Delårsrapport Q2 2022

 • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-juni 2022 jämfört med januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 914 (8 982) MSEK. Förändringen relaterade främst till stark efterfrågan på SCAs produkter, högre försäljningspriser och större försäljning till kärnmarknader. Via det egna logistikbolaget har SCA en unik kontroll över logistiken från skog till kund vilket gynnat leveranssäkerheten i en turbulent tid.  
 • EBITDA ökade med 58 procent till 5 729 (3 619) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden samtidigt som en hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik bidrog till god kostnadskontroll. EBITDA-marginalen stärktes till 52,5 (40,3) procent.
 • Värderingen på SCAs skogstillgångar ökade till 87,9 miljarder SEK jämfört med 84,5 miljarder SEK vid utgången av föregående år till följd av fortsatt stigande priser på skogstillgångar i Norra Sverige
 • Rörelseresultatet ökade till 4 958 (2 927) MSEK
 • Operativt kassaflöde förstärktes till 3 085 (1 581) MSEK och fortsätter därmed finansiera pågående strategiska investeringar
 • Resultat per aktie var 5,50 (3,20) SEK

April-juni 2022 jämfört med april-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 899 (4 810) MSEK. Ökningen var i huvudsak hänförlig till stark efterfrågan på SCAs produkter, högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter.
 • EBITDA uppgick till 3 121 (2 260) MSEK. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser, vilket motverkades av högre råvarukostnader. EBITDA-marginalen förstärktes till 52,9 (47,0) procent.

April-juni 2022 jämfört med januari-mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 899 (5 015) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser och högre leveransvolymer.
 • EBITDA uppgick till 3 121 (2 608) MSEK. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. EBITDA-marginalen ökade till 52,9 (52,0) procent.

NYCKELTAL

 

 

Kvartal

 

Jan-jun 2022

MSEK

 

2022:2

2021:2

%

2022:1

%

 

2022

2021

%

Nettoomsättning

 

5 899

4 810

23

5 015

18

 

10 914

8 982

22

EBITDA

 

3 121

2 260

38

2 608

20

 

5 729

3 619

58

EBITDA-marginal (%)

 

52,9

47,0

 

52,0

 

 

52,5

40,3

 

Rörelseresultat

 

2 735

1 881

45

2 223

23

 

4 958

2 927

69

Periodens resultat 

 

2 180

1 483

47

1 760

24

 

3 940

2 285

72

Resultat per aktie (SEK)

 

3,05

2,06

 

2,45

 

 

5,50

3,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

 

1 942

1 106

 

1 143

 

 

3 085

1 581

 

Nettolåneskuld / EBITDA (LTM) 

 

0,8x

1,4x

 

1,0x

 

 

0,8x

1,4x

 

 

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2022

Resultatet för andra kvartalet 2022 var det högsta någonsin. Förbättringen jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal i fjol var främst hänförlig till stark efterfrågan på SCAs produkter med större försäljning till kärnmarknader, i huvudsak Skandinavien och Centraleuropa, och högre försäljningspriser.

Ett högre inflationstryck har lett till ökade kostnader för insatsvaror och logistiktjänster. Kostnadsökningar till följd av den stigande inflationen har till stor del dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan och hög självförsörjningsgrad inom ved och energi. SCA har genom det egna logistikbolaget också en unik kontroll över logistiken från skog till kund vilket gynnat såväl leveranssäkerheten som kostnadsutvecklingen.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved har stigit medan priset på timmer har varit i linje med föregående kvartal.

Försäljningspriser på sågade trävaror har ökat i jämförelse med föregående period och leveransvolymer har varit på normal nivå. Efterfrågan inom byggvaruhandeln riktad mot privatpersoner har varit svagare medan efterfrågan inom nybyggnation har varit god.

Inom segment Massa var efterfrågan på en fortsatt god nivå med högre försäljningspriser och ökade leveransvolymer i jämförelse med föregående kvartal. Expansionsprojektet av CTMP (kemisk termomekanisk massa) på Ortvikens industriplats i Sundsvall fortlöper enligt tidplan och budget.

Efterfrågan på kraftliner har varit fortsatt stark under perioden. Det genomsnittliga försäljningspriset ökade i jämförelse med föregående kvartal. Under perioden har ett planerat underhållsstopp genomförts vid bruket Obbola i Umeå. Tester av den nya pappersmaskinen kommer att inledas under hösten, vilket är tidigare än planerat. De tidigarelagda testerna skapar goda förutsättningar för ett lyckat projekt (se sida 5). 

 

Högre transaktionspriser på skogstillgångar i Norra Sverige

SCA har baserat värderingen av skogstillgångar på genomförda skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA innehar skog. Under det första halvåret 2022 har marknadsvärdet på skog ökat. Per 30 juni uppgick det genomsnittliga marknadspriset som applicerades på SCAs skogstillgångar till 342 SEK/m3sk jämfört med 324 SEK/m3sk vid utgången av år 2021 (se not 3).
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT Q2 2022

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:  Fredag 22 juli 2022 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:  +46 (0)8 566 426 51

Storbritannien:  +44 (0)3333 000 804

USA:  +1 631 913 1422

Uppge konferens-id 10918682#.

 

För ytterligare information, kontakta

Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97

Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12