SCA publicerar i dag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för år 2021. I denna beskriver SCA bolagets arbete för att bidra till ett fossilfritt samhälle. SCAs klimatnytta uppgick år 2021 till 10,5 miljoner ton koldioxid baserat på skogens nettoinbindning av koldioxid, substitutionseffekt och minskade fossila utsläpp.

Pressmeddelande:

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 25 mars 2022.

Årsredovisningen publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). I enlighet med kraven i ESEF har bokslutsrapporten försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ned på sca.com


Informationen är sådan som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-08 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta: Anders Edholm, kommunikationsdirektör, +46 (0) 73 073 86 89 Josefine Bonnnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 73 525 99 06

Bifogad fil:

Publicerad 2022-03-08