SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kund och konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller. Under hela processen inkluderas genomgående hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

R&D Centers seminarium, november 2018.

R&D Centre

Innovationsarbetet utförs både vid respektive affärsområde och på central nivå. Vid vår centrala forskningsenhet, SCA R&D Centre ligger fokus på affärsområdenas strategiska områden samt på nya teknologier och koncept.

 

Utöver det interna arbetet driver SCA utveckling och innovation genom strategiska samarbeten med externa partners.
Mer om SCA R&D:

Läs mer här
Forskning och utveckling

Med en välutvecklad innovationsmetodik och nära kontakt med kunder driver SCA ett dedikerat innovationsarbete för att möta dagens utmaningar såväl som för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav. Innovationsarbetet skapar värde i verksamheten genom att det ökar kundnyttan och minskar kostnaderna genom att öka effektiviteten, till exempel med avseende på hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Genom innovation förbättrar vi befintliga produkter, tillfredsställer nya behov och bygger våra varumärken. Innovation handlar också om att utveckla serviceerbjudanden där tex digitalisering innebär nya omfattande möjligheter.

The Forest Business Accelerator

SCA samarbetar med startup-bolag genom the Forest Business Accelerator http://www.bizmaker.se/forest/. Acceleratorn, som korskopplar skoglig utveckling med digitalisering och entreprenörskap, är ett samarbete mellan SCA, IBM, Processum och affärsinkubatorn Bizmaker. Acceleratorprogrammet ger utvalda skogliga startups skräddarsydd affärscoaching för kommersialisering och internationalisering. Genom denna satsning ser vi möjligheter att bygga nya relationer och initiera samarbeten som bidrar till förnyelsen av vår industri.

Fem företag ingick i 2019 års Forest Business Accelerator, förberedelser pågår inför ansökningsperioden till 2020 års program.

BioCompost, Sundsvall
Biocompost har utvecklat en kostnadseffektiv och automatiserad komposteringsteknik som förädlar organiskt avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter. http://www.biocompost.se/

Pressinformation om BioCompost våren 2019

Pressinformation om BioCompost efter programmet, januari 2020

Calejo Industrial Intelligence, Sundsvall
Calejo Industrial Intelligence har utvecklat ett unikt AI-verktyg - Calejo Control - med vars hjälp det är möjligt att effektivisera och miljöförbättra industrins processer. http://www.calejo.ai/

Pressinformation om Calejo Industrial Intelligence våren 2019

Cinis Fertilizer, Lund
Cinis Fertilizer har utvecklat en process för omvandling av aska från massabrukens sodapannor till ett högvärdigt och fossilfritt mineralgödsel till gagn för hav och vattendrag. http://www.cinis-fertilizer.com/

Pressinformation om Cinis Fertilzer våren 2019

PlantVation, Sundsvall
PlantVation erbjuder odlingsteknik anpassat mot skogsbranschen. Huvudprodukten är ett automatiserat odlingssystem som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

Pressinformation om Plantvation våren 2019

Prediktera, Umeå
Prediktera erbjuder en ny teknik för kemisk bildanalys som möjliggör snabb avläsning av innehåll och kvalitet på stora volymer av material i skogliga produktionsprocesser. http://www.prediktera.com/ 

Pressinformation om Prediktera våren 2019

Pressinformation om Prediktera efter programmet, januari 2020

Kontakt om Forest Business Accelerator: Magnus Viström, Innovation Manager, SCA, tel: 070-377 21 02, e-post: magnus.vistrom@sca.com

Exempel på innovation inom våra affärsområden:

SCA, en av deltagarna i Treesearch

SCA är en av de deltagande organisationerna i forskningssamarbetet Treesearch. Det är Sveriges hittills största satsning på nationell samverkan, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från svensk skogsråvara.

Att främja interaktioner och skapa en öppen forskningsmiljö mellan akademi, industri, forskningsinstitut, privata stiftelser och staten är målet för Treesearch. Detta skapar en nationell gemensam insats som lägger grunden för framtida innovationer från skogen som i sin tur bidrar till att göra Sverige ledande i utvecklingen till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi.

Läs mer om aktuella händelser i Treesearch på sca.com

Läs mer om samarbetet inom Treesearch

Kontakt för SCAs deltagande i Treesearch, Jerker Jäder, chef SCA R&D Centre

Förnybar energi

Med ett effektivt skogsbruk, vår industritradition och egenframtagna teknologi, utvecklar SCA Förnybar energi framtidens biodrivmedel och gröna kemikalier.

SCA har bland annat satsat 50 miljoner i en pilotanläggning för produktion av förnybar bensin och diesel från svartlut; en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Anläggningen finns vid SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden
Pilotanläggning för produktion av biodrivmedel.

Containerboard

Containerboards innovationsarbete fokuserar på att utveckla hållbara produkter baserade på säkra, förnyelsebara och resurseffektiva lösningar. SCA Containerboard har nära kundsamarbeten i syfte att ta fram innovationer som hjälper kunden till en konkurrenskraftig position. Fokus är på att öka innovationshastigheten och kundens möjlighet till nya marknadsfördelar, tex genom SCAs framtagna innovationsmetodik, Innovation race.

Som den enda producenten av våtstark liner i Europa driver SCA Containerboard bla utveckling av nya anpassade linerkvaliteter för att möta identifierade behov av mer hållbara wellpappslådor för fuktiga miljöer och cykliska klimat (tex inom segmentet frukt och grönt).

SCA Kraftliner Wet Strength 250

SCA Kraftliner Wet Strength 250 minskar risken för att wellpapplådan kollapsar och bidrar till mer hållbara lådor som utsätts för fuktiga miljöer och cykliska klimat. Därmed minskas risken för spill av livsmedel i leveranskedjan. Det ger även kunden en möjlighet att minska ett steg i produktionsprocessen genom att vaxning/PE-laminering av liner i vissa fall kan undvikas.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden

Massa

Tyngdpunkten för innovationsarbetet för SCA Massa ligger inom området tissue, där ambitionen är att vara den världsledande massaleverantören med avseende på innovation, miljö, kvalitet och service.

Fokus på insikter i kundens behov och kundsamarbeten är en viktig utgångspunkt för innovationsarbetet och möjliggör utveckling av nya produkter och kundanpassade kvaliteter.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden
SCA Frontier symbol owl

Tryckpapper

Innovation inom Tryckpapper ska stärka SCAs position som en ledande leverantör avseende kvalitet och hållbarhet

Då marknaden är i snabb förändring ligger fokus på att hitta kostnadseffektiva produkter och tjänster som svarar mot denna förändring. SCA har de senaste åren lanserat ett flertal nya produkter, bl a SCA Frontier, ett obestruket papper med marknadsledande ljushet inom sitt segment, och GraphoStyle, ett bestruket specialpapper med hög bulk. En annan viktig del i innovationsarbetet är riktad mot att löpande utveckla nya koncept avseende kundservice.

(OLD) Tryckpapper

Innovation inom våra affärsområden

Arcwise®

Teknologin gör det möjligt att designa kurvformade förpackningar och displayer som skapar attraktion vid försäljningstillfället. Genom att integrera grafisk design med runda former öppnas en ny värld av innovativa designmöjligheter och sätt att stärka sitt varumärke.

Möjligheten att använda kurvformade förpackningar som har med en wellpapps styrka är unikt. Arcwiseteknologin innebär också att förpackningsprestanda och miljömässiga aspekter avsevärt kan förbättras. Materialbesparingar på upp till 30 procent är möjliga att uppnå.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden
Arcwise produkter
Test av träprodukter av Contorta. Maj 2015.

Träprodukter

SCA Träs innovationsarbete är riktat mot utveckling av träprodukter till bygghandeln, både till proffsbyggaren och gör-det-självaren, och till träindustrin.

Träprodukter

Innovation inom våra affärsområden
Skogsvinge special. Fotografering med helikopter i Medelpad.

Skog

Skogsvinge™

SCA Skogs innovationsarbete är inriktat mot att skapa ett effektivt och hållbart skogsbruk. Ett digitaliserat flöde från skog till fabrik öppnar upp för effektiva flöden och värdeskapande tjänsteerbjudanden till Skogsägare.

Skog

Innovation inom våra affärsområden