med processen. I produktions­processerna används vatten till största delen för att transportera fibrer och återanvänds ett flertal gånger innan det renas mekaniskt och genom biologiska steg. Avloppsvattnet från massa- och pappersbruken går efter rening till Östersjön.

Se SCAs års- och hållbarhetsredovisning 2020 sida 154 och 160.

Farligt avfall

Att minimera avfall är ett av delmålen för koncernmålet Zero waste år 2030. SCA utgår från ett livscykelperspektiv och arbetar aktivt med resurseffektivitet. I SCAs industriella ekosystem tas biprodukter och restströmmar tillvara så långt det är möjligt. Det fasta avfallet återvinns till största delen genom att användas som råvara i andra processer, konstruktionsmaterial eller energiåtervinnas och utgörs främst av bioaska, slam, organiskt avfall och plast. SCA deltar i eller stöttar flera projekt för att utveckla mer värdeskapande användningsområden för bolagets restströmmar. Endast en mindre mängd av använt material, cirka 0,2 procent av producerad produkt, och det som i dag inte kan återanvändas, går till deponi eller utgörs av farligt avfall. Farligt avfall består till största delen av spillolja. Det innefattar även organiska lösningsmedel, batterier och lysrör. Exempel på material som idag går till deponi är så kallat kalkgrus. SCA fortsätter att arbeta för att minimera även dessa fraktioner.

Se SCAs års- och hållbarhetsredovisning 2020 sida 155 och 160.

Brott mot FN: s Global Compact -principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) riktlinjer för multinationella företag

SCA stöder FNs Global Compact och dess principer. Inga kända överträdelser.