Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017 i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Svanberg, Johan Malmquist och Barbara Milian Thoralfsson. Som ny styrelseledamot föreslår valberedningen Lars Rebien Sörensen. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida.

Lars Rebien Sörensen är jägmästare och ekonom från Copenhagen Business School och var under tiden 2000-2016 verkställande direktör och koncernchef för Novo Nordisk och dessförinnan chef för Health Care inom Novo Nordisk 1994-2000. Lars Rebien Sörensen är vice ordförande i Carlsberg och styrelseledamot i Novo Nordisk Fonden och Thermo Fisher Scientific, USA. Han har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Bertelsmann, Danmarks Nationalbank, Dong Energy och SAS.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till SCAs årsstämma.

SCAs årsstämma kommer att hållas onsdagen den 5 april 2017 kl. 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Valberedningens arbete inför en utdelning av hygienverksamheten

Som SCA meddelade i augusti 2016 utgör SCAs nuvarande bolagsstämmovalda ledamöter och vd Magnus Groth även styrelse respektive verkställande direktör i SCA Hygiene AB. Detta bolag kommer vid en utdelning att utgöra moderbolag för hygienverksamheten. Avsikten är att de styrelseledamöter som väljs på SCAs årsstämma 2017 ska utgöra styrelse i SCA Hygiene AB efter en utdelning.

Valberedningen inför SCAs årsstämma 2017 har, utöver sitt ordinarie uppdrag, av styrelsen även ombetts att föreslå styrelseledamöter i SCAs dotterbolag SCA Forest Products AB under vilket bolag skogsindustriverksamheten bedrivs. Denna styrelse i SCA Forest Products AB kommer av SCA att tillsättas inom kort och planeras komma att utgöra styrelse i SCA efter en utdelning av SCA Hygiene AB. Valberedningen har i denna del föreslagit att SCA till styrelse i SCA Forest Products AB utser Pär Boman (ordförande), Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Bert Nordberg, Barbara Milian Thoralfsson samt Lotta Lyrå.

Information om Pär Boman, Annemarie Gardshol, Bert Nordberg samt Barbara Milian Thoralfsson finns på SCAs hemsida.

Charlotte Bengtsson, född 1971, är civilingenjör, teknologie licentiat och teknologie doktor i Stål- och träbyggnad. Hon är sedan 2015 verkställande direktör på forskningsinstitutet Skogforsk. Hon var tidigare enhetschef för Träteknik och träbyggande på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och dessförinnan forskare/projektledare inom träbyggande vid SP. Charlotte Bengtsson är även adjungerad professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet.

Lennart Evrell, född 1954, är civilingenjör och ekonom. Han är verkställande direktör och koncernchef i Boliden sedan 2008 och har sedan 1985 innehaft ett flertal ledande befattningar, bl.a. som vd och koncernchef i Sapa, vd och koncernchef i Munters samt olika befattningar inom ASEA, Atlas Copco och Sphinx Gustavsberg.  Lennart Evrell är styrelseordförande i Umeå Universitet och Gruvornas Arbetsgivareförbund samt styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv.

Ulf Larsson, född 1962, är jägmästare och sedan 2008 verkställande direktör för SCA Forest  Products AB. Han är även vice vd i SCA sedan 2016 och har sedan 1987 erfarenhet från ledande befattningar, bl.a. i Scaninge Timber, SCA Skog, SCA Timber och Domänverket. Ulf Larsson är styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och har tidigare varit styrelseledamot i Mittuniversitetet och Heinzel Holding GmbH.

Martin Lindqvist, född 1962, är civilekonom och verkställande direktör och koncernchef för SSAB sedan 2011. Han har innehaft ett flertal ledande befattningar inom SSAB sedan 1998, bl.a. affärsområdeschef, divisionschef och CFO & finansdirektör. Han var tidigare chefscontroller i NCC. Martin Lindqvist är styrelseledamot i Industriarbetsgivarna och BasEL. Han var tidigare styrelseledamot i Indutrade AB.

Lotta Lyrå, född 1975, är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är tillträdande verkställande direktör och koncernchef för Clas Ohlson. Hon har sedan 2009 innehaft ledande roller inom Ikea-gruppen, bl.a. som strategichef men även som utvecklingsansvarig. Hon har dessförinnan erfarenhet från svensk skogsindustri såsom utvecklingsansvarig på Södra Timber och sågverkschef för Södras sågverk i Mönsterås. Hon var dessförinnan anställd på McKinsey & Company.

SCAs valberedning består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Hans Sterte, Skandia, och Pär Boman, styrelseordförande i SCA. Helena Stjernholm är valberedningens ordförande.

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 18:25 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55