Delårsrapport Q2 2018

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2018
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 9 070 (8 191) MSEK. Tillväxten var främst relaterad till högre priser, vilket motverkades något av lägre massavolymer. 
  • EBITDA steg med 45 procent till 2 209 (1 521) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre priser inom Kraftliner och Trä. Resultatet påverkades av det planerade ombyggnadsstoppet i Östrand under det andra kvartalet 2018.
  • EBITDA-marginal ökade till 24,4 (18,6) procent
  • Resultat per aktie uppgick till 2,57 (0,93) SEK
  • Operativt kassaflöde, vilket exkluderar strategiska investeringar, steg till 1 265 (906) MSEK. Strategiska investeringar uppgick till 1 122 (1 476) MSEK och avser Östrandsinvesteringen.
  • I juni togs den utbyggda massafabriken i Östrand i drift enligt plan

BOKSLUTSKOMMENTAR
Marknadsläget var fortsatt starkt under det andra kvartalet med god efterfrågan inom alla SCAs produktområden. Den utbyggda massafabriken i Östrand togs i drift i juni efter ett planerat ombyggnadsstopp för att slutföra den sista etappen i den sekventiella uppstarten. Skog, Trä och Papper visade ett förbättrat resultat både jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal i fjol, medan Massa redovisade ett negativt resultat för kvartalet på grund av det planerade stoppet.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Leveranserna till Östrands massafabrik minskade under kvartalet på grund av det planerade ombyggnadsstoppet inför starten av den utbyggda fabriken. Priserna på timmer och massaved steg något.

Den positiva marknadsutvecklingen inom segment Trä fortsatte under andra kvartalet och ytterligare prishöjningar genomfördes. Lagren är generellt låga i alla marknader.

Massamarknaden fortsätter att vara mycket stark med hög efterfrågan på alla marknader. Priset på massa har ökat ytterligare under kvartalet.

Marknaden för kraftliner är fortsatt stark, med en växande efterfrågan och knapp tillgång. Förutom en positiv ekonomisk utveckling i Europa så driver den växande e-handeln upp efterfrågan på transportförpackningar.

För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i en strukturellt nedgående marknad. Efterfrågesituationen har förbättrats för obestrukna papper, men även för bestrukna papper har marknaden blivit något starkare. Marknads- och produktmix har successivt förbättrats under första halvåret.

  
Utbyggda massafabriken Östrand i drift

I juni togs massafabriken i Östrand i drift efter ett längre stopp för att färdigställa och ansluta de sista delarna av den utbyggda fabriken.

Starten av fabriken har gått bra med de driftstörningar och behov av justering och trimning som kan förväntas. En god produktionsnivå nåddes tidigt och Östrand fokuserar nu på att säkerställa en stabil produktion och att successivt trimma fabriken upp mot full kapacitet och högsta kvalitet.

Östrands massafabrik startar i ett gynnsamt marknadsläge och den första massan har levererats till kund.

  
INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT 2018
 

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna halvårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 25 juli 2018 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928 000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 3792928.

Sundsvall, 25 juli 2018

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

 
Ulf Larsson
VD och koncernchef

  
För ytterligare information, kontakta

Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

 
Notera
:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98