Delårsrapport Q1 2019

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JAN – 31 MAR 2019

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 5 076 (4 400) MSEK, vilket främst relaterade till högre volymer inom Massa och högre försäljningspriser
  • EBITDA steg med 33 procent till 1 560 (1 175) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre försäljningspriser.
  • SCA och det franska företaget ISB har slagit samman sina träverksamheter i Frankrike, vilket skapar en ledande leverantör till fransk byggmaterialhandel. Utöver långsiktiga synergier påverkade omstruktureringen resultatet positivt med cirka 90 MSEK under första kvartalet.
  • EBITDA-marginalen ökade till 30,7 (26,7) procent
  • Operativt kassaflöde uppgick till 626 (591) MSEK
  • Resultat per aktie steg till 1,29 (1,00) SEK
        

BOKSLUTSKOMMENTAR

Resultatet för det första kvartalet 2019 förbättrades både jämfört med föregående kvartal och med motsvarande kvartal i fjol. Resultatförbättringen kom främst från Papper och Trä. Även högre massavolymer till följd av fortsatt uppkörning av den utbyggda massafabriken Östrand bidrog positivt till resultatet.

SCA Wood France och det franska företaget Groupe ISB slog samman sina verksamheter inom träförädling och distribution av träprodukter i Frankrike. Genom sammanslagningen skapas en ledande leverantör av träprodukter till fransk byggmaterialhandel med en nettoomsättning på cirka 2,7 miljarder SEK. Utöver långsiktiga synergier påverkade omstruktureringen resultatet positivt med cirka 90 MSEK under första kvartalet. SCAs ägarandel av det sammanslagna bolaget uppgår till 38,5 procent.

Efterfrågan under kvartalet var generellt stabil, men med lägre marknadspriser jämfört med föregående kvartal. Efter en längre tid av prisuppgångar minskade marknadspriserna för sågade trävaror, massa och kraftliner. Priserna är dock fortsatt kvar på en god nivå.

Leveranserna av virke ökade under kvartalet på grund av fortsatt uppkörning av den utbyggda massafabriken Östrand. Priserna på massaved steg något medan priset på sågtimmer var oförändrat. Efter utgången av kvartalet slutförde SCA förvärvet av Latvian Forest Companys skogstillgångar i Lettland om cirka 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till cirka 26 miljoner euro (cirka 270 MSEK) på skuldfri bas.

Inom Massa fortsätter arbetet med att successivt trimma den utbyggda massafabriken Östrand mot full kapacitet. Både produktionen och leveranser ökade jämfört med föregående kvartal. Efter en stark massamarknad under 2018 med flera prishöjningar, sjönk massapriset i Europa under första kvartalet 2019. Massamarknaden i Kina förbättrades efter ett svagare fjärde kvartal.

Kraftlinerpriserna sjönk i första kvartalet efter flera prisökningar under 2017 och 2018, men är fortfarande på en god nivå. Kapacitetsminskningar inom tryckpapper har för tillfället skapat en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Den förbättrade balansen resulterade i prisökningar för både obestruket och bestruket papper under kvartalet.

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2019

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 26 april 2019 klockan 10:00

Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien:         
+44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 8184739.
  

För ytterligare information, kontakta:

Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, tel. 060 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 060 19 31 97

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 08:00 CET.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
  

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com