""

Textgrupper

För att enkelt kunna kommunicera kring annonser listar vi annonsens textgrupper.

 1. FPM, First Priority Message, är annonsens huvudsakliga budskap.
 2. SPM, Second Priority Message, är det sekundära budskapet som exempelvis ingress. 
 3. TPM, Third Priority Message, är exempelvis brödtext.
 4. CTA, Call To Action*, är en uppmaning eller hänvisning.
 5. Webbadress**
 6. Kontaktrad
 7. Ämnesrubrik, kan vara undantag, förbehåll eller förtydligande av annonsens innehåll exempelvis vid rekryteringsannonsering.
 8. Sidfot, används för att förtydliga kampanjtema, produkt eller SCA som avsändare.
 9. Bildbyline, används för att förtydliga bildrättigheter.

* CTA kan innehålla webbadress och ersätter i så fall ensam webbadress.
** I digitala annonser kan webbadress ersättas av en kort CTA i form av länk.

Exempel med samtliga komponenter

Textgrupper-samtliga komponenter

Notera! Alla textgrupper behöver inte ingå i en annons. Välj de som passar bäst för annonsformatet och för att föra fram budskapet.

Storleksförhållande

För att säkerställa ett enhetligt uttryck i annonser använder vi oss av ett typografiskt system som bygger på proportioner och som kan anpassas till olika format.

Systemet är baserat på x (TPMs textgrad) för att generera olika storlekar på texten. Varje steg från brödtext (TPM) upp till rubrik (FPM) ökar med steg om minst 20 %.

Minimistorlek för brödtext är 8 pt i annonser i små format är, för kontaktrad 6,6 pt och sidfot 5,5 pt. Om annonsformatet tillåter – använd gärna större grad.

Minimistorlek för huvudrubriken (FPM) är närmsta underordnade textnivå (exempelvis grad på SPM) x 2. I de fall som huvudrubriken (FPM) behöver vara större än närmsta underordnade textnivå x 2 justeras den med fördel i steg av 20% storleksökning i taget. Storleken på rubriken regleras i förhållande till disponibel yta och rubrikens längd.

Typografiskt proportionellt system

Typografiskt proportionellt system

Avstånd

Nedan visas angivelser för avstånd mellan textgrupper baserat på vårt proportionella system.

 1. Avstånd mellan FPM och SPM ingress motsvarar FPM-rubrikens gemena x-höjd.
 2. Gruppen FPM och SPM centreras mellan övriga textgrupper.
 3. Avstånd mellan TPM (brödtext) och CTA motsvarar en blankrad.
 4. Avstånd mellan CTA och Kontaktrad motsvarar två blankrader.
 5. Avstånd mellan Kontaktrad och logotyp motsvarar logotypens totalhöjd.

Notera att det kan finnas specifika skäl där avståndet mellan FPM, SPM och TPM behöver justeras på grund av bildmotivet, se sidan layoutversioner. Avståndet mellan FPM och webbadress/ämnesrubrik samt SPM och TPM får dock aldrig vara mindre än FPMs gemena x-höjd.

Avstånd mellan textgrupper

Avstånd mellan textgrupper

Avstånd - Alternativ placering av SPM

Om man önskar att bilden ska framträda mer eller om läsbarheten blir låg pga av bildmotivet kan ingressen flyttas till ämnesrubrikens position.

Nedan visas angivelser för avstånd mellan textgrupper baserat på vårt proportionella system vid alternativ placering av ingress.

 1. Avstånd mellan FPM och SPM ingress motsvarar FPM-rubrikens gemena x-höjd.
 2. Gruppen FPM centreras här mellan SPM och TPM.
 3. Avstånd mellan TPM (brödtext) och CTA motsvarar en blankrad.
 4. Avstånd mellan Kontaktrad och logotyp motsvarar logotypens totalhöjd.

Notera att det kan finnas specifika skäl där avståndet mellan FPM, SPM och TPM behöver justeras på grund av bildmotivet, se sidan Layoutversioner. Avståndet mellan FPM och webbadress/ämnesrubrik samt SPM och TPM får dock aldrig vara mindre än FPMs gemena x-höjd.

Alternativ placering av ingress

Alternativ placering av ingress

Avstånd Platsbrist

Nedan visas exempel på typografiska nivåer och avstånd mellan textgrupper baserat på vårt typografiska system vid platsbrist.

 1. Logotypen placeras nere till höger.
 2. Kontaktrad placeras vänsterställd och linjeras i underkant med logotypens ordbild.
 3. CTA (Call to action)/hänvisning skiljs från övrig text med en blankrad.
 4. Avstånd mellan TPM (inklusive CTA/hänvisning) och logotyp motsvarar logotypens totalhöjd.
 5. Avstånd mellan FPM och SPM motsvarar FPMs gemena x-höjd.
 6. Gruppen FPM och SPM centreras mellan övriga textgrupper med ett minimiavstånd som motsvarar FPMs gemena x-höjd.

Notera! Alla textgrupper behöver inte ingå i en annons. Välj de som passar bäst för att föra fram budskapet. Exempelvis kan TPM utgå

Alternativ layout vid platsbrist

Alternativ layout vid platsbrist

Exempel på annons med färre textgrupper

Exempel på annons med färre textgrupper

Sidfot

För att förtydliga kampanjtema, produkt eller SCA som avsändare finns möjligheten att använda sidfot.

 1. Sidfoten placeras centrerad i sidomarginalerna för att inte kollidera med övrigt innehåll.
 2. Sidfotens färg styrs av samma princip som för logotypen. B1 (SCA Blå) mot färgad bakgrund och ljus bild. Vit mot mörk bild.
 3. Sidfot skrivs versalt.
 4. Spärrning = 120 (tusendels fyrkantblanksteg).

Observera att sidfot bara appliceras i stående-, kvadratiskt och liggande format d.v.s inte i panorama-, smala format eller annonser i små format. Sidfoten appliceras inte heller i Layoutversion färgplatta och utfallande bild 50/50, liggande format.

Sidfotens storlek baseras på det typografiskt proportionella systemet, se storleksförhållande ovan.

Sidfot: placering – stående format

Sidfot: placering – stående format

Sidfot: placering – liggande format

Sidfot: placering – liggande format

Exempel med sidfot

Exempel med sidfot
Stående format 148 x 210 mm.

Exempel med sidfot
Stående format 210 x 297 mm.

Exempel med sidfot
Liggande format 210 x 148 mm.

Kontaktrad

Kontaktrad placeras ovanför logotyp med ett avstånd som motsvarar logotyphöjden.

Kontaktrad

Kontaktrad
Avståndet mellan kontaktrad och logotyp motsvarar logotypens höjd. Avstånd mellan kontaktrad och närmsta textgrupp motsvarar 2 blankrader i textgruppens radavstånd.

Kontaktrad
Vid platsbrist kan kontaktraden placeras på samma rad som avsändarlogotyp som då sätts till höger. Kontaktraden linjeras i nederkant med logotypens ordbild.

Kontaktrad med bild

Kontaktrad med bild placeras ovanför logotyp med ett avstånd som motsvarar logotyphöjden.

Kontaktrad

Kontaktrad med bild
Avståndet mellan kontaktrad och logotyp motsvarar logotypens höjd. Avstånd mellan kontaktrad och bild på kontaktperson motsvarar 1 blankrad i kontaktradens radavstånd

Exempel med kontaktrad/kontaktrad med bild

Exempel med kontaktrad/kontaktrad med bild
Kontaktrad. Stående format 210 x 297 mm.

Exempel med kontaktrad/kontaktrad med bild
Kontaktrad med bild. Stående format 210 x 297 mm.

Exempel med kontaktrad/kontaktrad med bild
Kontaktrad med bild. Stående format 148 x 210 mm.

Bildbyline

Här nedan visas exempel på bildbyline för situationer då man använder sig av köpta fotografier eller av annan anledning vill ange upphovsmakarens namn.

Bildbyline skrivs i Helvetica Neue Regular 4.75 pt. För ljusa bilder, använd svart text, för mörka bilder använd vit.

Bildbyline skrivs lodrät och placeras i ett hörn där det inte stör andra komponenter i annonsen.

Rekommenderad textgrad gäller små bilder upp till A3-format. För större format skalas bildbyline upp med A3-format som utgångspunkt.

Bildbyline

Bildbyline

X baseras på textens versalhöjd. Minsta storlek är 4.75 pt.

Bildbyline
Bildbyline placeras i ett ett fritt hörn. Avstånden till hörn utgår från formaten A4 och uppåt. För mindre format är minimiavståndet X i både höjd- och sidled.

Webbadress/hänvisning – print

I SCAs annonser för print anges webbadress, ex. sca.com.

Webbadress skrivs antingen separat i övre högra hörnet eller integrerad i hänvisning i slutet av textgrupp.

I hörn skrivs webbadress med gemener i Helvetica Neue Medium.

Integrerad i textgrupp i CTA separeras webbadressen från övrig text med minst en blankrads avstånd samt skrivs ut i Helvetica Neue Bold. Hänvisning skrivs versalgement.

Färgen på webbadress och hänvisning styrs av samma princip som för logotypen. B1 (SCA Blå) mot färgad bakgrund och ljus bild. Vit mot mörk bild.

Textgraden på webbadress i hörn är samma som eventuell ämnesrubrik i övre vänster hörn eller ingress. Integrerad i textgrupp är textgraden på webbadressen samma som föregående textgrupp.

Om annons enbart består av huvudrubrik och webbadress, baseras webbadressens textgrad på det proportionella systemet för textstorlekar i annonser, se storleksförhållande ovan.

Exempel på webbadress i printannons

Exempel på webbadress i printannons

Webbadress, liksom logotyp och sidfot, i B1 (SCA Blå). Placerad i övre högra hörnet. Utskriven i Helvetica Neue Medium med gemener i samma teckengrad som ämnes- rubrik/ingress till vänster.

Exempel på hänvisning i printannons

Exempel på hänvisning i printannons

Webbadress integrerad i textgrupp skriven i Helvetica Neue Bold separerad från övrig text med 1 blankrad.

CTA – digitalt

I digitala annonser ersätts webbadressen av en understruken Call to Action, CTA ex. ”Läs mer” som avslutas med pil för att markera att det finns mer information att tillgå.

CTA skrivs antingen separat i övre högra hörnet eller i slutet av textgrupp. CTA skrivs versalgement i Helvetica Neue Bold.

När CTA placeras i slutet av en textgrupp separeras CTA från övrig text med minst en blankrads avstånd.

Textgraden på CTA i hörn är samma som eventuell ämnesrubrik i övre vänster hörn eller ingress. På CTA i slutet av en textgrupp är textgraden samma som föregående textgrupp.

Färgen på CTA styrs av samma princip som för logotypen. B1 (SCA Blå) mot färgad bakgrund och ljus bild. Vit mot mörk bild.

Om annons enbart består av huvudrubrik och CTA, utgår CTAs textgrad från det proportionella systemet för textstorlekar i annonser, se Storleksförhållande ovan.

Notera! Om man väljer att ha hela annonsen klickbar utgår CTA.

Exempel på CTA i digital annons

CTA i B1 (SCA Blå)
CTA i B1 (SCA Blå).

CTA i B1 (SCA Blå)
CTA i B1 (SCA Blå). Skriven i Helvetica Neue Bold i samma textgrad som föregående text, separerad från övrig text med en blankrad.