Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli månad har på aktieägares begäran 3 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 283 625 435. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 586 994 aktier av serie A och 637 755 495 aktier av serie B.

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 32 12

 

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 klockan 08.00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)730 73 86 89

 

Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. 
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. 
Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com