I vårt kartverktyg kan du se SCAs hela markinnehav i Sverige, våra frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder.

Välkommen ut i våra skogar!

I den här kartan kan du hitta din egen naturpärla. För avsättningarna visar vi skogens ålder, vilka trädslag skogen främst består av och vilken typ av markvegetation som är vanligast. 

I kartan kan du även se SCAs fem mångfaldsparker. Läs mer om våra mångfaldsparker

I kartan kommer vi inom kort att även visa de så kallade naturgeografiska regionerna där SCAs har sin skogsmark. Läs mer om landskapsekologisk planering och naturgeografiska regioner

Gynna biologisk mångfald

Att bevara skogens biologiska mångfald av växter och djur är det viktigaste hållbarhetsmålet i vårt skogsbruk. Vi har inventerat våra skogar för att identifiera de skogar som har högst naturvärden och som är viktigast för känsliga djur och växter. Dessa skogar har vi undantagit från skogsbruk i våra ekologiska landskapsplaner.

Andra skogar brukar vi med alternativa metoder till konventionellt trakthyggesbruk. Här tas särskild hänsyn för att förbättra förutsättningarna för flora och fauna. Vi gynnar exempelvis lövskog för de arter som behöver sådana förhållanden. Vi bränner skog för de djur och växter som behöver bränd ved eller bränd mark. Där det är lämpligt brukar vi skogen med hyggesfria metoder.

Totalt är det mer än 200 000 hektar skog som vi undantar från normalt skogsbruk eller som sköts med alternativa metoder, och som ska ge bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald.

Även i de skogar vi brukar för att få virke tar vi stor naturhänsyn. 2018 lämnade vi 12 procent av skogen på de områden vi avverkade för att skapa goda förhållanden för skogens växter och djur.

Vart femte träd i våra skogar lämnas för att få leva sitt liv, dö en naturlig död och ge livsrum för skogens alla arter.

Baserat på fortlöpande inventeringar gör vi nya avsättningar av nya skogsområden, vilket innebär att kartan ändras över tid. Områden med lägre naturvärden kan t ex bytas ut mot högre.

Karta över frivilligt avsatt och skyddad skog

På Skogsindusteriernas hemsida kan du se den karta som visar SCAs och andra stora skogsbolags nyckelbiotoper och annan skogsmark som är undantagen från skogsbruk, både genom frivillighet och genom staten formella skyddsformer.

Skogsindustriernas karta över frivilligt avsatt och skyddad skog

Skogsindustrierna