Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Pressmeddelande:

Under oktober månad har på aktieägares begäran 100 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 653 574 257. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 105 384 907 aktier av serie A och 599 725 187 aktier av serie B. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bifogad fil: wkr0011.pdf

Publicerad 2009-11-02