Att begränsa den global uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.

Sommaräng i juli, Summer meadow in July. Vi har rättigheter tom 20191231

Fossilfri värld

Våra återvinningsbara produkter är baserade på förnybar råvara och ersätter produkter med större klimatpåverkan.

Fossilfri värld

Hållbarhetsprofil

SCAs hållbarhetsambition omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål, vilka integreras i bolagets arbete och affärsutveckling. SCAs hållbarhetsprofil representerar bolagets verksamhet som helhet och är en viktig del av SCAs varumärke.

Höstbild tagen med drönare.

Fossilfri värld
Vi ska bidra till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

Fossilfri värld

Värdefulla skogar
Vi brukar våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara som idag.

Värdefulla skogar

Tre små plantor i växthus, three young sedlings in greenhouse
Snittyta på trädstam.

Effektiv resursanvändning
Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Effektiv resursanvändning

Ansvar för människa och samhälle
Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

Ansvar för människa och samhälle

Grupp av medarbetare i SCA. SCA R&D Centre.
Vinter i skogen

Värdegrund
SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

Värdegrund

Skog

Strategi för lönsam tillväxt
SCAs värdegrund är baserad på övertygelsen om skogens värde för en hållbar framtid för alla. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är centralt i SCAs strategiska inriktning och tillsammans med engagerade medarbetare, innovationskraft och ständiga förbättringar skapas lönsam tillväxt.

Strategi för lönsam tillväxt

Hållbarhetsmål
SCAs hållbarhetsarbete har konkreta, mätbara och tidsbestämda mål. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Hållbarhetsmål

Två lappuggleungar på trädstam
Skogen med myr på våren. Forest with swamp in the spring.Vi har rättigheter tom 20191231

8 procent av Sveriges fossila utsläpp tas upp av våra skogar – varje år

SCAs skogar motverkar klimatförändringar
Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld
SP6 under storstoppet

Våra anläggningars bränsleanvändning är fossilfri till 95 procent

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld
Produkter från Containerboard, SCA.

Våra återvinningsbara och förnybara produkter ersätter fossilbaserat material

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld