Fortsatt höga betesskador - Längre jakttider ett måste

  • Pressmeddelande

I början av juli presenterade Skogsstyrelsen resultatet av älgbetesinventeringen i norra Sverige. Den visar på fortsatt höga viltbetesskador över i stort sett hela norra Sverige och dessutom har skadorna ökat i flertalet älgförvaltningsområden.

Betande älgar kan göra stor skada på framför allt tallungskog och det ger ekonomiska och tidskrävande konsekvenser för skogsägare i form av nedsatt tillväxt, lägre kvalitet på framtida virke och i värsta fall en förstörd skog som måste planteras om helt och hållet.

- Vi har inte lyckats vända trenden ännu, säger Torgny Hardselius, ordförande i skogsägareföreningen Norra Skog. Älgskadorna drabbar enskilda skogsägare mycket hårt. Tjugo års skogsvårdsarbete kan spolieras på en vinter och de skogsägare som ger upp och planterar gran på fel mark eller låter bli att röja ungskogen förlorar tillväxt och värde. Det ökar också risken för andra skador på beståndet istället.

Gått över gränsen

I större delen av Norrland, i sexton av nitton älgförvaltningsområden, har mer än fem procent av tallarna i de framtida bestånden skador som uppkommit under sista året. Över fem procents skador betecknas som allvarliga skador. I vissa älgförvaltningsområde är mer än en tredjedel av de unga tallarna skadade.

- Vi har försökt få till stånd en älgstam i balans med tillgången på bete under många år nu. Jägarna gör en bra insats och lägger mycket tid i skogen, men i många inlandskommuner minskar antalet jägare och befolkningen blir äldre. Vi  lyckas inte nå de nödvändiga avskjutningsmålen, säger Jonas Mårtensson, chef för SCA Skog. Den viktigaste  åtgärden just nu är att regeringen beslutar om längre jakttider. Vi måste ta bort hindren för att jaga när förhållandena är bäst, i september och under tidiga hösten.

Växande skog kan bidra

Skogen har en fantastisk förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men då behöver vår förnybara råvara få växa upp utan skador. Älgbetesskadade toppar och grenar gör att plantan kan gå förlorad eller att virkeskvaliteten sjunker så det fullvuxna trädet inte kan användas till innovativa och klimatsmarta produkter. Det innebär förluster för både markägaren och klimatet. När statistik visar att skadorna ökat i elva av nitton älgförvaltningsområden i jämförelse med 2019 är detta oroväckande.  

- Ska vi kunna använda skogen till allt vi vill,  att skapa arbetstillfällen, öka träbyggandet och binda mer koldioxid genom trädens tillväxt så är minskade betesskador en av de viktigaste åtgärderna, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på statliga Sveaskog.

  
För ytterligare information, kontakta

Olof Falkeström, skogsskötselspecialist Norra skog, tel 010-150 25 03
Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA, tel. 070-626 82 23
Presstjänsten Sveaskog, tel 08-655 90 50