SCA R&D CENTRE stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden för SCA.

SCA R&D Centre samordnar också koncernens externa forsknings- och utvecklingssamarbeten. SCA deltar i flera samarbeten som stärker och kompletterar våra egna kompetenser och resurser. Vi samverkar i såväl bilaterala som flerpartsprojekt med partners från företag, institut och lärosäten i Sverige och utomlands. Dessa samarbeten kan vara helfinansierade av SCA eller få del av kostnaderna ersatta från lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. En förutsättning för att SCA skall delta i ett externt sammanhang är att detta har en tydlig koppling till SCA:s strategier och prioriteringar. Samverkansaktiviteter skall – direkt eller indirekt – stödja dagens eller morgondagens affärer och ha en koppling till skogen, som ju är kärnan i företagets verksamhet.

Vid SCA R&D Centre arbetar vi kontinuerligt med att föra externt genererade resultat vidare till interna projekt och affärsnytta. Det är därför viktigt för oss att ha relevanta processer för utvärdering och prioritering av inkomna projektförslag och potentiella partners. Vi strävar efter att ha en balanserad extern projektportfölj bestående av såväl långsiktiga, kunskapsuppbyggande som mer produktnära aktiviteter.

Så reser eller tar du dig till SCA R&D

Inom SCA R&D finns fyra verksamhetsområden

Fiber and Biomass Technology:
Utveckling av pappersmassa, grön kemi och energi.

Performance and Prototyping Lab:
Labbverksamhet inom bland annat pappersmassa och papper.

Advanced Analytics:
Kemisk analysgrupp.

Product Technology:
Utveckling inom pappersteknik, pappersmaskinteknik och produktsäkerhet.
Ansvarar även för SCAs patent.