SCA följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Dessa har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad.

Hållbarhets­redovisningar

Här hittar du våra års- och hållbarhetsredovisningar.

Års- och hållbarhetsredovisningar

Resurs­användning

Resurseffektivitet är en viktig del av hållbarhetsarbetet både för att hushålla med jordens resurs men också för att vara kostnadseffektiv.

Resursanvändning

Hållbarhetsstyrning

All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter: kunder, aktieägare, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare, åtaganden som uttrycks i bolagets mål och strategier.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten. SCAs VD har det övergripande ansvaret för att styra SCAs verksamhet på hållbarhetsområdet. SCA har en koncernfunktion med ansvar för hållbarhet under ledning av en hållbarhetschef. Hållbarhetsfrågorna koordineras genom koncernens hållbarhetsråd. I nära samarbete med affärsområdena utformas förslag till hållbarhetsmål som koncernledningen godkänner.

Hållbarhetsarbetet bedrivs via tvärfunktionella nätverk för att harmonisera arbetet inom koncernen och omfattar områden så som arbetsmiljö, miljöpåverkan, socialt ansvar, produktsäkerhet, hållbar leverantörskedja, public affairs och compliancefrågor. Nätverken rapporterar till hållbarhetsrådet. Ansvaret för genomförandet ligger på linjeorganisationen.

I olika organ på koncernivå behandlas frågor om regelefterlevnad (compliance). Koncernen har ett complianceråd för samordning och uppföljning av arbetet inom koncernen och som leds av hållbarhetschefen.

Risk och riskhantering

SCA är exponerat för ett antal risker, vilka kan ha större eller mindre inverkan på koncernen. Ansvaret för den långsiktiga och övergripande hanteringen av risker av strategisk typ följer bolagets delegeringsordning, från styrelse till koncernchefen och från koncernchefen till affärsområdeschef och chef för stödjade enheten.

Förutom av bolagets externa revisorer är verksamheten underkastad utomstående kontroll och övervakning genom bland andra Finansinspektionen och Nasdaq OMX Stockholm. Tredjepartsgranskning utförs även i samband med exempelvis livscykelberäkningar.

SCAs egna kontrollsystem inbegriper separerade arbetsuppgifter vid kritiska processer och definierat ledningsansvar avseende internkontroll. Dessutom finns en särskild enhet för internrevision som kontinuerligt utvärderar och förbättrar effektiviteten i SCAs styrprocesser, riskhantering och internredovisning. Enheten bidrar till att upprätthålla en god affärsetik och är involverad i efterlevnaden av uppförandekoden, bland annat genom revisioner av uppförandekoden och av affärsetik. Till sin hjälp har enheten för internkontroll ett antal styrdokument och policyer.

Styrande dokument

Vår uppförandekod beskriver hur våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – omsätts i praktiken. Det är vår viktigaste policy och utgör tillsammans med vår hålbarhetspolicy grunden för vårt hållbarhetsarbete.