Delårsrapport Q1 2018

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 MARS 2018
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 4 400 (3 972) MSEK. Tillväxten var främst relaterad till högre priser inom de industriella enheterna.
  • EBITDA steg med 47 procent till 1 175 (797) MSEK. Resultatförbättringen var främst relaterad till högre priser inom Trä, Massa och Kraftliner, samt förbättrad marknads- och produktmix.
  • EBITDA-marginal ökade till 26,7 (20,1) procent
  • Resultat per aktie uppgick till 1,00 (0,52) SEK
  • Operativt kassaflöde, vilket exkluderar strategiska investeringar, steg till 591 (85) MSEK. Strategiska investeringar uppgick till 634 (515) MSEK och relaterar till Östrandsinvesteringen som följer plan

BOKSLUTSKOMMENTAR

Marknadsutvecklingen under det första kvartalet har varit positiv för alla SCAs produktområden, med en god efterfrågan och fortsatta prisökningar. Resultatet förbättrades både jämfört med föregående kvartal och med samma kvartal i fjol. De största bidragen till resultatförbättringen kom från kraftliner och massa.

Trots ovanligt stränga vinterförhållanden har virkesförsörjningen till SCAs industrier varit stabil, där ingen industri har tvingats stå på grund av virkesbrist. Transport- och avverkningarbetet har dock påverkats, vilket har resulterat i något högre kostnader för perioden.

Efterfrågan inom segment Trä är fortsatt stark i alla SCAs huvudmarknader, drivet av en god byggkonjunktur och en växande renoveringsmarknad. Under det första kvartalet har ytterligare prishöjningar genomförts.

Den positiva trenden inom massamarknaden med en god global efterfrågan fortsätter. Priset på långfibrig sulfatmassa har ökat under kvartalet och ytterligare prishöjningar har aviserats från april. SCA investerar 7,8 miljarder kronor i en fördubbling av produktionen av blekt barrsulfatmassa. I juni 2018 tas den utbyggda fabriken i drift och kommer därefter att successivt köras upp till full kapacitet. Projektet följer plan, både vad avser tidtabell och kostnad.

Marknaden för kraftliner är fortsatt stark, med en växande efterfrågan och knapp tillgång. Förutom en positiv ekonomisk utveckling i Europa så driver den växande e-handeln upp efterfrågan på transportförpackningar. Under kvartalet annonserades en prishöjning för alla kvaliteter av brun och vit kraftliner på 60 euro per ton.

Kapacitetsminskningar inom tryckpapper har skapat en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i en strukturellt nedgående marknad. Den förbättrade balansen har resulterat i en stabilare marknad med högre priser.

KAPITALMARKNADSDAG
SCA håller en kapitalmarknadsdag i Galtström, Sundsvall, den 22 maj 2018.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTSRAPPORT Q1 2018 
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 26 april 2018 klockan 10:00

Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5661 9445
Storbritannien: +44 (0) 1452 541 003
USA: +1 646 741 2120

Uppge ”SCA” eller konferens id 3099569.
  

Sundsvall, 26 april 2018

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
   

Ulf Larsson
VD och koncernchef
 

För ytterligare information, kontakta
Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97
  

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98