Bokslutsrapport 2021

 • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-december 2021 jämfört med januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 822 (18 410) MSEK. Avvecklingen av tryckpappersverksamheten, där produktionen upphörde i första kvartalet 2021 (se sida 5), och avyttringen av Wood Supply UK i fjärde kvartalet 2020 (se sida 7) påverkade omsättningen negativt. Exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 26 procent. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden.
 • EBITDA ökade med 105 procent till 9 109 (4 4401) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden, en god produktivitetsutveckling och en stabilt låg kostnadsnivå. Valutaeffekter påverkade resultatet negativt. EBITDA-marginalen uppgick till 48,4 (24,11) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 7 634 (2 8391) MSEK
 • Operativt kassaflöde uppgick till 5 216 (2 688) MSEK
 • Resultat per aktie ökade till 8,69 (3,191) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 (2,00) SEK per aktie, varav 2,25 SEK utgör ordinarie utdelning och 1,00 SEK utgör en extra utdelning

Oktober-december 2021 jämfört med oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 763 (4 592) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser vilket motverkades av den avvecklade tryckpappersverksamheten.
 • EBITDA uppgick till 2 806 (1 3771) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 58,9 (30,01) procent

Oktober-december 2021 jämfört med juli-september 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 4 763 (5 077) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser.
 • EBITDA uppgick till 2 806 (2 684) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 58,9 (52,9) procent

NYCKELTAL

Kvartal Helår
MSEK 2021:4 2020:41 % 2021:3 % 2021 20201 %
Nettoomsättning 4 763 4 592 4 5 077 -6 18 822 18 410 2
varav kvarvarande verksamhet 4 754 3 506 5 032 18 256 13 447 262
varav tryckpapper och Wood Supply UK 9 1 086 45 566 4 963 -242
EBITDA 2 806 1 377 104 2 684 5 9 109 4 440 105
EBITDA-marginal (%) 58,9 30,0 52,9 48,4 24,1
Rörelseresultat 2 408 986 144 2 298 5 7 634 2 839 169
Periodens resultat  1 995 821 143 1 821 10 6 101 2 239 172
Resultat per aktie (SEK) 2,84 1,17 2,59 8,69 3,19
Operativt kassaflöde 1 763 957 1 872 5 216 2 688
Nettolåneskuld / EBITDA (LTM)  0,9x 1,7x 1,0x 0,9x 1,7x
1 Exklusive effekten av engångsposter relaterade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten i Q3 och Q4 2020. För ytterligare detaljer samt jämförelse inklusive effekten av engångsposter, se not 10.
2 Förändringen som en del av total nettoomsättning 2020.

BOKSLUTSKOMMENTAR

Sammanfattning av året

Resultatet för år 2021 var SCAs högsta någonsin. Under början av året slutfördes avvecklingen av tryckpappersverksamheten vilket säkerställde en struktur som ger fokus på tillväxtområden och därmed är värdeskapande över tid. Efterfrågan och priser inom samtliga produktområden steg under året och produktion och kostnadskontroll har varit på en stabil nivå. God planering och fokus på hälsa och säkerhet har begränsat smittspridning av covid-19 och därigenom säkerställt att produktion och leveranser upprätthållits och att de strategiska investeringsprojekten följer tidplan.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

Resultatet för det fjärde kvartalet 2021 förbättrades med 5 procent jämfört med föregående kvartal och med 104 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Priset på massaved har varit i linje med föregående kvartal medan priset på timmer har stigit i norra Sverige till följd av hög efterfrågan.

Säsongsmässigt lägre efterfrågan på sågade trävaror har lett till normaliserade lagernivåer och lägre marknadspriser under kvartalet i jämförelse med föregående period.

Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal till följd av det planerade underhållsstopp som genomfördes under perioden. Expansionsprojektet av CTMP på Ortviken fortlöper enligt tidplan och budget.

Efterfrågan på kraftliner är stark, drivet av globalt hög efterfrågan under en längre tid på wellpappförpackningar. Marknadspriserna ökade under kvartalet i jämförelse med föregående kvartal. Expansionsprojektet av kraftliner i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Högre transaktionspriser på skogstillgångar i norra Sverige

SCA baserar sin värdering av skogstillgångar i Sverige på genomförda skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA äger skog. Under år 2021 har marknadsvärdet på skog ökat. Det genomsnittliga marknadspriset som används vid värdering av SCAs skogstillgångar uppgick till 324 SEK/m3sk den 31 december 2021, en ökning med mer än 10 procent jämfört med föregående år (291 SEK/m3sk). Detta motsvarar ett sammantaget bokfört värde på SCAs skogstillgångar om 84,5 (74,9) miljarder SEK (se sida 5).

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q4 2021, 28 januari 2022 kl. 10.00

Delårsrapporten publiceras den 28 januari 2022 omkring kl. 08:00. Den efterföljande webbsända presskonferensen hålls kl. 10.00 i digitalt format.

Vid presskonferensen kommer VD och koncernchef Ulf Larsson och CFO Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:                                +46 (0) 8 566 426 51

Storbritannien:                      +44 (0) 3333 000 804

USA:                                     +1 631 913 1422

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge konferens-id 10918682#.

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.                    

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, 060-19 32 12
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, tel 073-525 99 06