SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  • Pressmeddelande

På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker.

Totalt är det mer än 166 000 hektar, åtta procent av SCAs produktiva skogsmark, som helt undantagits från skogsbruk och ytterligare 59 000 hektar som brukas med alternativa metoder med särskilt fokus på att skapa goda förhållanden för skogens växter och djur.

SCA äger 2 600 000 hektar skog, ett område nästan lika stort som Belgien. Dessa skogar inventeras för att identifiera områden med höga naturvärden och för att säkerställa att områden som är viktiga för skogens biologiska mångfald sparas. Ytterligare skogsområden sköts med alternativa metoder för att förbättra förhållandena för känsliga djur- och växtarter. Det kan handla om att bränna skogsområden eller att låta lövskog dominera.

Även i de skogar som brukas för att ge virke tas stor hänsyn till naturen. I fjol lämnades 12 procent av skogen på de områden som avverkades, för att ge livsrum för skogens alla växter och djur.

- Vart femte träd får leva sitt, liv och dö en naturlig död för att ge livsrum åt skogens alla levande varelser, säger Jonas Mårtensson, chef för affärsområde Skog. Med den här kartan vill vi göra det lätt för alla att få del av all den variation och alla de naturvärden som finns i våra skogar.

I den digitala kartan anges skogens ålder, vilka trädslag som den framför allt består av och vilken markvegetation som är vanligast för de områden som SCA undantagit från skogsbruk eller brukar med alternativa metoder.

SCA gör löpande avsättningar av nya skogsområden, vilket innebär att kartan löpande kommer att uppdateras. Områden med lägre naturvärden kan också bytas ut mot sådana med högre.

På kartan pekas även SCAs fem mångfaldsparker ut. Det är områden på flera tusen hektar med höga natur- och kulturvärden, där SCA gör särskilda insatser för att bevara dessa värden och för att göra dem mer lättillgängliga för besökare.
   

Länk till kartan:
https://www.sca.com/sv/om-oss/var-skog/hitta-parlorna-i-vara-skogar/ 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog, +46 60 19 32 58
Ola Kårén, skogsvårdschef, +46 60 19 33 83
  

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com