SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kund och konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller. Under hela processen inkluderas genomgående hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

R&D Centre

Innovationsarbetet utförs både vid respektive affärsområde och på central nivå. Vid vår centrala forskningsenhet, SCA R&D Centre ligger fokus på affärsområdenas strategiska områden samt på nya teknologier och koncept.

 

Utöver det interna arbetet driver SCA utveckling och innovation genom strategiska samarbeten med externa partners.

Läs mer om R&D Centre
Forskning och utveckling

Med en välutvecklad innovationsmetodik och nära kontakt med kunder driver SCA ett dedikerat innovationsarbete för att möta dagens utmaningar såväl som för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav. Innovationsarbetet skapar värde i verksamheten genom att det ökar kundnyttan och minskar kostnaderna genom att öka effektiviteten, till exempel med avseende på hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Genom innovation förbättrar vi befintliga produkter, tillfredsställer nya behov och bygger våra varumärken. Innovation handlar också om att utveckla serviceerbjudanden där tex digitalisering innebär nya omfattande möjligheter.

The Forest Business Accelerator

SCA samarbetar med startup-företag genom the Forest Business Accelerator. Acceleratorn, som korskopplar skoglig utveckling med digitalisering och entreprenörskap, är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och affärsinkubatorn Bizmaker. Acceleratorprogrammet ger utvalda skogliga startups skräddarsydd affärscoaching för kommersialisering och internationalisering. Genom denna satsning ser vi möjligheter att bygga nya relationer och initiera samarbeten som bidrar till förnyelsen av vår industri.

Forest Business Accelerator 2020

I maj 2020 blev fem start up-företag utsedda till att medvarka i acceleratorn 2020. 

Axel Häger, Östersund
Ersätter med biomaterial ändliga råvaror som plast eller metall i konsumentprodukter.

Barktork, Örnsköldsvik 
Har utvecklat en innovativ torkprocess för skogsindustrin som nyttjar lågvärdig värme för att torka och därmed höja  energivärdet på bark, som är en biström från processindustrin.

ForestXchange, Lidköping
Erbjuder skogsägare en molntjänst för ett lönsamt och hållbart skogsbruk. Tjänsten innebär förmedling av ekosystemtjänster och spårbart virke från skogen.

Hugo Wikström, Härnösand
Utvecklar en hållbar fiskodling som förser pappersindustrins biorening med näring och samtidigt skapar en renare havsmiljö.

Tebrito, Orsa
Utvecklar storskalig automatiserad produktion av insekter för mat och foder, odlade på restströmmar från skogsindustrin. 

Läs mer om företagen i Bizmakers pressmeddelande.

Kontakt om Forest Business Accelerator: Magnus Viström, Innovation Manager, SCA, tel: 070-377 21 02, e-post: magnus.vistrom@sca.com

Exempel på innovation inom våra affärsområden:

SCA, en av deltagarna i Treesearch

SCA är en av de deltagande organisationerna i forskningssamarbetet Treesearch. Det är Sveriges hittills största satsning på nationell samverkan, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från svensk skogsråvara.

Att främja interaktioner och skapa en öppen forskningsmiljö mellan akademi, industri, forskningsinstitut, privata stiftelser och staten är målet för Treesearch. Detta skapar en nationell gemensam insats som lägger grunden för framtida innovationer från skogen som i sin tur bidrar till att göra Sverige ledande i utvecklingen till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi.

Läs mer om aktuella händelser i Treesearch på sca.com

Läs mer om samarbetet inom Treesearch

Kontakt för SCAs deltagande i Treesearch, Jerker Jäder, chef SCA R&D Centre

Förnybar energi

Med ett effektivt skogsbruk, vår industritradition och egenframtagna teknologi, utvecklar SCA Förnybar energi framtidens biodrivmedel och gröna kemikalier.

SCA har bland annat satsat 50 miljoner i en pilotanläggning för produktion av förnybar bensin och diesel från svartlut; en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Anläggningen finns vid SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå.

Bioraffinaderi
Innovation inom våra affärsområden

Containerboard

Containerboards innovationsarbete fokuserar på att utveckla hållbara produkter baserade på säkra, förnyelsebara och resurseffektiva lösningar. SCA Containerboard har nära kundsamarbeten i syfte att ta fram innovationer som hjälper kunden till en konkurrenskraftig position. Fokus är på att öka innovationshastigheten och kundens möjlighet till nya marknadsfördelar, tex genom SCAs framtagna innovationsmetodik, Innovation race.

Som den enda producenten av våtstark liner i Europa driver SCA Containerboard bla utveckling av nya anpassade linerkvaliteter för att möta identifierade behov av mer hållbara wellpappslådor för fuktiga miljöer och cykliska klimat (tex inom segmentet frukt och grönt).

 

Containerboards innovationer
Innovation inom våra affärsområden

Massa

Tyngdpunkten för innovationsarbetet för SCA Massa ligger inom området tissue, där ambitionen är att vara den världsledande massaleverantören med avseende på innovation, miljö, kvalitet och service.

Fokus på insikter i kundens behov och kundsamarbeten är en viktig utgångspunkt för innovationsarbetet och möjliggör utveckling av nya produkter och kundanpassade kvaliteter.

Innovation Massa
Innovation inom våra affärsområden

Tryckpapper

Tryckpappersmarknaden är under ständig förändring och SCA Publication Papers fokus är att utveckla högkvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva produkter som svarar mot denna förändring.

Tryckpapper

Innovation inom våra affärsområden

Arcwise®

Teknologin gör det möjligt att designa kurvformade förpackningar och displayer som skapar attraktion vid försäljningstillfället. Genom att integrera grafisk design med runda former öppnas en ny värld av innovativa designmöjligheter och sätt att stärka sitt varumärke.

Möjligheten att använda kurvformade förpackningar som har med en wellpapps styrka är unikt. Arcwiseteknologin innebär också att förpackningsprestanda och miljömässiga aspekter avsevärt kan förbättras. Materialbesparingar på upp till 30 procent är möjliga att uppnå.

Arcwise
Innovation inom våra affärsområden

Träprodukter

SCA Träs innovationsarbete är riktat mot utveckling av träprodukter till bygghandeln, både till proffsbyggaren och gör-det-självaren, och till träindustrin.

Träprodukter

Innovation inom våra affärsområden

Skog

Skogsvinge™

SCA Skogs innovationsarbete är inriktat mot att skapa ett effektivt och hållbart skogsbruk. Ett digitaliserat flöde från skog till fabrik öppnar upp för effektiva flöden och värdeskapande tjänsteerbjudanden till Skogsägare.

Skog

Innovation inom våra affärsområden