SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

  • Pressmeddelande

För att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar SCA i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat ett avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter.

Efter investeringen vid mjukpappersanläggningen i Skelmersdale om cirka 160 MSEK, kommer produktionskapaciteten av TAD-moderrullar att uppgå till 28 000 ton.

Kostnaden för stängningen av den äldre mjukpappersmaskinen i Stubbins, med en årlig produktionskapacitet på 20 000 ton, förväntas uppgå till cirka 120 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post varav merparten i det första kvartalet 2017. Av kostnaderna förväntas cirka 70 MSEK vara kassaflödespåverkande.

Sidcot Group Limited kommer att betala en köpeskilling om cirka 3 MGBP (cirka 35 MSEK) för produktionsanläggningen i Chesterfield. Anläggningen producerar moderrullar men har ingen konverteringskapacitet. SCA kommer inte ha ett internt behov av den typ av moderrullar som produceras vid anläggningen. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 31 000 ton. En nedskrivning om cirka 10 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet 2016. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:
 Linda Nyberg, Vice President Media Relations, +46 8 - 788 51 58
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30