Delårsrapport Q2 2021

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-juni 2021 jämfört med januari-juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 982 (9 480) MSEK. Den lägre omsättningen relaterade till den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK. Exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 17 procent drivet av högre försäljningspriser inom samtliga produktområden.
  • EBITDA ökade med 78 procent till 3 619 (2 031) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden men även till hög produktion och en stabilt låg kostnadsnivå. EBITDA-marginalen uppgick till 40,3 (21,4) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 2 927 (1 228) MSEK
  • Operativt kassaflöde var 1 581 (614) MSEK
  • Resultat per aktie ökade till 3,25 (1,34) SEK

April-juni 2021 jämfört med april-juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 810 (4 687) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser vilket motverkades av den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK.
  • EBITDA uppgick till 2 260 (1 001) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 47,0 (21,3) procent

April-juni 2021 jämfört med januari-mars 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 4 810 (4 172) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser.
  • EBITDA uppgick till 2 260 (1 359) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 47,0 (32,6) procent
 

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2021

Resultatet för det andra kvartalet 2021 var det högsta sedan utdelningen av Essity år 2017 och stärktes väsentligt jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Högre försäljningspriser, högre produktion och stabilt låga kostnader inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit kontrollerad under kvartalet. Priserna på timmer och massaved har varit i linje med föregående period.

Marknadsläget för sågade trävaror har fortsatt stärkts, drivet av globalt hög efterfrågan inom byggvaruhandeln och nybyggnation. Ihållande hög efterfrågan har lett till fortsatt låga lagernivåer och kraftigt ökade marknadspriser.

Under perioden ökade försäljningspriserna för massa ytterligare, i synnerhet i Europa och USA. Leveransvolymerna ökade något jämfört med föregående kvartal. Den globala lagernivån var normal.

Efterfrågan på kraftliner har fortsatt stärkts drivet av hög efterfrågan på förpackningar. Det genomsnittliga försäljningspriset var högre än föregående kvartal.

Det operativa kassaflödet var starkt och har finansierat SCAs pågående tillväxtprojekt, att utöka kraftlinertillverkningen i Obbola samt att öka produktionen av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) vid Ortvikens industriplats. Investeringsprojekten fortlöper enligt tidplan och budget.

Högre transaktionspriser på skogstillgångar i Norra Sverige
SCA har baserat värderingen av skogstillgångar på skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA innehar skog. Under det första halvåret 2021 har marknadsvärdet på skog ökat. Per 30 juni uppgick det genomsnittliga marknadspriset som applicerades på SCAs skogstillgångar till 300 SEK/m3sk. Tillämpat på SCAs stående virkesvolym uppgick det totala värdet på SCAs skogstillgångar till 76,6 miljarder SEK. Per 31 december 2020 uppgick marknadspriset till 291 SEK/m3sk och det totala värdet på SCAs skogstillgångar till 74,9 miljarder SEK.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q2 2021
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid:                        Fredag 23 juli 2021 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:                +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien:      +44 (0) 2071 928000
USA:                     +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 4394816

Sundsvall, 23 juli 2021

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
Vd och koncernchef
 

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12


Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com