SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2017. Rapporten finns tillgänglig på www.sca.com.

Tryckt version av års- och hållbarhetsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 15 mars 2018.

  
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, 060 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, 060 19 31 97
   
  
Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2018 kl 09.30.
   
 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com