Fasadskyltar

Fasadskyltar används för profilering, varumärkesnärvaro samt identifiering av SCAs anläggningsområden, kontor eller andra strategiska byggnader, områden eller platser.

Vid placering av fasadskyltar är det viktigt att ta fasta på byggnaden samt områdets karaktär för att få en optimal funktion. Vid storleksbestämning för fasadskyltar är inte endast läsavståndet den primära faktorn. Även byggnadens storlek, vald placering, skyltens harmoni till byggnadens karaktär och logotypens frizon är faktorer som påverkar och tillsammans avgör rätt storlek för skylten.

Logotypens frizon.

Typvalet av fasadskylt görs efter fasadens färg och byggnadens betydelsegrad. Ljusa fasader skyltas med SCA blå logotyp och mörka fasader med SCA vit logotyp.

Fasadskyltar placeras där de får störst genomslag med så god exponering som möjligt. Vanligen längst på högra eller vänstra sidan av en fasad, eller om fasadens arkitektur tillåter, även mitt på.

Fasadskylt - placering.
Logotypen linjeras på byggnadselement.
Logotypens placering i höjd och sidled.

Dimensionering - Storleksberäkning

Läsavstånd
Dimensionering av skyltyta styrs av läsavståndet samt text massan. Läsavstånd i miljö med hastigheter <40 km/h beräknas enligt formeln texhöjd (mm) / 2,7 = läsavstånd (m).

Frihöjd
Dimensionering av skyltens frihöjd från mark avgörs av platsen och väderförhållanden. I regel beräknas frihöjd utifrån skyltpanelens bredd med ett förhållande om 1:1. för skyltar i områden med snörika vintrar adderas 1 m på beräknad frihöjd.

Fasadmonterad skylt
Infästningsmetod avgörs av fasadens karaktär och skyltens beräknade vindbelastning. Vindbelastning beräknas utifrån geografisk plats, byggnadens och skyltens placering, den omliggande terrängens karraktär samt skyltens konstruktion. Infästningsmetod och antal infästningspunkter i fasad dimensioneras efter skyltens vikt samt fasadens konstruktion och den beräknade vindbelastningen. För säker beräkning av vindbelastning och infästningsmetod krävs konsultation av fackman.

Markstående skylt
När dimensionen för skyltyta och frihöjd är fastställd beräknas skyltens bärare och infästningsmetod.

Skyltbärare
Val av skyltbärare avgörs av skyltens totala yta enligt följande:
<2 kvm skyltyta = 60x60 mm fyrkantsstolpe
2-4 kvm skyltyta = 80x80 mm fyrkantsstolpe
4-6 kvm skyltyta = 100x100 mm fyrkantsstolpe
>6 kvm skyltyta = fackverksstolpe

Vid frihöjd anpassad efter snörika förhållanden rekommenderas att addera 1 kvm till verklig skyltyta för beräkning av skyltbärare.

Infästningsmetod
Infästningsmetod avgörs av markförhållande och skyltens beräknade vindbelastning. Vindbelastning beräknas med hjälp av den omliggande terrängens karraktär och infästningsmetod i mark dimensioneras efter rådande markförhållanden och den beräknade vindbelastningen. För säker beräkning av vindbelastning och infästningsmetod krävs konsultation av fackman.