Lögdö Wild. Lögdö vildmark.

Hållbarhet

En viktig spelare

SCA är ledande i kampen mot klimatförändringarna. Vi är Europas största privata skogsägare och 2,6 miljoner hektar skog bidrar till att binda stora mängder koldioxid. Vi är därför en viktig spelare att räkna med när det gäller klimatnytta.

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.

SCAs hållbarhetsplattform

Hållbarhet är integrerat i hela verksamheten och en del av SCAs affärsidé. Koncernens hållbarhetsplattform visar hur SCA levererar hållbar utveckling och bidrar direkt eller indirekt till FNs 17 globala mål.

Fossilfri värld
År 2030 ska SCAs klimatnytta öka från 10 till 15 miljoner ton CO2/år. Genom ett ökat koldioxidupptag i skog, ökade volymer förnybara produkter och reduktion av fossila utsläpp.

Värdefulla skogar
SCAs skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, råvara och naturupplevelser i framtiden som idag. Målet är att 100 % av vedråvaran kommer från ansvarsfullt skötta skogar.

Effektiv resursanvändning
Zero waste - inget går till spillo. All virkesråvara som kan sågas blir träprodukter. Det virke som inte blir träprodukter, blir papper och massa. Vad som inte kan bli fiberprodukter, blir energi.

Ansvar för människa och samhälle
Med en nollvision arbetar vi för ett olycksfritt och hälsosamt SCA. Vi utvecklar ledare som kan möta framtiden och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Vi bidrar till livskraftiga lokalsamhällen.

Lönsam tillväxt

Koncernmål 2030: En ledande totalavkastning (TSR).

Lönsam tillväxt

Värdegrund

Koncernmål 2030: Alla medarbetare följer SCAs Uppförandekod.

Värdegrund

Program för bevarande av biologisk mångfald

SCA har tagit ett initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden.

Som en viktig del i SCAs hållbarhetsarbete och i enlighet med gällande lagar och regler värnar vi biologisk mångfald på hela SCAs skogsinnehav, inklusive områden avsatta för naturvård, icke-produktiv mark och där reguljär skogsskötsel med avverkning sker.

SCA har gjort en fördjupad analys av den svenska Rödlistan, för att upptäcka de arter som är hotade och i behov av specifika livsmiljöer på vår mark. 203 hotade arter har identifierats som ett särskilt artansvar för SCA. Arternas livsmiljöer kräver specifika åtgärder för att bevaras eller utvecklas.

Bevarandestatus för livsmiljöerna utvärderades över hela markinnehavet. Totalt 400,000 hektar av de olika livsmiljöerna inom ekologiska landskapsplaner, avsättningar och icke-produktiv mark (impediment). Utöver detta sparas i medeltal drygt 10% av avverkningstrakterna som livsmiljöer för ansvarsarterna.

SCAs fortsatta arbete:

  • integrera artansvaret i den operativa verksamheten och därmed förstärka naturvårdsarbetet
  • fortsatt utveckling av kunskapsbasen
  • utökad inventering och uppföljning
  • etablera partnerskap för kunskapsuppbyggnad och fortsatt metodutveckling

Ladda ner programmet i sin helhet här.

Ett SCA-initiativ

Framtidens skog

SCA är ett bolag för dig som tror på skogen som råvara, förnybara produkter och skogens kraft i kampen mot klimatförändringarna.

Hållbarhetsfrågor

På vår sida med frågor och svar hittar du information om vårt skogsbruk, klimat, miljöhänsyn och biologisk mångfald.

Till sidan med frågor och svar
Frågor och svar

10,5 procent av Sveriges fossila utsläpp tas upp av våra skogar – varje år

SCAs skogar motverkar klimatförändringar
Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld

Våra anläggningars bränsleanvändning är fossilfri till 95 procent

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld

Våra återvinningsbara och förnybara produkter ersätter fossilbaserat material

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld