SCA Delårsrapport Q3 2019

 • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

( jämfört med 1 januari – 30 september 2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 15 279 (13 829) MSEK, vilket främst relaterade till högre leveransvolymer till följd av fortsatt uppkörning av den utbyggda massafabriken i Östrand
 • EBITDA steg med 13 procent till 4 264 (3 758) MSEK. Resultatförbättringen förklarades främst av högre leveransvolymer från den utbyggda massafabriken i Östrand och positiva valutaeffekter, vilket motverkades av lägre försäljningspriser.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 27,9 (27,2) procent
 • Operativt kassaflöde ökade till 2 339 (2 007) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 3,37 (3,99) SEK. Justerat för en engångseffekt under 2018 avseende uppskjuten skatt, ökade resultatet per aktie med 5 procent.

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019 (jämfört med 1 april – 30 juni 2019)

 • Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 4 975 (5 228) MSEK, vilket främst relaterade till lägre försäljningspriser inom Massa, Papper och Trä
 • EBITDA uppgick till 1 364 (1 340) MSEK. Justerat för en positiv engångseffekt om 78 (0) MSEK från försäljningen av terminalen i Rotterdam, minskade resultatet med 4 procent. Minskningen förklarades främst av lägre försäljningspriser.
 • Operativt kassaflöde ökade med 77 procent till 1 094 (619) MSEK och nettolåneskulden minskade med 1 566 MSEK till 8 169 MSEK
 • SCA investerar i en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen.
 • SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA har skogsmark. Nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata indikerar ett marknadsvärde på 63-67 miljarder SEK, jämfört med dagens redovisade värde om 34 miljarder SEK.
   

BOKSLUTSKOMMENTAR 

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 förbättrades jämfört med föregående kvartal. I en jämförelse med motsvarande kvartal i fjol försämrades resultatet.  

Efterfrågan på SCAs produkter under kvartalet var generellt sett svagare än föregående kvartal och marknadspriserna sjönk för samtliga produktområden. SCA har fortsatt starkt fokus på kostnadskontroll och kassaflöde. Under de första nio månaderna 2019 steg det operativa kassaflödet med 17 procent och under kvartalet sjönk nettolåneskulden med 16 procent.

SCAs virkesförbrukning fortsatte att öka på grund av fortsatt uppkörning av Östrands massafabrik. Priserna för massaved och timmer var stabila under kvartalet.

Konsumtionen inom Trä var stabil, men på grund av ett högt utbud sjönk försäljningspriserna ytterligare. 

Inom Massa fortsätter arbetet med att trimma fabriken mot full kapacitet. Det genomsnittliga priset var lägre jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan för långfibrig massa förbättrades något under kvartalet och lagernivåerna sjönk. Lagernivåerna på kortfibrig massa är dock fortsatt höga. 

Efter en period av sjunkande priser har kraftlinerpriset varit stabilt under tredje kvartalet, om än lägre än andra kvartalet. Efterfrågan för tryckpapper minskade under kvartalet och priserna sjönk.  

Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA genomfört en översyn av metod och antaganden för värdering av skogsmark i bolagets balansräkning. Översynen visar att det sker ett stort antal skogstransaktioner i de områden SCA har mark och att värdet på större skogsinnehav generellt ligger på samma nivå som mindre och medelstora skogstillgångar.  

SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden SCA har skogsmark. Nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata indikerar ett marknadsvärde på 63-67 miljarder SEK, jämfört med dagens redovisade värde om 34 miljarder SEK. 

SCA annonserade i september 2019 att bolaget bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta en förväntad efterfrågeökning på förnybara förpackningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 7,5 miljarder SEK över en femårsperiod.


Inbjudan till presskonferens för SCAs delårsrapport Q3 2019 

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton. 

Tid: Onsdag 30 oktober 2019 klockan 10:00  

Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. 

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:  

Sverige:           +46 (0) 8 5069 2180

Storbritannien: +44 (0) 2071 928000

USA:                +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 9166467.

Sundsvall, 30 oktober 2019 

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09  
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98