Halvårsrapport 2017

  • Regulatoriskt pressmeddelande

1 JANUARI – 30 JUNI 2017
(jämfört med samma period föregående år)

Aktierna i avvecklade verksamheten Essity (hygienverksamheten) delades ut till SCAs aktieägare under perioden och Essity noterades på Nasdaq Stockholm den 15 juni. Periodens resultat består till största del av en resultateffekt från utdelningen av Essityaktierna med 136 914 MSEK. Utdelningen är en engångshändelse. I denna rapport beskrivs endast SCAs kvarvarande verksamhet (skogsindustriverksamheten) om inte annat anges.

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 8 191 (7 665) MSEK
  • Justerat EBITDA ökade med 2 procent till 1 634 (1 602) MSEK
  • Justerad EBITDA marginal blev 19,9 (20,9) procent
  • Justerat rörelseresultat blev 1 062 (1 039) MSEK
  • Rörelseresultatet blev 949 (1 158) MSEK
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet blev 651 (914) MSEK
  • Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet blev 0,93 (1,30) SEK
  • Operativt kassaflöde från kvarvarande verksamhet blev 906 (1 340) MSEK 

BOKSLUTSKOMMENTAR

Den vid årsstämman beslutade delningen av SCA i två börsnoterade företag har genomförts. Aktieägarna har för varje aktie i SCA erhållit en ny aktie i det globala hygien- och hälsoföretaget Essity. SCA är därmed ett fokuserat och kostnadseffektivt skogs- och skogsindustriföretag.

Det redovisade resultatet för andra kvartalet 2017 är starkt påverkat av omfattande planerade underhållsstopp vid flera av SCAs industrier. Likaså har resultatet belastats av kostnader för den nyligen genomförda bolagsdelningen, samt av det pågående stora investeringsprojektet vid Östrands massabruk. Underliggande resultat är stabilt. 

Generellt är marknadsläget för skogsindustriella produkter relativt starkt med en god efterfrågesituation i såväl Kina och Nordamerika som i Europa. Undantaget är tryckpapper där läget påverkas negativt av fortsatt strukturell nedgång.

Försörjningsläget för vedråvara är balanserat i SCAs verksamhetsområde, vilket också ger en stabil råvarumarknad.

Inom segmentet Trä är marknadsbalansen stark med en god underliggande efterfrågan och priserna har successivt stigit. Marknaden drivs av en fortsatt hög nivå på byggverksamhet i USA och av en stor efterfrågan på trävaror i Kina. Även Europa har en stark marknad, där inte minst efterfrågan i byggvaruhandeln har visat fortsatt god tillväxt.

Marknaden för kraftliner har haft en stark tillväxt under de senaste åren och inledningen av 2017 har inte utgjort något undantag. Bakomliggande faktorer är bland annat en växande internethandel och ökande krav på förpackningarnas kvalitet, vilket ger en ökad preferens för kraftliner, d v s förpackningsmaterial baserat på färsk fiber. Prishöjningar har i steg genomförts det senaste halvåret och en ytterligare ökning av priset för oblekt kraftliner har annonserats för augusti.

Massamarknaden har utvecklats väl under det första halvåret, med stark efterfrågan i Kina och god efterfrågan på övriga marknader. Marknadsläget kännetecknas av stabilt pris och stabila volymer och ännu märks ingen väsentlig lageruppbyggnad till följd av ökad tillverkningskapacitet. En försvagad dollar har dock på senare tid medfört lägre leveranspriser i svenska kronor.

Mot bakgrund av ett stabilt och långsiktigt ökande behov av långfibrig massa från framför allt mjukpappers- och förpackningsproducenter beslöt SCA i augusti 2015 att investera 7,8 miljarder kronor i en utbyggnad av Östrands massabruk. Projektet innebär att Östrands kapacitet fördubblas och kommer att ta Östrand till en position som ett av de mest kostnadseffektiva bruken i världen för tillverkning av långfibrig sulfatmassa. Projektet följer plan både avseende tid och kostnad.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT 2017

Halvårsrapporten publiceras den 21 juli 2017, omkring kl 08:00 och följs av en presskonferens kl 10:00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att deltaga via telefon, ring +44 (0) 20 7162 9960 eller +1 646 851 2094 eller + 46 (0) 8 5052 0337. Ring i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 962387.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Larsson, vd och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, + 46 (0) 60 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Relations, + 46 (0) 70 585 41 05

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 klockan 08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, + 46 (0) 60 19 34 98