Bokslutsrapport  2017

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017
(jämfört med samma period föregående år, kvarvarande verksamhet)

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 16 664 (15 373) MSEK
  • Justerad EBITDA ökade med 15 procent till 3 761 (3 269) MSEK
  • Justerad EBITDA-marginal ökade till 22,6 (21,3) procent
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 2 624 (2 155) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 511 (2 271) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 1 873 (1 770) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 2,67 (2,52) SEK
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 273 (1 917) MSEK
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie


BOKSLUTSKOMMENTAR

2017 var ett starkt år för SCA, med generellt en god efterfrågan och prisutveckling inom alla segment och geografier. Omsättningen ökade med åtta procent och justerad EBITDA ökade med femton procent. De största bidragen till denna förbättring kommer från kraftliner och trävaror. Resultatförbättringen har skett trots projektkostnader kopplade till den stora investeringen i Östrands massafabrik, mer omfattande underhållsstopp än 2016 och tillkommande kostnader för SCA efter delningen.

Marknadsutvecklingen har under 2017 varit positiv för alla SCAs produkter, förutom tryckpapper där marknaden har varit stabil. Under slutet av året har marknaden för tryckpapper förbättrats något. För trävaror, massa och kraftliner har det skett prisökningar under året. Dessa prisökningar har genomförts successivt. Priset för tryckpapper minskade under första halvåret och har varit stabilt under andra delen av året.

Produktionen har varit stabil under 2017. Massaproduktionen var på en något lägre nivå än 2016 till följd av det pågående expansionsprojektet och längre underhållsstopp. För trävaror och papper var produktionen 2017 högre än året innan.

Resultatet för segment Skog var högre än 2016, framför allt beroende på högre leveranser av virke från egen skog. Virkespriserna var under året stabila, liksom virkesförsörjningen till SCAs industrier.

Inom segment Trä förbättrades resultatet väsentligt, beroende på högre priser, en stark produktion och högre volymer. Efterfrågan på trävaror har utvecklats positivt på alla SCAs huvudmarknader, drivet av en stark byggkonjunktur och en växande renoveringsmarknad.

Lägre leveransvolymer inom massasegmentet resulterade i ett lägre resultat jämfört med 2016. Längre underhållsstopp och kostnader som var kopplade till den stora investeringen i Östrands massafabrik påverkade resultatet negativt. SCA investerar 7,8 miljarder kronor i en fördubbling av produktionen av blekt barrsulfatmassa. Projektet ligger på såväl budget, som tidtabell. I juni 2018 tas den utbyggda fabriken i drift och kommer därefter att successivt köras upp till full kapacitet.

Resultatet för segment papper förbättrades kraftigt. Resultatförbättringen kommer framför allt från den positiva utvecklingen på kraftlinermarknaden med tre prishöjningar under 2017. En stabil produktion i kombination med en stark marknad bidrog till ett gott resultat. I Obbolas kraftlinerbruk var produktionen rekordhög under 2017. För tryckpapper fortsätter den strukturellt minskande efterfrågan. Kapacitetsneddragningar under året motverkade nedgången något.


INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTSRAPPORT Q4 2017


Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 30 januari 2018 klockan 10:00

Plats: St:a Clara, Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5661 9445, Storbritannien: +44 (0) 1452 541 003, USA: +1 646 741 2120

Uppge ”SCA” eller konferens id 3187733

Sundsvall, 30 januari 2018

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) 

 
Ulf Larsson
VD och koncernchef


För ytterligare information, kontakta

Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

 
 
Notera
:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.