SCA publicerar årsredovisning för 2023

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar i dag bolagets årsredovisning för år 2023.

Genom betydande strategiska investeringar, som kapacitetsökningen vid pappersbruket i Obbola, massatillverkningen i Ortviken och moderniseringen av Bollsta sågverk, stärker SCA sin produktionskapacitet och sin värdekedja. Dessa åtgärder, tillsammans med uppstarten av ett delägt bioraffinaderi i Göteborg, positionerar företaget väl för att möta en ökande efterfrågan på klimatsmarta produkter. Bolagets höga självförsörjningsgrad inom skogsråvara, energi och logistik skapar goda förutsättningar för att vidmakthålla en god kostnadskontroll.

Sedan den 1 januari 2023 redovisas Förnybar energi som ett eget segment, med fokus på hållbara energilösningar, vilket understryker företagets engagemang i klimatomställningen. Med 20 procent av Sveriges vindkraftskapacitet på bolagets mark, fortsätter SCA att utveckla sin förmåga att producera fossilfri och förnybar elektricitet.

SCA bidrar med en omfattande klimatnytta, nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter för 2023, vilket visar på SCAs viktiga roll i klimatomställningen.

Genom att vårda och sköta skogsinnehavet, bidrar SCA inte bara till en hållbar miljö utan också till ekonomisk tillväxt och biologisk mångfald.
 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 20 mars 2024.

Årsredovisningen publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). I enlighet med kraven i ESEF har bokslutsrapporten försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ned på sca.com

För ytterligare information, kontakta:
SCAs pressjour +46 60 19 33 01

Informationen är sådan som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 08.00 CET.